KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mezníky letošního roku

18/11/09

Zdroj: Agrární komora ČR

 

Neúprosně se blíží konec roku 2009, který těžce prověřil české zemědělce. Nejenom je, ale všechny, kteří na prvovýrobu navazují. Vedle tvrdé práce, která se občas střídá s otevřeným odporem (viz nedávné vylévání mléka), je třeba také hodnotit či rekapitulovat. Chceme čtenáře bez velkých rozkladů a čísel jednoduchým způsobem informovat o jednotlivých tématech naší činnosti.

 

Rozpočet pro rok 2009


Až nyní v době totálního propadu cen hlavních tržních komodit obilí a mléka a nízkých cen většiny dalších komodit je možné docenit náš výsledek vyjednávání rozpočtu na tento rok. Díky němu, ale především přípravou celorepublikové protestní akce v říjnu 2008 a tlakem na tehdejšího premiéra Mirka Topolánka se podařilo vybojovat dorovnání top-up v celkové výši 6,3 mld. Kč, které jsou v současné době vypláceny. Ponechme stranou to, že k tomuto výsledku se hlásí kde kdo. Podstatné je, že se podařilo rozpočet vybojovat a že premiér slovo dodržel.

 

Rychlejší vyplácení podpor v roce 2009


Druhým krokem, který velmi pomůže udržet financování zemědělských subjektů, je dřívější vyplácení letošních podpor. V návaznosti na doporučení rady ministrů se podařilo prosadit rychlejší vyplácení podpor SAPS v letošním roce, a to již od 16. října. Vedle toho se také rozhodlo o urychlení výplat top-up. Zde ovšem došlo k neuvěřitelnému rozhodnutí o snížení platby na VDJ dojených krav. Stalo se tak utajeně za předchozího ministra Petra Gandaloviče v gesci komoditního náměstka Stanislava Kozáka. Tento, letos v Evropské unii bezprecedentní krok jsme už dostatečně komentovali. Možná, že ale toto zdánlivě nelogické rozhodnutí logiku má – a sice snahu o rozeštvání zemědělců mezi sebou. V tomto případě bude ale rozhodnutí pro jeho autora kontraproduktivní. Tak těžká až zákeřná křivda se těžko napravuje a musí přinést důsledky.

 

Zastavení zvýšení daně z půdy

O tom, jak většině současných českých politiků leží na srdci české zemědělství, jsme se přesvědčili v návrhu Janotova balíčku, který připravil navýšení pozemkové daně o 100 procent. Dne 21. září Janotův balíček schválila vláda a už 24. září sněmovna. Měli jsme doslova hodiny na to, abychom připravili dikci pozměňovacího návrhu, projednali vše s poslanci a přesvědčili je, aby současná daň z půdy zůstala zachovaná. To se podařilo a přinese každému úsporu 300 korun na hektar zemědělské půdy.

 

Naplnění rozpočtu na rok 2010

Letošní kritický rok, zejména pro ty, kteří provozují intenzivní živočišnou produkci, se snad podaří díky dřívějšímu a tím pádem i vyššímu přísunu dotací do konce roku problémy překlenout. Při vědomí cen tržních komodit jsou v příštím roce naší jedinou jistotou platby z Bruselu a ze státního rozpočtu. Na našem srpnovém jednání s premiérem Janem Fischerem, ministry Edueradem Janotou a Jakubem Šebestou se podařilo získat pro kapitolu MZe částku dvě miliardy korun z celkem potřebných sedmi miliard korun na plné dofinancování top-up z národního rozpočtu. To byl první malý krok. Ve věci rozpočtu vedeme intenzivní a permanentní jednání s parlamentními politickými stranami, poslanci zemědělského a rozpočtového výboru, resortním ministrem. Před asi deseti dny proběhlo jednání prezidenta agrární komory s premiérem Fišerem. Naším cílem je dostat do rozpočtové kapitoly MZe další 1,5 miliardy korun zvenčí s pomocí poslanců při druhém čtení zákona o státním rozpočtu, které začíná 2. prosince. K tomu připravujeme v Praze podpůrné akce. Další kroky budou směřovat k přesunům zdrojů v rámci rozpočtové kapitoly MZe. Vedle top-up požadujeme zachovat současnou výši národních dotací 1,2 mld. Kč. Sečteno a podtrženo – rozpočet 2010 je pro nás prioritní téma, kterému budeme věnovat trvalou pozornost.

V nepřímé souvislosti s rozpočtem je třeba zmínit výrazný počin ve prospěch posílení PGRLF, kdy se podařilo před rokem vyjednat na vládě s ministrem financí posílení PGRLF o 2,3 mld. Kč.

 

Burcující protesty v terénu

Není naší vinou, že v naší zemi není možné pracovat tak, jak jsou zvyklí představitelé nevládních agrárních organizací například v sousedním Polsku či Rakousku. Příkladem toho je snížení podpor na VDJ mléčného skotu.

Není naší vinou, že přes trvalý a v letošním roce se zrychlující pokles produkce českého zemědělství (poslední čísla ČSÚ – dovoz hovězího masa meziročně stoupl o 13,4 %, dovoz vepřového masa o 19,3 % a dovoz drůbežího o 22,1 %) je zodpovědnými představiteli státní administrativy a nakonec i většinou politiků ignorován a naopak je snaha čísla zkreslovat a ohýbat. Například studie ÚZEI České zemědělství pět let po vstupu ČR do EU, kterou ministr Jakub Šebesta přikázal hodit do koše.

A konečně není naší vinou, že naše volání a varování nenachází odpovídající odezvu a reakci. Proto se musíme bránit tak, aby si toho zodpovědní představitelé státní administrativy a politici vůbec všimli. Uskutečnili jsme v letošním roce několik důrazných protestních akcí (březen Praha – 8000 lidí a účast ze sedmi zahraničních zemí, květen Chlumec nad Cidlinou a výjezdy mechanizace na Vysočině a dalších místech., červen blokace dálnic a silnic za účasti 4000 lidí a příslušné techniky, říjen vylévání mléka na deseti místech republiky). Do konce roku už nezbývá mnoho, ale výčet není u konce. Často jsme slyšeli otázku, co to přinese. Odpovídáme, že přineslo. Obyčejní lidé tuší a politici už ví, že s českým zemědělstvím něco děje a že je třeba naše oprávněné požadavky vzít vážně.

 

Směrování čl. 68 na podporu dojnic


Na rozdíl od rozdělení plateb top-up, které komoditní úsek MZe před námi utajil, jsme u jednání o směřování alokace zdrojů z článku 68 (přesunutí 10 % objemu z přímých plateb do potřebných oblastí) byli od samého počátku. Podařilo se na roky 2010 a 2011 závazně prosadit nasměrování těchto zdrojů, maximální možnou část 3,5 %, na podporu dojnic. Každoročně tedy dostane sektor mléčných krav 800 mil. Kč. Je otázka, že mnohým už to nebude nic platné, protože s chovem do té doby skončí. Podle Ústřední evidence zvířat jenom za září letošího roku se snížil stav dojených krav o 5300 kusů.

 

Zavedení podpory školního mléka


Od podzimu 2009 se podařilo prosadit znovuzavedení programu podpory školního mléka jako stimulačního programu pro spotřebu mléka u dětí a mládeže. Tento program zrušila vláda Mirka Topolánka. Je třeba říci, že současný ministr zemědělství Jakub Šebesta měl v této věci na rozdíl od svého předchůdce od počátku jasno.

 

Udržení zemědělských agentur v okresech


Díky opakovanému požadavku a protestu Agrární komory ČR u ministra Gandaloviče došlo k přehodnocení jeho rozhodnutí o zrušení zemědělských agentur MZe v okresech, které nyní fungují jako agentury pro zemědělství a venkov a zůstávají v přímém kontaktu se zemědělci. Proč se tehdy ministr Gandalovič rozhodl zemědělské agentury zrušit, nevíme. Víme ale, že by to poškodilo zemědělce i samotné MZe ČR a je dobře, že došlo k přehodnocení této záležitosti.

 

Vylepšení pravidel programu pro venkov


V rámci pracovních skupin a v Monitorovacím výboru se podařilo našim zástupcům prosadit výrazné zjednodušení podmínek získání investiční dotace (snížení počtu kódů, zjednodušení nahlašování změn, výrazné snížení sankcí při nedodržení podmínek). Rovněž byly vzaty v potaz naše návrhy na přezávazkování 3. a 6. kola v zemědělských opatřeních, které reflektovalo v návaznosti na dopady komoditní krize nízké procento těch, kteří budou skutečně projekt realizovat.

 

Zavedení opatření welfare

 

Podařilo se prosadit zavedení nového opatření v ose II. Programu rozvoje venkova Welfare zvířat na podporu pohody ustájení pouze dojených krav na dobu pět let. Z nezemědělských opatření se podařilo prosadit přesun 800 milion korun na posílení tohoto opatření. Znění programu se zpracovává.

 

Pomoc přes provozní úvěry PGRLF


Od samého počátku ekonomické a hospodářské krize jsme začali jednat s PGRLF a MZe ČR o pomoci zemědělcům a potravinářům formou programu provozních úvěrů přes PGRLF. Po našich opakovaných požadavcích zahájení této podpory provozního financování a získání podkladů z Evropské komise došlo k zahájení nových programů Provoz, Zpracovatel – Provoz a Podpora krátkodobého financování. Problémem je, že nastavené podmínky nejsou pro řadu subjektů přínosné, protože pravidla jsou nastavena neúměrně přísně.

 

Zvýšení podpory pojištění


Díky navýšení prostředků PGRLF se podařilo prosadit naše dlouhodobé návrhy na výrazné zvýšení podpory pojištění zemědělských plodin a zvířat. Konkrétně už v letošním roce se zvyšuje úhrada nákladů na pojištění plodin z 35 % na 50% a na pojištění zvířat z 20 % rovněž na 50%. Není třeba zdůrazňovat, že jde o vysoce systémovou a smysluplnou pomoc.

 

Rozdělení Barrosova balíčku


Aktivním jednáním agrární komory a zejména díky atmosféře, kterou jsme vytvořili blokádou dálnic a silnic 29. června., se podařilo prosadit veškerý Barrosův balíček do osy I. Programu rozvoje venkova, z níž mohou čerpat pouze zemědělci a potravináři. Jde asi o 860 milionů korun. Byly vyvíjeny obrovské tlaky, aby šla výrazná část peněz do podpory obcí a rychlostního internetu. Kromě 150 milionů korun, které byly jako kompromis převedeny na pozemkové úpravy, lze zbytek přesunout na podporu dojných krav v případě, že bude funkční nové opatření v ose II.

 

Podpora nosnic a prasat


Po delší době vyjednávání a lobbování na MZe ČR se podařilo projednat bodové zvýhodnění u projektů na prasata a nosnice a vyjednat vzhledem k objektivní tíživé situaci v letech 2007 a 2008 u těchto projektů výjimku na splnění finančního zdraví. Ke schválení je u prasat připraven individuální ozdravovací program, který bude zařazen v rámci národních dotací od roku 2010. V současné době je v notifikačním stadiu v Bruselu.

 

Rozvoj bioplynových stanic a nepotravinářské využití produkce

Výstavba bioplynových stanic je díky výborné a profesionální práci komoditní rady pro bioplyn a biomasu při AK ČR zakotvena do podpor III. osy Programu rozvoje venkova. Dalším výsledkem práce uvedené komoditní rady je výrazně navýšena garantovaná výkupní cena u zemědělských bioplynových stanic, která zajišťuje rozumnou rentabilitu a především diverzifikaci tržeb s jistou cenou na dvacet let. Podařilo se také zakotvit úmluvu o každoroční revizi nákladů vstupů a z toho plynoucí možné zvýšení ceny elektřiny.

V této oblasti nepotravinářského využití zemědělské produkce se podařilo prosadit snížení spotřební daně u vysokopodílových směsných paliv – tedy oddanění podílu biopaliva ve směsi obsažené včetně čistých rostlinných olejů a biometanu z bioplynu.

 

Prosazení zákona o významné tržní síle

Před necelými dvěma týdny se podařilo ve sněmovně prosadit schválení zákona o významné tržní síle, který připravila Potravinářská komora ČR a na němž jsme se podíleli. Je to významné vyvrcholení naší víceleté práce směřující ke spravedlivějším poměrům v rámci potravinové vertikály zemědělec – zpracovatel – obchodník a k uplatnění českých potravin na domácím trhu. Velký podíl na tomto úspěchu mají naši činovníci v terénu, kteří vytrvale na tento problém upozorňovali poslance a vyvíjeli tlak na schválení zákona. Že jsme se trefili do černého, o tom svědčí hysterické reakce některých představitelů obchodníků.

vedení Agrární komory ČR