KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení o přípravcích na ochranu rostlin

13/01/10

Nařízení 1107/2009/ES vytváří komplexní legislativní rámec a harmonizuje pravidla pro schvalování přípravků na ochranu rostlin. Začne platit od 14. června 2011, a zruší směrnice 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 

Nařízení 1107/2009/ES ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh má mj. za cíl odstranit rozdílnou úroveň ochrany v členských státech pro usnadnění volného pohybu přípravků (princip vzájemného uznávání povolení a o souběžném obchodu), a přitom zajistit dostatečnou bezpečnost. Ve značné míře je zaměřeno na přesné stanovení postupů schvalování účinných látek a na zajištění přiměřené rychlosti schvalování. Dosud platné směrnice 79/117/EHS a 91/414/EHS budou od června 2011 tímto nařízením nahrazeny a zrušeny.

Vedle tohoto nařízení a směrnice 2009/128/ES byla přijata „Tématická strategie pro udržitelné používání pesticidů“.

Součástí nařízení 1107/2009/ES  jsou následující přílohy:

Příloha 1 –  Vymezení zón pro povolení přípravků na ochranu rostlin podle čl. 3 bodu 17 (A= sever, B = střed, C = jih)

Příloha 2 –  Postupy a kritéria pro schválení účinných látek, safenerů a synergentů podle kapitoly II

Příloha 3 –  Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin, uvedený v článku 27 (zatím nezpracovaná)

Příloha 4 –  Srovnávací posouzení podle článku 50

Nařízení se použije od 14. června 2011.

Do 14. června 2011 přijme Komise:
a) nařízení obsahující seznam účinných látek, které již byly schváleny v okamžiku přijetí uvedeného nařízení;
b) nařízení o požadavcích na údaje o účinných látkách podle čl. 8 odst. 1 písm. b);
c) nařízení o požadavcích na údaje o přípravcích na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 1 písm. c);
d) nařízení o jednotných zásadách pro posuzování rizik přípravků na ochranu rostlin podle článku 36;
e) nařízení obsahující požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin podle čl. 65 odst. 1.

 

Úřední věstník ES, L 309, 24.11.2009, s.1

Poznámka S touto problematikou úzce souvisí legislativa týkající se limitů reziduí pesticidů – viz Maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech (aktualizace 2009).

 

Zdroj: Agronavigátor.cz