KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkový fond dokončil kontrolu oceňování restitučních nároků

08/12/09

Zdroj: MZe

Pozemkový fond provedl hloubkovou kontrolu oceňování restitučních nároků v působnosti svého pražského pracoviště. Z kontroly vyplynulo, že při oceňování nároků se nepostupovalo v souladu s interními předpisy, neboť část ocenění nebyla doložena příslušnými doklady. Z celkem 2 578 spisů bylo vyhodnoceno závažné pochybení u 129 případů.

 

Celkem bylo zkontrolováno 2 578 spisů, z nichž 1 694 spisů bylo bez nedostatků. U 884 spisů byly zjištěny nedostatky, ale jako závažné bylo u případů s přeceněným nárokem posouzeno 129 rozhodnutí. Z toho neoprávněně bylo přeceněno 26 rozhodnutí, kdy se jedná o navýšení o 9,5 mil. Kč. V současné době nelze považovat za prokázané dalších 92 restitučních nároků s rozdílem oproti prvotnímu ocenění v celkové částce více než 104 mil. Kč. Byly zjištěny i případy neoprávněného i nedoloženého snížení hodnoty restitučního nároku. Na základě doložených dokladů nelze v tuto chvíli považovat za prokázanou výši restitučních nároků také u 136 prvotně oceněných restitučních nároků. V souvislosti s chybným oceněním bylo dále zjištěno, že Pozemkový fond ČR v některých případech vypořádal nároky ve vyšší částce, než byla jejich skutečná hodnota, a to takřka o 1,7 mil. Kč. K problematickým přeceněním docházelo již od roku 1996.

Nedodržováním příslušných norem a stanovených postupů došlo na jedné straně k neodůvodněnému zvýhodnění a na druhé straně ke znevýhodnění některých oprávněných osob. „Proto Pozemkový fond přijal příslušná personální opatření, dále nastavil důslednější kontrolní mechanismy, zvýšil ochranu informací a zabezpečení spisů. V případech neoprávněného přecenění dochází ke změně hodnoty nároků,“ zhodnotil závěry kontroly ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Na základě výsledků kontroly jsou v současné době připravována opatření k napravení zjištěných nedostatků, zejména postup řešení případů, u kterých bylo zjištěno nesprávné ocenění, kvantifikování, u kterých rozhodnutí a v jaké částce došlo k přečerpání restitučního nároku a stanovení postupu řešení.

„Veškerá kontrolní zjištění včetně příslušných dokladů budou předána k prošetření Policii České republiky,“ upozornil ministr Šebesta.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 7.  12. 2009

Zařazeno v Aktuality