KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dopis: Otázka budoucnosti Společné zemědělské politiky EU po roce 2013

02/02/10

Zdroj: AK ČR

 

Odesláno vedoucím představitelům nevládních Zemědělských organizací ze zemí EU 10

 

 

                                                  V Praze dne 22. ledna 2010

Vážený pane, vážená paní

velmi závažným celoevropským, ale i naším národním tématem současného období je nesporně otázka budoucnosti Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 a v této souvislosti i budoucí rozpočet Evropské unie. Zatímco diskuse o obou otázkách na úrovni Evropské unie a Evropské komise teprve začíná, COPA/COGECA, jejímiž jsme plnoprávnými členy diskusi o svém stanovisku na budoucnost SZP končí. Připomínáme, že tato diskuse probíhala v minulém roce za minimálního zájmu organizací z nových členských zemí. Ve svém stanovisku k  SZP po roce 2013 tak COPA/COGECA nejen, že nehovoří o rovných podmínkách pro všechny členské země, ale pod tlakem zemí EU 15 navrhuje přechodné období na srovnání těchto podmínek ve všech zemích v období 10. let, to je až do roku 2024.

 

Vlivem nerovných podnikatelských podmínek, daných především omezenými přímými platbami, dochází v nových členských zemích EU k poklesu hrubé zemědělské produkce, zvyšují se dovozy agrárních komodit a z těchto důvodů zároveň narůstá tak záporné agrární saldo zahraničního obchodu nových členských zemí. Zemědělská výroba  je stabilní ve starých členských zemí, zatímco nové členské země EU čelí nezaměstnanosti na venkově a migraci z venkovských oblastí.

 

To, že by stávající znevýhodnění nových členských zemí mělo pokračovat i po roce 2013 je pro zemědělce v České republice nepřijatelné, a proto věříme, že stejný názor zastávají také Vaši farmáři a členské organizace COPA/COGECA.

 

Dle dosavadního vývoje jednání na COPA/COGECA je zřejmé, že ani tato organizace není ochotna podpořit požadavek nových zemí EU, který se týká rovných a spravedlivých podmínek pro všechny evropské zemědělce. Z výše uvedených důvodů Vás proto zdvořile žádáme o podporu  následujících požadavků:

 

Obracíme se  na Vás výzvou o:

  1. Zaslání dopisu adresovaného prezidentům a generálnímu sekretáři COPA/COGECA s jasným požadavkem na doplnění rovných podmínek pro všechny členské země EU do připravovaného stanoviska k SZP po roce 2013.
  2. O zabezpečení účasti Vašeho zástupce na jednání ad hoc pracovní skupiny C/C k SZP po roce 2013, která se uskuteční 27.1.2010.
  3. O účast prezidenta Vaší organizace, nebo jím pověřeného zástupce na jednání prezidia COPA,  které se bude konat  ve dnech 11.- 12. února 2010.

 

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci nových členských zemí EU, která se bude konat 23.3.2010 v Brně. Této konference se zúčastní také vedení COPA/COGECA.

 

Vážení kolegové,

pokud nebudeme společně aktivně postupovat při obhajobě našich oprávněných zájmů  již nyní, budeme v budoucnosti vystaveni realitě, že nikdy nedosáhneme rovných podmínek pro naše zemědělce v rámci EU.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další společnou spolupráci a Vaši podporu.

 

S pozdravem,