KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství schválil významné zjednodušení Pravidel pro opatření I.3.2

25/02/10

Na základě zkušeností z administrace a po detailní diskuzi s odbornými nevládními organizacemi Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců ve věci hlášení změn v podnikatelském plánu.

 

Zjednodušení hlášení změn podnikatelských plánů

  1. Zjednodušení postupu se týká plošně všech žádostí v administraci (tj. žádostí, kterým nebyla ukončena administrace).
  2. Zjednodušení spočívá v rozlišení investic financovaných z opatření I.3.2, tzn. vázaných na dotaci, a investic, které si žadatel pořídí z vlastních zdrojů v rámci realizace podnikatelského plánu.

V praxi žadatel u změny investic financovaných z opatření I.3.2 bude postupovat stále dle zavedených postupů platných pro ostatní projektová opatření, tedy dle platného znění kapitoly 10 Obecných podmínek Provádění změn. Stejně tak u změn podnikatelského plánu, které souvisí se základními podmínkami stanovenými v Pravidlech nebo s plněním závazků vyplývajících z preferenčních kritérií.

U změn investic, které jsou součástí podnikatelského plánu, ale nejsou vázány na dotaci a nemají vliv na plnění podmínek přijatelnosti nebo preferenčních bodů, bude žadatel pouze vykazovat do formuláře stav realizace podnikatelského plánu.

Nový systém znamená:

  • údaje ve formuláři popisují aktuální stav, mohou se tedy lišit od původně předloženého podnikatelského plánu, odchylky nebudou předmětem schvalování SZIF,
  • povinnost každoročně předkládat formulář Přehled výsledků podnikatelského plánu (vzor ke stažení je součástí Pravidel pro deváté kolo příjmu žádostí), kde uvede aktuální stav svého podnikatelského plánu,
  • platí pro každého příjemce dotace v administraci nejen pro letošní rok, ale i žadatele z prvního až šestého kola příjmu žádostí,
  • žadatel bude Přehled předkládat každoročně nebo na základě výzvy SZIF (např. v případě kontroly),
  • první Přehled žadatel předkládá spolu se Žádostí o proplacení a další pak každoročně nejpozději do 31. července na SZIF (spolu s dalšími povinnými ekonomickými informacemi),
  • v případě, že však ani po předchozí výzvě SZIF žadatel uvedený Přehled výsledků podnikatelského plánu nepředloží, může být v souladu s platnými Pravidly ukončena administrace žádosti.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 18.2.2010

Formulář „Přehled výsledků podnikatelského plánu“ je k dispozici na webových stránkách SZIF – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → Ke stažení → Přehled výsledků podnikatelského plánu (formulář).