KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro 9. kolo příjmu žádostí

24/02/10

na opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

 

 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro deváté kolo příjmu žádostí na opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Tato změna přispěje k rychlejší a jednodušší administraci jak na straně žadatelů, tak i pro regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu.

1. Pro příjemce podpory – podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, jsou zrušeny podmínky minimálního 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele a minimální dvouleté historie zemědělského podnikání.

Změna se v Pravidlech pro žadatele objevila v rámci kapitoly 8 Kritéria přijatelnosti (stávající podmínky doplněné o zvýrazněný text):

Žadatel splnil podmínku dosažení minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce; C Nevztahuje se na podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno tak datum vystavení Osvědčení);C.

Nevztahuje se na:

a) mladého začínajícího zemědělce (definice viz příloha č.3),
b) zemědělce, který byl zapsán do evidence zemědělského podnikatele v rozmezí od 24 do 16 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci, nedosáhl ke dni podání Žádosti věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské kvalifikace nebo za dále stanovených podmínek ji dosáhne a celkové způsobilé výdaje projektu jsou do 2 000 000 Kč,
c) podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

2. Zároveň došlo i k úpravě textace jedné z povinných příloh – „Formulář prokazující podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech“, který je součástí formuláře žádosti o dotaci. Pro žadatele vedoucí účetnictví je povinností doložit i sestavu všech zaúčtovaných účetních případů za účtovou třídu 6 – výnosy.

Za účelem zjednodušení administrace žádostí je pro žadatele vedoucí účetnictví zrušena povinnost doložit sestavu všech zaúčtovaných účetních případů za účtovou třídu 6 – výnosy při registraci žádosti o dotaci. Navrhovaná změna by se v Pravidlech pro žadatele objevila v rámci kapitoly 10 a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci:

Formulář prokazující podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech (viz příloha č. těchto pravidel) – bude součástí elektronické Žádosti o dotaci. (Škrtá se následující věta) Žadatel, který vede účetnictví, dále doloží sestavu všech zaúčtovaných účetních případů za účtovou třídu 6 – výnosy.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR