KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bližší informace a podmínky k „Portálu farmáře SZIF“ a zaslání Žádosti o dotaci v elektronické podob

28/01/10

Možnost vyplnění a elektronického podání Žádosti o dotaci OP Rybářství na opatření 3.1. a) a 3.3. b) pro 5. kolo OP Rybářství přes Portál farmáře SZIF bude možné od 4.2.2010

 

 

Na základě ustanovení Obecné části Pravidel pro žadatele bodu 1. q) a bodu 5. uvádíme níže podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství v elektronické podobě (pro 5. kolo pouze pro opatření 3.1. Společné činnosti – záměru a) a dále pro opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně – záměru b)):

 1. Portál Farmáře
  Pro zaslání Žádosti o dotaci musí mít žadatel zřízen přístup, resp. uživatelské jméno a heslo do Portálu farmáře. Žádost o přístup do Portálu farmáře SZIF se podává osobně na Regionálním odboru SZIF. Uživatelské jméno a heslo obdrží žadatel přímo na místě, případně je mu odesláno do 7 pracovních dnů na adresu uvedenou v žádosti.
  Související dokumentace na www.szif.cz:
  Žádost o přístup do Portálu farmáře:
  Cesta – www.szif.cz → Portál farmáře → Žádost o přístup (soubor pdf.) https://www.szif.cz/irj/portal/pf
  Informace k přístupu do Portálu farmáře (instrukce k vyplnění žádosti a přílohám žádosti):
  Cesta – www.szif.cz → Portál farmáře → Informace pro žadatele (soubor pdf.) https://www.szif.cz/irj/portal/pf
 2. Vyplnění a odeslání Žádosti o dotaci
  Po přihlášení se do Portálu farmáře žadatel vyplní Žádost o dotaci a elektronicky ji zašle na příslušné pracoviště SZIF (výběr RO SZIF se provádí přímo na formuláři žádosti). Žádost o dotaci je možné průběžně ukládat přímo na Portálu farmáře nebo na vlastním počítači. Podrobný postup pro získání, vyplnění a zaslání Žádosti o dotaci je uveden v dokumentech:
  Prezentace – Elektronické podání Žádosti o dotaci opatření 3.1. a) a 3.3. b) (5.kolo OP Rybářství)
  Cesta – www.szif.cz → Operační program Rybářství → OSA 3 → 3.1. Společné činnosti nebo 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně → Soubory ke stažení → 5. kolo příjmu Žádosti o dotaci → Prezentace – Elektronické podání Žádosti o dotaci opatření 3.1. a) a 3.3. b) (5.kolo OP Rybářství)
  https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/op/rybarstvi/osa3/31
  https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/op/rybarstvi/osa3/33
  Žádost o dotaci z OP Rybářství pro opatření 3.1. a) a 3.3. b) – 5.kolo OP Rybářství – možnost Elektronického podání – Žádost o dotaci bude přístupná pouze na Portálu farmáře
  Cesta – www.szif.cz → Portál farmáře https://www.szif.cz/irj/portal/pf
  Instruktážní list k Žádosti o dotaci z OP Rybářství pro opatření 3.1. a) a 3.3. b) – 5.kolo OP Rybářství – Instruktážní list bude přístupný pouze na Portálu farmáře
  Cesta – www.szif.cz → Portál farmáře https://www.szif.cz/irj/portal/pf
 3. Potvrzení o odeslání
  Po konečném odeslání nebo nahrání Žádosti o dotaci na Portál farmáře je vytvořen dokument „Potvrzení o zaslání“, který obsahuje jedinečný kód, tzv. identifikátor dokumentu. Žadatel proto musí Potvrzení o zaslání předložit při osobní registraci Žádosti o dotaci na příslušném RO SZIF.
 4. Registrace a podpis Žádosti o dotaci
  Žádost o dotaci zaslanou elektronicky, musí žadatel přijít osobně zaregistrovat na příslušný RO SZIF. Následně, žadatel obdrží její originál v tištěné podobě po předložení „Potvrzení o zaslání“ na podatelně RO SZIF. Další postup se nikterak neliší od standardního předkládání Žádosti o dotaci.
  Datum a čas uvedený na přeregistračním štítku je rozhodným v případě výběru projektu dle časového hlediska.
  Pokud žadatel předkládá žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný zástupce k registraci žádosti předložit zvlášť vytištěnou stranu D1 Přílohy – čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele.
  (Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu), tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou před pracovníkem Regionálního odboru SZIF, ale je možné, aby pověřená osoba přinesla k zaregistrování na Regionálním odboru SZIF vytištěné čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem)).

 

Zdroj: SZIF