KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Počet ekologických zemědělců již dosahuje čísla 3 000

25/02/10

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Z aktuálních statistických údajů vyplývá, že počet ekologických zemědělců rapidně narůstá. K 31.12. 2009 jich hospodařilo již 2 689 a to na výměře téměř 400 000 ha, což představuje podíl 9,38% z celkové výměry zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, zvyšuje se výměra vinic a sadů v ekologickém zemědělství, do režimu ekologického zemědělství se dostaly první chmelnice.

Počet ekofarem se zvýšil za rok 2009 o 50%, počet výrobců biopotravin již přesáhl 500 provozoven. Hlavním důvodem nárůstu je stabilní státní podpora v této oblasti. Ekozemědělci jsou podporováni prostřednictvím Programu rozvoje venkova, a to formou dotací na plochu v rámci agroenvironmentálních opatření (Osa II) i formou bodového zvýhodnění při hodnocení investičních projektů v některých opatřeních Osy I a III (například Podpora mladých zemědělců, Modernizace zemědělských podniků). Bodové zvýhodnění platí i pro výrobce biopotravin (včetně faremních zpracovatelů) v potravinářském opatření Osy I (Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům).

„Za období ledna a února dochází k dalšímu dynamickému nárůstu nových ekologických zemědělců, v současné době již dosahuje počet ekozemědělců čísla 3000,“ sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin jsou upravena naší i evropskou legislativou. Od 1.1. 2009 platí zcela nová evropská legislativa, která je stejná pro všechny členské státy EU (nařízení Rady 834/2007, prováděcí nařízení Komise 889/2008). Dále platí národní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Dodržování těchto legislativních pravidel je garantováno státem, každý ekologický zemědělec a výrobce biopotravin musí být registrován na ministerstvu zemědělství a podléhá pravidelným kontrolám státem pověřených kontrolních organizací.

 

Srovnání základních statistických ukazatelů EZ

  31.12.2008 31.12.2009 Nárůst za leden-prosinec 2009 Nárůst za leden-prosinec 2009 (%)
Počet výrobců biopotravin 410 501 91 22
Počet ekofarem 1 802 2 689 887 49
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 338 722 398 407 59 685 18
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 7,97 9,38 1,41
Výměra orné půdy (ha) 34 990 44 906 9 916 28
Výměra trvalých travních porostů (ha) 278 913 329 232 50 319 18
Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 2 777 3 678 901 32
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 408 645 237 58
Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) 0 8 8
Ostatní plochy (ha) 21 634 19 890 – 1 744 – 8

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe