KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace  a vyjádření vedení AK ČR k aktuálním záležitostem posledního období

11/11/09

Zdroj: AK ČR

Rozdělení plateb TOP UP 2009

3. listopadu zveřejnilo MZe rozdělení plateb TOP UP pro letošní rok, ke kterému se vedení AK vyjádřilo předchozí den formou tiskového prohlášení (opětovně přiloženo k tomuto dopisu jako příloha). Vedle dosavadní absence konkrétní pomoci chovatelům dojeného skotu jsme se tak zčistajasna a s mnohaměsíční prodlevou dozvěděli, že chovatelé dojeného skotu budou kráceni díky trhu nejenom na tržbách, ale rozhodnutím z vyšší moci úřední také na řádných podporách a to v částce na VDJ více než citelné! Tento – z pohledu jakými způsoby podpořila chovatele dojených krav většina zemí EU – bezprecedentní krok byl připraven komoditním úsekem náměstka St. Kozáka ještě za ministra P. Gandaloviče a následně schválen Evropskou komisí! Jakákoliv změna těchto sazeb by však znamenala zdržení ve výplatě TOP UP o cca 3 – 4 měsíce.

 

Rozpočet 2010

2. prosince t. r. začne v Poslanecké sněmovně PČR druhé čtení zákona o státním rozpočtu 2010. Avizovanou demonstraci na podporu našich oprávněných požadavků, o které rozhodlo představenstvo komory (viz. naše informace ze dne 5. října) proto provedeme v Praze tento den. Je třeba se věnovat pečlivé personální přípravě s tím, že v krátké době obdržíte podrobný organizační plán této akce.

Znovu opakujeme – je třeba zmobilizovat veškeré síly. Oslovit členy i nečleny Agrární komory ČR ve svém regionu, oslovit firmy služeb, strojírenské a obchodní firmy a všechny, kteří mají něco společného se zemědělstvím. Ti všichni s námi musí být 2. prosince v Praze, protože začíná jít doslova o všechno. Nejde jenom o rozpočet 2010.

 

 

 

 

Studie ÚZEI „České zemědělství pět let po vstupu ČR do EU a jeho výhled pro roce 2013“

Koncem října zveřejnil ÚZEI shora uvedenou studii, která vzbudila v terénu i v odborných kruzích velký rozruch. Máme názor, stejně jako někteří odborní pracovníci ÚZEI, že zpracovatel studie dezinterpretuje data ze šetření FADN. Studie nebyla nikým oponovaná a její zadání dokonce neprošlo schválením ministra! Ten, dne 3. 11. t. r., přikázal studii zrušit a nepoužívat. Tato událost svědčí o stavu, v jakém se nachází MZe a jeho instituce.

 

GAEC

Přestože byl materiál již schválen, prosadili jsme po několika opakovaných jednáních, důležité změny v návrzích podmínek GAEC, s kterými jste byli průběžně seznámeni. Kromě zásadních změn pro praxi souvisejících s přijatelným řešením podmínky GAEC 3, tj. podmínky související s principem udržení organické hmoty v půdě a úprav GAEC 4, 7 a 2 se dále podařilo změnit i GAEC 6, kde původně navržená povinnost žadatele zajistit, že krajinné prvky nebudou zrušeny se mění na znění, kdy žadatel prvky nezruší. Znamená to tedy, že žadatel zodpovídá pouze za to, že sám tyto krajinné prvky nezruší nikoli za újmu způsobenou cizí osobou.

 

Marketingový výbor

5. listopadu proběhlo v pořadí třetí jednání Marketingového výboru při AK ČR od jeho založení. Pro zopakování uvádím hlavní cíle a činnost této instituce:

·        propagace českého zemědělství a dosažení jeho lepšího image u občanů ČR;

·        pomoc zvýšení spotřeby produktů českých zemědělců a zpracovatelů;

·        byl podán projekt k EK na tříletý program podpory propagace mléka a mléčných výrobků, výsledek výběrového řízení bychom měli znát do konce roku;

·        v současné době probíhají jednání na získání financování tohoto výboru ze zdrojů prvovýroby, zpracovatelů i navazujících společností, které jsou životně závislé na funkčním zemědělství, jako dodavatelé vstupů, techniky, či technologií, ale také bank, pojišťoven, apod.

Prohlášení vedení Agrární komory ČR k tvrzením tiskového mluvčího MZe Petra Vorlíčka ze dne 29. října 2009

 

Ve dnech 29. a 30. října proběhly v deseti lokalitách České republiky protestní akce chovatelů dojeného skotu, které vedení Agrární komory ČR jednoznačně podpořilo. Protestní akce měly velký mediální ohlas, z velké většiny v pozitivním vyznění pro organizátory vylévání mléka. Bohužel se to nedá říct o vyjádření MZe, které ve své tiskové zprávě mimo jiné uvádí: „MZe však maximálně podporuje všechny kroky, které mají za úkol tíživou situaci zemědělců produkujících mléko řešit. Je nám však líto, že už tak problematická situace v sektoru mléka je ještě stupňována protestními akcemi, které podle našeho soudu řešení nepřinášejí a jen znehodnocují drahocennou tekutinu.“

K tomu uvádíme, že skutečnost je taková, že v tomto roce se českým chovatelům jako jedněm z mála v EU nedostane pomoci žádné. Agrární komora přitom zpracovala návrh pomoci do sektoru dojených krav v roce 2009 v několika variantách. Ani jedna z nich však bohužel nebyla ze strany MZe doposud jakkoliv realizována. 

Vedení AK ČR se dále důrazně ohrazuje proti zavádějícím a nepravdivým tvrzením mluvčího MZe Petra Vorlíčka k výši sazeb na VDJ mléčných krav v rámci přímých plateb (TOP UP 2009). Výsledek je, že MZe – aniž by to se zástupci zemědělců projednalo – v rámci řešení krize v komoditě mléko připravilo snížení podpor do sektoru dojných krav o 10 mil. Euro. V praxi to znamená snížení o cca 250 Kč na jednu VDJ!

V tomto kontextu považujeme sdělení mluvčího Petra Vorlíčka pro Týdeník zemědělec, č. 45/2009: „Agrární komora je standardním připomínkovým místem, proběhly i schůzky u komoditního náměstka Stanislava Kozáka, kde se tato záležitost probírala a kterých se AK zúčastnila.“, za zavádějící a lživé. S Agrární komorou záležitost snížení plateb TOP UP na VDJ dojeného skotu probírána nebyla. Tato skutečnost byla přiznána až po opakovaných dotazech na jednání u náměstka Stanislava Kozáka dne 21. října s dovětkem, že s tím už nelze nic dělat.

 

 

 

Celkově byl balíček pro přežvýkavce na platby TOP UP v rámci pravidel meziročně snížený o 8 mil Euro. MZe však z vlastní iniciativy zbývající částku rozdělilo „spravedlivě“ tak, že platby na dojené krávy prostřednictvím VDJ snížilo o 10 mil. Euro, tedy o zhruba 250 milionů korun! Platby pro krávy bez tržní produkce mléka byly navýšeny o 2 mil. Euro (zhruba 50 mil. Kč) a platby pro ovce a kozy zůstaly na stejné úrovni.

S tím jsme za AK ČR zásadně nesouhlasili, ale bohužel jsme se tuto skutečnost neoficiálně dozvěděli 7. října a oficiálně až 21. října. Tedy v době, kdy již nešlo zajistit operativní změny. Úpravy by totiž znamenaly posunutí výplat TOP UP až do dubna 2010, což je v současné ekonomické situaci naprosto nemyslitelné.

Za zmínku jistě stojí, že ještě na jednání Komoditní rady AK pro mléko a hovězí maso, dne 6. října přítomný zástupce MZe tvrdil, že tzv. obálky na jednotlivé kategorie přežvýkavců v rámci plateb TOP UP budou stejné jako v r. 2008.

Závěrem tedy vyzýváme tiskového mluvčího MZe pana Petra Vorlíčka, aby svoje zavádějící a dezinformační údaje uvedl promptně na pravou míru a aby se Agrární komoře ČR a chovatelům dojeného skotu omluvil. Jsme přesvědčeni, že skutečnost a pravdu nelze potlačit nepravdivými a zavádějícími tiskovými zprávami.

 

 

 

 

  Ing. Jan Veleba                                                    Ing. Jindřich Šnejdrla      

prezident AK ČR                                                  viceprezident AK ČR

 

 

Ing. Bohumil Belada                                            Ing. Pavel Veselý

viceprezident AK ČR                                              předseda DR