KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zdaňování rozdílů při vypořádání tzv. majetkových podílů zemědělských družstev

09/10/09

Dopis pro ministra financí Eduarda Janotu ze dne 8.9.2009 s odpovědí.
V Praze  8. 9. 2009

 

         
Příloha: 1

 

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zdaňování rozdílů při vypořádání tzv. majetkových podílů zemědělských družstev, ke kterému přikročila některá finanční ředitelství.

Zemědělská družstva musela podle zákona 42/1992 Sb.zpracovat transformační  projekt a rozpočítat veškerý majetek (movitý i nemovitý) v účetních cenách ke konci roku 1992 na oprávněné osoby. Malá část tohoto majetku pak byla vložena do transformovaného družstva nebo vznikl závazek zemědělského podniku tento majetek v budoucnosti vydat. Tím, že byly majetkové podíly vyloučeny z majetku v účetních cenách, došlo ve většině případů k výraznému nadhodnocení závazků oprávněných osob. Banky při zástavách oceňovaly stejný majetek pouze malým procentem z účetní hodnoty. O nereálných účetních cenách zemědělského majetku svědčí i výsledky dražeb Pozemkového fondu, kdy tržní ceny dosahovaly jen malý zlomek cen účetních.

Většina oprávněných osob také nechtěla vypořádat majetkem družstva  např. nemovitostmi, stroji nebo zvířaty ale v penězích. Proto mezi povinnou osobou tj. zemědělským podnikem a oprávněnou osobou vznikaly po vzájemné dohodě „Smlouvy o nahrazení původního závazku novým“. Zjednodušeně se dá říci, že namísto, aby byl závazek vypořádán v nemovitostech a movitém majetku, byl vyplacen v penězích, ale samozřejmě v tvz. reálné ceně, za kterou by se daný majetek dal zpeněžit, tedy v tržních cenách.

Vzhledem k tomu, že vydávání majetkových podílů z transformace zemědělských podniků byl zcela originální, jinde neuplatněný režim a byl obrovským ekonomickým zatížením pro povinné osoby, vydalo v roce 1995 ministerstvo financí ČR pokyn D-108, podle něhož se uvedené rozdíly nezdaňují. Podle tohoto pokynu zemědělské podniky postupovaly.

Finanční ředitelství  v Brně však v listopadu 2008 rozeslalo pokyn svým finančním úřadům, aby prověřily vydávání majetkových podílů v zemědělských družstvech i společnostech a doměřily daň s poukazem na neaktuálnost již zmíněného pokynu D-108. Takto postupovaly i některé finanční úřady mimo působnost Finančního ředitelství Brno.

Z řady důvodů, z nichž většina je obsažena v příloze k tomuto dopisu a kterou vypracoval auditor a dańový poradce Ing. Bohumír Holeček, došlo nakonec k novele zákona o dani z příjmů č.216/2009 Sb., která se týká § 23 zákona č.586/1992 Sb., který osvobozuje rozdíly při vydávání transformačních podílů od daně z příjmů.

Tato novela však platí až pro zdaňovací období roku 2009.  Finanční ředitelství v Brně  tak pokračuje i po této novele  v doměřování daně z příjmů z výše uvedených rozdílů za roky 2005, 2006 a 2007. Přes odvolání a využití všech opravných prostředků finanční úřady berou do zástavy na příklad zemědělské stroje, nevyplácí přeplatky na dani z přidané hodnoty a podobně.

Vážený pane ministře, situaci v jaké se nachází české zemědělství, jsem Vám podrobně zdokumentoval při osobním jednání za účasti ministra zemědělství i předsedy vlády. 

Považuji za naprosto nevhodné, aby za této situace, kdy se hledají východiska z krizové situace, doplácely zemědělské podniky na nesrovnalost v daňových předpisech a aby se jejich pozice dále zhoršovala o doměrky daně.

Považuji proto za správné, aby Ministerstvo financí rozhodlo podle § 55a zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. o prominutí dańových doměrků vzniklých ze zdaňování rozdílů při vypořádání majetkových podílů z transformace. Důvodem prominutí je nesrovnalost vyplývající z uplatňování daňových zákonů.

Závěrem mi dovolte, abych ocenil Váš přístup k novele zákona o daních z příjmů, která vedla k posílení právní jistoty jak zemědělských podniků, tak i finančních úřadů.

Věřím, že se stejným pochopením schválíte prominutí daňových doměrků z rozdílů při vypořádání majetkových podílů z transformace.

S pozdravem

 

Ing. Jan  Veleba, prezident, v.r.

 

Příloha ke stažení

 

Vážený pan
Ing. Eduard  J a n o t a
ministr financí ČR
Letenská 15
118 10  P r a h a  1

 

Odpověď ke stažení