KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čtvrtině loni kontrolovaných zemědělců stát zkrátil  dotace

12/02/10

Zdroj: Agris.cz

 

Státní orgány v loňském roce provedly u hospodařících zemědělců 599 kontrol zaměřených na šetrné zacházení s krajinou. Při čtvrtině z nich zjistily porušení předpisů a farmářům následně snížily dotace, vyplývá z údajů ministerstva zemědělství. Prověrky jsou součástí takzvaných kontrol podmíněnosti známých také pod názvem cross-compliance. Systém zavedla Česká republika od začátku loňského roku a zemědělce má kromě šetrného zacházení s krajinou motivovat také k dobrému zacházení se zvířaty.

Ve 13 procentech případů zjistili kontroloři malé porušení takzvaných podmínek GAEC a zemědělcům následně zkrátili dotace o jedno procento. U 11 procent kontrolovaných farmářů klasifikovaly státní orgány porušení podmínek jako střední, což vedlo ke tříprocentnímu snížení příspěvků. V rámci kontrol plnění podmínek GAEC se sleduje například to, jestli zemědělec nerozoral meze či nezlikvidoval zeleň na svých pozemcích, jestli nepěstuje na svažitých pozemcích širokořádkové plodiny, či nemění trvale zatravněné pozemky na ornou půdu. Uvedené prohřešky mohou podporovat vznik půdní eroze, narušovat vodní režim krajiny a tím podporovat vznik povodní. Porušením standardu GAEC je také pálení bylinných zbytků na zemědělské půdě či nesprávná aplikace statkových hnojiv.

Od počátku letošního roku platí v ČR nové, rozšířené standardy GAEC. Nově bude letos kontrolován například výskyt invazních rostlin, jako je bolševník velkolepý, postihováno krácením dotací bude také například rušení rybníků.

Kontroloři kromě plnění požadavků GAEC také sledovali, jak farmáři plní takzvané povinné požadavky na hospodaření a jestli dodržují předpisy na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Inspektoři v 1261 případech kontrolovali požadavky na hospodaření. V 93 procentech z nich nezjistili žádné porušení standardů, ve čtyřech procentech zjistili pouze zanedbatelné porušení a dotaci farmáři nekrátili. Povinné standardy mají například chránit spodní vody před znečištěním způsobeným zemědělstvím a omezit jeho škodlivý dopad na volně žijící ptáky a živočichy či plané rostliny. Kontrolováno je také, zda jsou správně označována hospodářská zvířata.

Mezi nejčastější prohřešky patřilo porušování ochrany podzemních vod před znečišťováním a nedostatky v označování hospodářských zvířat. Často zjištěným přečinem bylo rozorávání travních porostů a pálení bylinných zbytků.

Ani jedna z celkem 101 kontrol zaměřených na používání přípravků na ochranu rostlin neprokázala porušení předpisů, při 102 kontrolách použití hnojiv byl odhalen jeden malý prohřešek.

Krácení dotací je odstupňované podle závažnosti prohřešků. Zjistí-li kontroloři jen zanedbatelná porušení, dotace se nekrátí vůbec, s vážností prohřešku se však tresty stupňují. V případě, že by zemědělec standardy porušoval opakovaně a úmyslně, může ztratit nárok na dotace úplně.

Kontrolu v loňském roce zajišťovaly Česká plemenářská inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Státní rostlinolékařská správa, Státní zemědělský a intervenční fond a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Zavést kontroly podmíněnosti vyžadovala evropská legislativa. Naprostá většina požadavků platila pro tuzemské farmáře již od vstupu země do EU v roce 2004, až do předloňska však rolníkům v případě porušení předpisů nehrozilo zkrácení dotací, pouze pokuta. První kontrolu v rámci nového systému provedla loni 16. března Česká plemenářská inspekce. Ostatní kontrolní orgány začaly zemědělce kontrolovat v dubnu.

Zdroj: Agris.cz

Zařazeno v Aktuality