KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělství a klimatické změny

06/11/09

Obecný přehled aktivit, které mohou přispívat ke zmírnění problémů vyplývajících ze vzájemného působení zemědělské činnosti a změněného klimatu.

 

Zemědělství a klimatické změny se ovlivňují navzájem. Změna teplot, srážek apod. ovlivňuje produkci (někdy pozitivně, jindy negativně), a sice rozdílně v různých geografických oblastech a rozdílně v závislosti produkovaných druzích rostlin a zvířat. Na druhé straně skleníkové plyny (G.H.Gs- greenhouse gases) produkované zemědělstvím ovlivňují klima. Odhaduje se, že zemědělství se na produkci G.H.Gs podílí šestinou až třetinou. Z přímé zemědělské produkce to způsobuje především oxid dusný z hnojiv, metan ze zvířat a zavodněných rýžových polí a oxid uhličitý z provozu strojů a uvolňovaný při orbě a rozkladných procesech. Vliv na klima se zvyšuje rozšiřováním zemědělských ploch (kácení lesů, vypalování ploch, obdělávání pastvin), zvyšováním počtu dobytka, zvýšeným využíváním sladkovodních zdrojů.

V této souvislosti se zdá podivné, že americký zákon o čisté energii z r. 2009 vyjímá zemědělskou produkci včetně potravinářství z emisních přídělů.

Strategie zmírňování a adaptace:

  • bezorebný systém přispívá k udržení CO2 v půdě,
  • rozšíření „přesného farmaření“ s využitím polních testů a záznamů, využíváním globálních technologií, aplikací vstupů na základě počítačem řízených analýz umožní zvýšení produktivity a zároveň sníží škody různého druhu,
  • šlechtěním plodin a biotechnologiemi se získají slibné plodiny, které budou odolnější vůči změněným podmínkám,
  • šlechtěním zvířat a změnou výkrmu se urychlí přírůstky a sníží se plýtvání krmivem,
  • přispět může i po-produkční zemědělství,
  • rozšířením a liberalizací zemědělského obchodu se zajistí dodávky do oblastí závislých na dodávkách z úspěšnějších regionů,
  • účelnější a vhodnější balení, přeprava a distribuce přispěje ke snížení celkové uhlíkové stopy.
  • zvyšující se míra urbanizace rozvojových zemí bude krokem ke snížení počtu lidí přímo zasažených změněným klimatem,
  • snižování znečistění vzduchu v rozvojových zemích povede ke zlepšení zdraví a ke zpomalení tání ledovců.

 
Změny v zemědělství budou bezpochyby stále souviset s klimatem. Nové problémy vzniknou, ale zároveň budou k dispozici nové možnosti a řešení.

Milling and Baking, News, 88, 2009, č. 15, s. 34

Zdroj: Agronavigátor.cz