KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odpovědi na často kladené dotazy k nové úpravě etap v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina  

13/01/10

V souvislosti s úpravou definice etapy, resp. způsobilosti výdajů z hlediska času ve vztahu k žádosti o proplacení uvádíme níže nejčastější dotazy a odpovědi vztahující se k této problematice. Upozorňujeme, že dříve zodpovězené a zveřejněné dotazy týkající se problematiky etap mají vzhledem k aktualizaci metodiky omezenou platnost.

 

 1. Jaké ustanovení Dohody ohledně etap bude platit v případě, že Žádost o proplacení za 3. etapu 2009 podáme ve stejný den, kdy podepíšeme Dodatek na alokace 2010, který upravuje definici etap?
  Tuto variantu vám v žádném případě nedoporučujeme právě z důvodu nejasnosti určení platnosti ustanovení Dohody. Pro transparentnost administrace (a kontrol dalších orgánů) byste měli tyto dva termíny jednoznačně odlišit, tj. pokud chcete, aby se na Žádost o proplacení pohlíželo z hlediska nové definice etap, podepište nejprve Dodatek a následující den podejte Žádost o proplacení. Pokud chcete uplatnit původní definici etap, podejte nejprve Žádost o proplacení a následně podepište Dodatek k Dohodě, protože ten vstupuje v platnost dnem podpisu. Termín podpisu Dodatku je možné s příslušným RO SZIF dojednat předem.
 2. Při odevzdání Žádosti o proplacení výdajů 3. etapy (2009), které bude v lednu 2010, se bude postupovat podle Pravidel platných do konce roku 2009 nebo podle aktualizované verze (aktualizovaná verze pravidel IV.1.1. platí od 1.1.2010)?
  Při podání Žádosti o proplacení za 3. etapu je třeba se řídit platnými Pravidly, tj. od 1.1.2010 – např. povinné přílohy k Žádosti o proplacení, avšak protože se jedná o vyúčtování výdajů roku 2009, platí pro tyto výdaje podmínky způsobilosti dle číselníku způsobilých výdajů včetně limitů a postupů pro zadávací řízení dle Pravidel platných v době jejich realizace, tj. Pravidla březen 2009, resp. květen 2009.
 3. Je možné mzdu za prosinec vyúčtovat až v lednu 2010 a nezahrnovat ji do 3. etapy 2009, ale do 1. etapy 2010 (i když se Žádost o proplacení bude podávat 25.1.2010)? (účetní závazek napíšeme do 31.12.2009, ale k proplacení dojde až v lednu).
  Vámi navrhované řešení je možné. Podmínkou je, abyste si mzdy nenárokovali dvakrát. Do žádosti o proplacení předkládané v květnu 2010 můžete zahrnout všechny způsobilé výdaje uhrazené/zaplacené od 1.1.2010 do předložení žádosti o proplacení.
 4. Zálohové platby na úhradu elektřiny, plynu, vodného, stočného atd. budou uznatelným výdajem až v rámci vyúčtování skutečné spotřeby? U elektřiny by to tedy bylo až následující rok při konečném vyúčtování s tím, že uznatelným výdajem budou i všechny zaplacené zálohy v minulém roce?
  Zálohové platby za energie můžete zahrnout do žádosti o proplacení následující po termínu, na kdy je záloha zaplacena. Tj. záleží na tom, na jak dlouhé období se zálohy platí. Pokud se jedná např. o jednotlivé měsíce nebo čtvrtletí, lze je předkládat postupně. Pokud např. zaplatíte zálohu na duben – červen 2010 v únoru 2010, můžete ji zahrnout do žádosti o proplacení předkládané v květnu 2010. Vyúčtování skutečné spotřeby se uplatní v žádosti o proplacení následující po jejím obdržení – pokud bude nedoplatek, můžete ho na žádosti o proplacení uplatnit a pokud bude přeplatek, musíte ho do žádosti o proplacení také uvést – pro odečet.
 5. Nájem platíme vždy na čtvrtletí k 5. dni prostředního měsíce přísl. čtvrtletí, takže do 1. etapy mohu nejdříve nárokovat pouze 1. ukončené čtvrtletí, do 2. etapy 2. čtvrtletí a do 3. etapy 3. a 4. čtvrtletí, pokud nebudu chtít nárokovat celý rok najednou za 3. etapu? Také bych mohla ještě za každý měsíc nárokovat 1/12 z celkové částky za nájem, ale to se mi zdá zbytečné. Co se týče zálohových faktur za nájem, je Vámi popsaný postup naprosto správný.
 6. V článku 5 Dohody bude nově uvedeno, že Žádost o proplacení se vztahuje ke způsobilým výdajům realizovaným, tj. zaplaceným/uhrazeným od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku. Rozumím tomu dobře, že mzdy (a všechny další obdobné náklady), které by byly za měsíc prosinec 2009 proplaceny až v lednu 2010, by byly správně uvedeny až na soupisce č. 1 (leden – duben) za rok 2010 a tedy by měly být správně zahrnuty v rozpočtu na rok 2010? Je poměrně důležité, abychom i v tomto měli jasno vzhledem k ročním rozpočtům, jak na rok 2009, tak i na rok 2010.
  Rozumíte tomu zcela správně, tj. pokud budou mzdy za prosinec 2009 zaplaceny/uhrazeny až v lednu 2010, mohou být zahrnuty až do rozpočtu, resp. žádosti o proplacení za rok 2010 (tj. květen 2010, září 2010 nebo leden 2011).
 7. MAS podávala 1. žádost o proplacení výdajů v rámci IV.1.1. v září 2009. Z nějakého důvodu na soupisce nebyly uvedeny mzdové náklady za srpen, ač tam správně patřily. Můžeme je dát na soupisku 3. etapy (září až prosinec 2009) bez obav, že budou považovány za nezpůsobilé pro tuto etapu? Resp. za jakých podmínek bychom je na soupisku 3. etapy mohli uvést? Pokud bychom je na soupisku uvedli a kontrolní pracovníci by je považovali za nezpůsobilé, hrozí poměrně vysoká sankce. Přečetla jsem si ve Zpravodajství z PRV, že od 1.1.2010 vstupují v platnost nová Pravidla, která by tento problém vyřešila. Nicméně jsem se nikde nedokázala dozvědět, zda by se tato Pravidla a podle nich podepsaná Dohoda vztahovala i zpětně na náklady roku 2009, konkrétně právě na mzdové náklady za srpen 2009, které prozatím nebyly na soupisce za období do 31.8.2009 uplatněny, ač správně uplatněny být měly. V případě, že by nová Pravidla bylo na tento případ možné aplikovat, kdy by musel být podepsán Dodatek k Dohodě? Je vůbec reálné, aby byl připraven a podepsán nejpozději kolem poloviny ledna 2010?
  Problematika nové úpravy etap v rámci opatření IV.1.1 je upravena pouze Dohodou, resp.Dodatkem k Dohodě a aktualizace Pravidel se k ní nijak nevztahuje. Pokud podepíšete Dodatek k Dohodě ještě před předložením žádosti o proplacení za 3. etapu roku 2009 (předkládá se v lednu), bude pro vaši MAS platit nové ustanovení ohledně etap (viz námi zveřejněná tisková zpráva) a budete moci v této lednové žádosti o proplacení uplatnit i zapomenuté mzdy za srpen. Vyhotovení Dodatku na roční alokaci, který zároveň obsahuje nové ustanovení ohledně etap, závisí na předložení Žádosti o roční alokaci na rok 2010, tj. čím dříve žádost o roční alokaci předložíte na RO SZIF, tím dříve bude vyhotoven Dodatek. Ze strany SZIF nejsou žádné překážky.
 8. Bude Dodatek k Dohodě, který by umožňoval uplatnit mzdové prostředky a telefon za 12/2009 v 1. etapě 2010 součástí Dodatku, který nyní budeme podepisovat v rámci rozpočtu MAS na rok 2010, nebo se bude jednat o další zvláštní Dodatek?
  Nové ustanovení ohledně úpravy etap bude součástí Dodatku, který budete podepisovat v rámci rozpočtu 2010.

 

Zdroj: SZIF