KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prospěšná aplikace kejdy na podzim

06/11/09

Podzimní aplikace kejdy do sečených trvalých travních porostů působí stejně tak dobře jako aplikace na jaře.

Podzimní aplikace kejdy do sečených trvalých travních porostů působí stejně tak dobře jako dávka kejdy v jarním období. To ukázaly jedenáct let probíhající pokusy Bavorského zemského ústavu zemědělského (LfL) na dvou stanovištích (výška n. m: 500 m a 730 m, roční úhrn srážek: 964 mm a 1287 mm) zaměřené na hnojení kejdou. Pro srovnání byly založeny varianty s jarní aplikací kejdy a aplikací kejdy po první a třetí seči a ledku amonného po druhé seči a varianty s podzimní aplikací kejdy v různých termínech. Další pokusné varianty: bez hnojení a aplikace pouze minerálního hnojiva.

Ukázalo se, že všechny varianty s podzimní aplikací kejdy poskytly stejně vysoké výnosy jako při aplikaci kejdy na jaře. Kejda aplikovaná na podzim zvýšila obsah Nmin v podzimních a zimních měsících o 8 až 10 kg/ha oproti jarní aplikaci. Měření Nmin neukázalo žádný přesun N z kořenové zóny (0 až 10 cm) do hlubších vrstev půdy. Patrně na konci podzimu se mineralizovaný, rozpustný dusík váže na kořenovou a listovou hmotu rostlin. Termín aplikace kejdy na podzim nehraje roli. To prokázal pětiletý pokus na stanovišti Kempten, kdy byla aplikována samotná kejda 20. listopadu a byla zjištěna velmi nízká hodnota nitrátů (méně než 10 mg/l).

Pokusy ukázaly, že amonný dusík hraje u trvalých travních porostů významnou roli. Při nízkých půdních teplotách v zimě probíhá přeměna na vodorozpustný nitrát mnohem pomaleji, takže vymývání dusíku při podzimní aplikaci kejdy není vyšší než při jarní aplikaci.

Top Agrar, 2009, č. 10, s. 59

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba