KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hnojení kompostem bez rizika?

25/02/10

Němečtí vědci zkoumali, zda dlouholeté hnojení kompostem vede ke kontaminaci půdy těžkými kovy a škodlivými látkami.

 

V současné době používají zemědělci stále častěji jako hnojivo také kompost. Je však třeba vzít v úvahu koncentrace obsažených těžkých kovů a škodlivých látek.

Odborníci ze Zemědělského technologického centra Augustenberg zkoumali, zda dlouholeté hnojení kompostem vede k nežádoucí kontaminaci půdy. Na pěti pokusných plochách se středně těžkou až těžkou půdou aplikovali vědci dvanáct let kvalitní kompost (teplota rozkladu organické hmoty okolo 65 °C) v dávce 30 t sušiny/ha/rok. Výsledky byly následující:

  • Obsahy těžkých kovů v půdě jako olova, kadmia, chrómu, niklu a rtuti se po skončení pokusů pohybovaly výrazně pod mezní hodnotou nařízení o bioodpadech. V průměru bylo dosaženo mezní hodnoty ze zhruba 30 až 50 %. U mědi a zinku byly hodnoty vyšší – dosahovaly 70 až 80 % mezní hodnoty. Je však třeba mít na paměti, že při kontinuálním hnojení kompostem zůstává pozitivní saldo těžkých kovů.
  • Organické škodlivé látky (např. PCB, dioxiny) se pohybovaly většinou pod hranicí prokazatelnosti a podle dosavadních poznatků nepředstavují žádné riziko.
  • Aplikovaný dusík zvýšil v průměru obsah Nmin v půdě o 5 až 15 kg/ha. Protože mineralizace dusíku však probíhá velmi pomalu, není třeba počítat s vymýváním rozpustných nitrátů do podzemních vod.
  • Po proběhnutí procesu rozkladu organické hmoty v kompostu za dostatečně vysoké teploty nebyla prokázána klíčivost semen plevelných rostlin.

Top Agrar, 2009, č. 12, s. 54

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba