KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Družstvo Klapý má diplom

24/02/10

Předsedou představenstva a ředitelem Zemědělského družstva Klapý je Ing. Otakar Šašek. Za dobré výsledky firmy, kterou řídí, se mu dostalo koncem uplynulého roku té cti, že spolu s ostatními podnikateli ČR zaplnil sál Španělského sálu Pražského hradu, aby převzal diplom za dobré hospodářské výsledky z rukou českého ministra zemědělství Jakuba Šebesty.

 

Zemědělské družstvo Klapý hospodaří v katastrálních územích celkem patnácti obcí v okrese Litoměřice a dvou obcí v okrese Louny. Přitom převážná část výroby je soustředěna do katastrů šesti obcí na okrese Litoměřice – Klapý, Lkáň, Sedlec,Chodovlice, Dlažkovice a Solany. Družstvo leží tedy na rozhraní okresů Litoměřice a Louny. Nadmořská výška pozemků představuje rozmezí 180 až 250 m, průměrný roční úhrn srážek činí 500 až 550 mm, jde o výrobní oblast označovanou jako řepařská II.

Právní forma podnikání je družstvo. Současné Zemědělské družstvo Klapý vzniklo transformací Jednotného zemědělského družstva Klapý v prosinci 1992. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku je 4,5 milionukorun, základní členský vklad člena družstva činí 20 000 Kč, závazky vůči oprávněným osobám z transformace má družstvo téměř vyrovnány. Vlastní kapitál ke konci roku 2008 dosáhl 93 560 tisíc korun. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou 65 milionů korun. Družstvo má v současné době 202 členů.

 

Družstvo počítá se sezónními pracovníky

Družstvo je členěno pouze středisky, není členěno územně a nemá ani provozovny. K zabezpečení výroby má 63 pracovníků, pro sezónní práce využívá služeb pracovních agentur – jde hlavně o práce v sadech (česání).

Družstvo obhospodařuje zemědělskou půdu o výměře 1980 ha, z toho sady se rozkládají na 114 ha a louky a pastviny na 22 ha.

Jde převážně o pronajatou půdu ve velké většině od členů družstva. Stabilitu podnikání zabezpečuje družstvo nákupem půdy do vlastnictví družstva ze svých volných finančních prostředků a v současné době i za pomoci PGRLF programu Půda.

Rozhodující tržní plodiny jsou obiloviny na zrno na celkem 1100 ha (ozimá pšenice, jarní, ječmen), z olejnin je to řepka na 100 ha. Také pěstují cukrovku na 220 ha. Na zbytku výměry orné půdy družstvo pěstuje krmné plodiny – objemná krmiva – kukuřici na siláž, oves na senáž a vojtěšku pro zajištění živočišné výroby. Družstvo chová krávy, býky na výkrm a prasata na výkrm z nakoupených selat.

Rozhodujícími tržními plodinami na úseku rostlinné výroby jsou zrniny, olejniny a cukrovka, na úseku sadů jablka a třešně. Pro přípravu půdy, setí, chemickou ochranu a sklizeň disponuje družstvo potřebnými mechanizačními prostředky. Podnik má vybudovány vlastní skladové kapacity, které zabezpečují uskladnění sklizně, ať už jde o sklady obilí, částečně se spodním provzdušňováním, tak o sklad na ovoce, hlavně jablka. Je to sklad s řízenou atmosférou, která zabezpečí kvalitu ovoce do nové sklizně. Některé investice, hlavně sklady, byly budovány za pomoci dotací ze státních i evropských fondů Sapard, Program rozvoje venkova.

Družstvo je členem Zemědělského svazu ČR, Agrární komory ČR, je členem odbytových družstev CZ Fruit – odbyt ovoce, Bioetanol Sever – obiloviny pro výrobu biolihu, Mlékařského odbytového družstva Litoměřice, dále Svazu pěstitelů cukrovky a dalších.

 

Vyváženost mezi rostlinnou a živočišnou výrobou

„Z pohledu struktury a fungování podniku máme zřejmě konzervativní přístup. Jsme přesvědčeni, že zemědělský podnik by měl mít svoje fungování založené na vyváženém zastoupení živočišné i rostlinné výrob,“.

Družstvo klade důraz na zachování původního rázu krajiny, zejména na výsadbu větrných bariér jako významného krajinného prvku. Tyto větrné bariéry jsou situovány převážně podél polních cesta na místech původních skládek na výměře asi deset hektarů, což představuje osázení zhruba deseti kilometrů podél polních cest.

Pro zabezpečení vody využívá družstvo kapkovou závlahu sadů. Má pronajatou nově vybudovanou retenční nádrž o výměře zhruba šest hektarů. S tím souvisí i péče o okolí této nádrže a čištění koryt potoků v katastru družstva a sečení zatravněných břehů.

(egi)