KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na konferenci Venkov 2009 se jednalo o dalších možnostech rozvoje

08/12/09

Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov 2009 v Holešově.

 

 

Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro venkov zhodnotili roční fungování sítě, současný stav naplňování politiky ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, formulovali cíle organizací, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli se nad základními principy politiky pro venkov pro období 2013-2020.

 

„Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako platforma pro setkávání, partnerskou diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke kterým by měl být zachován rovný přístup bez zvýhodňování některého ze sektorů resp. pilířů zemědělské politiky,“ uvedl vrchní ředitel sekce rozvoje venkova ministerstva zemědělství Ing. Pavel Sekáč.

 

Národní konference se zúčastnili nejen zástupci ministerstva zemědělství a jím zřizovaných agentur pro zemědělství a venkov a platební agentury SZIF, ale také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací jako je Národní síť místních akčních skupin, Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora a Národní observatoř venkova.

 

Konference byla realizována pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov a spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

    

Memorandum národní konference VENKOV 2009

Účastníci národní konference Venkov 2009, kteří se sešli ve dnech 18. a 19. listopadu v Holešově pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov zřizované Ministerstvem zemědělství ČR a jeho hlavními partnery Spolkem pro obnovu venkova, Agrární komory, Národní sítě MAS a Národní observatoře venkova pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Holešov v regionu MAS – Partnerství Moštěnka, formulovali tyto základní cíle svého společného úsilí ve prospěch rozvoje venkov v následujícím období:

 

Vesnice

 1. Řešení rozpočtového určení daní
 2. Řešení složité administrativy a byrokracie
 3. Řešení Programu rozvoje venkova (zjednodušení pravidel a zvýšení objemu financí pro venkov)
 4. Řešení uznatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?)
 5. Komplexní pozemkové úpravy

 

Zemědělci

 1. Je nezbytné vypracovat prorůstovou koncepci českého zemědělství – skončit s politikou ode zdi ke zdi
 2. Vyrovnat podmínky společné zemědělské politiky EU mezi starými a novými zeměmi
 3. Vyrovnat doplňkové národní platby (TOP UP) i národní dotace do plné výše
 4. Přijmout nezbytná opatření k udržení agrárních komodit ohrožených enormními výkyvy na trhu
 5. Přijmout razantní opatření proti ubývání půdního fondu

 

Regiony

 1. Součinnost regionů (místních akčních skupin) s platební agenturou SZIF v rámci realizace osy IV Programu rozvoje venkova (PRV) bude založena na vzájemné důvěře a partnerské komunikaci a sdílení metodik a postupů. Přístup platební agentury musí být koordinovaný a jednotný v rámci celé ČR.
 2. NS MAS by se ve spolupráci s řídícím orgánem měla nadále podílet na systematickém zjednodušování pravidel osy IV a jejich přibližování sedmi principům LEADER, především inovativnosti, víceodvětvovému navrhování a partnerství. MAS, řídící orgán i platební agentura by si měly být neustále vědomy významu těchto principů a trvat na jejich uplatňování.
 3. Významná pozornost by měla být dána přípravě a uplatnění metody LEADER 2013-2020, kdy by programový dokument a prováděcí pravidla měla reflektovat dosavadní zkušenosti a NS MAS ČR by měla mít zásadní slovo při jejich formulaci.
 4. LEADER by neměl být jen kombinací opatření os I-III PRV, ale především přidanou hodnotou, kterou spatřujeme v inovativnosti. Inovativnost ze své podstaty není dopředu definovatelná, proto nelze pravidla omezovat konkrétními výčty.
 5. Nutnost předfinancování výrazně limituje realizace osy IV, jejíž prioritou je především podpora malých venkovských subjektů.

 

Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako platforma pro setkávání, partnerskou diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke kterým by měl být zachován rovný přístup bez zvýhodňování některého ze sektorů resp. pilířů zemědělské politiky. MAS, které sdružují obce, podnikatele a neziskové organizace, by měly hrát významnou roli při seznamování partnerů sítě s nezemědělskými problémy venkova.

 

Další podrobnosti a dokumenty z konference naleznete zde.

MAS Moravský kras o.s.
www.mas-moravsky-kras.cz

Zařazeno v Rozvoj venkova