KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010

05/01/10

Zdroj: Ministerstvo financí

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010

 1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75%

B – trvalý travní porost

0,25%

C – hospodářský les

0,25%

D – rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25%

 

 

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

E – zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m2

F – stavební pozemek

2,00 Kč/m2

G – ostatní plocha

0,20 Kč/m2

 

 

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

 

 

Stavby:

 

 

 

H – obytný dům

2 Kč/m2

I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m2

J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m2

K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m2

L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m2

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

P – ostatní stavba

6 Kč/m2

 

 

Jednotky:

 

 

 

R – byt

2 Kč/m2

 

 

Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost:

 

 

 

S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

U – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m2

Z – ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2

 Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

  1. ke změně sazeb daně,
  2. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
  3. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
  4. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,

poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Zdroj: Ministerstvo financí

—————————————————————————————————————-

 

Vyhláška č. 446/2009 Sb. o metodikách zkoušek odrůd

Popisek článku :

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.

Text článku :

Text vyhlášky č.446/2009 Sb.

Text vyhlášky č.449/2006 Sb.

—————————————————————————————————————–

 

Upozornění pro žadatele zařazené do programu

PUZČ HRDP

na termín pro podání žádostí o dotaci 2010

V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2010 je třeba podat Žádost o dotaci na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2010 do 15.2.2010.

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu PUZČ HRDP v předchozích letech.

Aktualizovaný formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách Státního

zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Další dotační programy/HRDP/Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Dále jsou zde zveřejněny informace týkající se podání a způsobu vyplnění žádosti o dotaci.

V Praze dne 18.12.2009

Mgr. Pavel Húsek

Oddělení Podpory administrace HRDP a PRV

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky