KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odpovědi na často kladené dotazy k opatření IV.1.1. a IV.1.2.  

28/01/10

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

 

 1. Do Datové schránky jsem obdržel od MŽP jednu z povinných příloh. Ta ale po vytištění na první pohled vypadá jako běžná kopie dokumentu. Musím doložit autorizovanou konverzi dokumentu (s doložkou od Czechpoint) nebo bude postačovat běžná kopie vytištěná z datové schránky?
  V tomto případě musíte předložit dokument s doložkou – autorizovanou konverzi. Týká se to ale jen příloh, které mají být dokládány v originále nebo úředně ověřené kopii, tj. v případě, že je u přílohy uvedeno „prostá kopie“, autorizovanou konverzi nepožadujeme.
 2. Žadatelem/příjemcem dotace je občanské sdružení, vlastníkem nemovitosti a stavebníkem dle doloženého stavebního povolení je obec. Je tato struktura přijatelná (financování způsobilých výdajů na stavbu, jejímž stavebníkem je jiný subjekt než příjemce dotace)?
  Pokud žadatel doloží, že má prokazatelně uspořádány vlastnické vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu (např. nájemní smlouvou na min. 5 let od podpisu Dohody), pak je tato struktura z hlediska Pravidel pro žadatele přijatelná. Vlastnické vztahy k nemovitostem žadatel dokládá až při kontrole na místě.
 3. V aktualizované příloze č. 9 je u řady opatření zakládajících veřejnou podporu (např. III.1.2. – str. 170) uvedeno, že z výdajů na projektovou dokumentaci je uznatelné jen zadávací řízení. Takto to v původních Pravidlech z října 2007 specifikováno není. Bude tedy u projektů zakládajících veřejnou podporu podaných na MAS před platností aktualizovaných Pravidel s rozšířenou Přílohou č. 9 uznatelným výdajem i vlastní zpracování projektu, tak jako u opatření nezakládajících veřejnou podporu?
  Pro projekty 5. -7. kola platí původní Pravidla, tzn. výdaje na zpracování projektu nárokovat lze. Pro projekty zaregistrované na SZIF od 8. kola platí nová Příloha 9, tzn. u některých opatření nelze nárokovat výdaje na zpracování projektu.
 4. Dá se kód 401 v opatření III.2.2. (Zpracování technické dokumentace) čerpat i po zaregistrování na RO SZIF?
  Ano, tento kód je kromě zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení určen i ke zpracování položkového rozpočtu, který je možné uskutečnit až po registraci na RO SZIF.
  Pořízená technická dokumentace však musí být k předmětu realizovaného projektu.
 5. Je nutné při podávání Hlášení o změnách týkající se vyčíslení skutečných částek způsobilých výdajů a přesunu DPH u projektů 5. kola do nezpůsobilých výdajů připojit jako přílohu přepsanou osnovu projektu?
  Ano, změny finančních částek je nutné zaznamenat v osnově projektu v kapitole Rozpočet projektu. Musí platit, že při změnách výdajů musí být zachován účel a splněn cíl projektu a nesmí se zvýšit částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Opravená osnova slouží jako podklad pro vyjasnění případných nejasností pro kontroly.
 6. Obec chce do projektu zahrnout náklady na technickou dokumentaci, které byly fakturovány již v předchozím roce, kdy ale nevěděla, že získá dotaci a proto je ani nemohla mít označeny účelovým znakem ani jinak samostatně oddělené. Je možné je i přesto zahrnout do ZV?
  Zahrnout do způsobilých je lze jen v případě, že je příjemce dotace dodatečně přeúčtuje v souladu s Pravidly, tj. tyto výdaje budou vedeny v samostatné analytické evidenci pro výdaje projektu.
 7. Obec podpořena v 5. kole PRV (říjen 2008) se stala v průběhu realizace projektu plátcem DPH, avšak nemá nárok na vrácení DPH u Finančního úřadu.
  Předpokládám tedy, ze DPH může byt nárokováno v plné výši u PGRLF a to jak za
  období, kdy obec byla plátcem, tak i za dobu kdy již nebyla plátcem. Je to tak?
  Pokud se obec registrovala jako plátce DPH před podáním Žádosti o proplacení výdajů z PRV, nemá na proplacení DPH prostřednictvím PGRLF, a.s nárok – viz podmínka programu OBCE vyhlášeného PGRLF.
 8. Musí mít žadatel nějakým způsobem zaúčtováno věcné plněni? Pokud ne, a pokud věcné plněni tvoří celý vlastní podíl na spolufinancování, jak potom účetně doloží vlastní podíl pro případné návazné kontroly (FÚ, NKÚ apod.)? Nebo stačí jen doložit způsobem uvedeným v Pravidlech (výkaz práce + oceněni dle RTS)?
  Výdaje na věcné plnění jsou součástí výdajů projektu a dle Pravidel je příjemce dotace povinen vést samostatnou analytickou evidenci o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt. Proto je třeba i tyto výdaje projektu zaúčtovat (vnitřním účetním dokladem).
 9. Je v souvislosti s proplacením opatření IV.I.I. Místní akční skupina v kódu 009 na základě Dohody o provedení práce max. limit podle Pravidel 250 Kč/hod. platný i pro členy programovacího výboru a kontrolní komise nebo mají limit jako ostatní administrativní pracovníci tj. 150,- Kč/hod?
  Pro členy programovacího výboru a kontrolní komise platí limit 150,- Kč/hod (jako pro ostatní administrativní pracovníky).
 10. Chtěla bych se zeptat, jestli v rámci aktualizace SPL můžeme změnit procenta v tzv. Finančním plánu (rozdělení financí na jednotlivé roky a fiche). A zda můžeme třeba i nějakou fichi úplně vyřadit?
  Ano, v rámci aktualizace SPL vycházející ze střednědobého hodnocení realizace SPL můžete změnit i finanční plán. Můžete se také samozřejmě rozhodnout, že některou z Fichí nebudete dále podporovat. Vyřadíte ji vlastně tím, že nebude zahrnuta do finančního plánu a vy ji už nebudete v rámci dalších výzev vyhlašovat. Od 13. kola příjmu žádostí můžete přidávat i nové Fiche.
 11. Jak bude řešena změna DPH z 19% na 20%? Máme před vyhlášením výzvy, proto můžeme zaručit novou výši DPH v projektech a v žádostech, ovšem rozpočet (dříve zpracovaný), např. uvedený v technické dokumentaci, nebude s projektem shodný (bude s 19% DPH).
  V případě zvýšeného DPH se bude postupovat stejně jako u jiných případů zvýšení rozpočtu projektu, tj. bude použita podmínka z obecné části Pravidel: "Dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení dotace nejsou možné ani přípustné". U plátců DPH se zvýšená sazba DPH vzhledem k výši dotace nijak neprojeví, neplátci DPH musí do rozpočtů uvádět již zvýšené procento DPH (případně budou v rámci administrativní kontroly vyzváni k opravě).
 12. V opatření III.3.1 (prostřednictvím osy 4 Leader) – vzdělávání a informace má žadatel v úmyslu realizovat exkurze a potřeboval bych ověřit, jestli je možné udělat exkurzi mimo region MAS a případně i do příhraniční oblasti Rakouska. Pro realizaci jeho záměru to má opodstatnění, protože chce v rámci exkurze představit provozy, které se v regionu nenacházejí.
  Vzhledem ke stanovenému kritériu přijatelnosti, že projekt je realizován na území působnosti MAS, není možné vyjet na exkurzi mimo území MAS ani do zahraničí.
 13. Kdy mohou žadatelé o dotaci podat Žádost o proplacení? Například když žadatel uvede do žádosti termín odevzdání Žádosti o proplacení 1.3.2011 a projekt zdárně ukončí dříve a chtěl by podat žádost o proplacení s dřívějším datem, je to možné?
  Žadatel může podat Žádost o proplacení kdykoliv před termínem stanoveným v Dohodě a je na ni pohlíženo stejně, jako by byla podána v termínu (Pravidla IV.1.2 – kapitola 11, bod d). Proces vyplácení podané Žádosti o proplacení začíná běžet dnem podání žádosti na RO SZIF. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že lze požádat o změnu termínu předložení žádosti o proplacení prostřednictvím Hlášení o změnách.
 14. Mohu v průběhu realizace/před podáním Žádosti o proplacení změnit částky způsobilých výdajů v jednotlivých kódech rozpočtu projektu?
  Ano, je to možné za dodržení následujících podmínek: 1. Změnou částek v jednotlivých kódech nesmí dojít k navýšení celkové částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 2. Částky v jednotlivých kódech musí být zaokrouhleny vždy na celé koruny (platí i pro hlášení v opatření IV.1.1.), 3) V Pravidly stanovených případech je nutné požádat o schválení změny prostřednictvím Hlášení o změnách.

Upozorňujeme, že dříve zodpovězené a zveřejněné dotazy mohou mít vzhledem k aktualizaci Pravidel, Dohody o poskytnutí dotace, jejích Dodatků a dalších dokumentů omezenou platnost.

 

Zdroj: SZIF