KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ve čtvrtek začne platit novela zákona o zemědělství

02/10/09

Ve čtvrtek nabývá účinnosti novela zákona o zemědělství, která má farmáře motivovat k šetrnějšímu zacházení s krajinou. Nový zákon je má přimět k tomu, aby udržovali či znovu zaváděli krajinotvorné prvky, mezi než patří například meze či remízky, a obnovovali travní porosty. Zákon zavádí také novou evidenci objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat podle evropských požadavků a předpisů.

 

 

Krajinné prvky, mezi něž patří také aleje, vodní a lesní plochy, budou zaneseny do evidence zemědělské půdy a jejich existence dále sledována.

Zemědělci budou mít možnost čerpat peníze na údržbu těchto biotopů, které mají blahodárný vliv na životní prostředí a tvoří krajinný ráz. Při intenzifikaci zemědělství v minulosti byly krajinné prvky často odstraňovány. Zeleň přitom zadržuje v krajině vodu a tím zabraňuje erozi půdy. Podle Zprávy o stavu zemědělství v ČR za loňský rok jsou vodní erozí různou měrou ohroženy tři čtvrtiny zemědělské a lesnické půdy v zemi.

Významnou součástí novely je zakotvení systému kontrol podmíněnosti, nazývaného také cross-compliance, v českém zákonodárství. To je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné. V opačném případě by Česko nemohlo nadále využívat dotační prostředky EU. Na základě kontrol, které Česko zavedlo letos, mohou být farmářům neplnícím určené ekologické či etické zásady, kráceny, či úplně odebrány některé dotace.

Další ustavení zákona určují například pravidla pro chov kuřat pro maso. Hustota chovaných kuřat nesmí dle zákona překročit 33 kilogramů na čtvereční metr. Chovatelům novela ukládá povinnost, aby na chov kuřat dohlížely odborně způsobilé osoby. Příslušné osvědčení o odborné způsobilosti takovéhoto zaměstnance bude vydávat ministerstvo zemědělství.

Nový zákon o polovinu snižuje výši pokut za správní delikty podnikatelů v zemědělství nebo částku za změnu zápisu osobních údajů v evidenci zemědělského podnikatele z původních 500 korun na 100 korun.

Exministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) se během projednávání tohoto zákona ve sněmovně pokusil do něj vložit prodloužení lhůty pro vypořádání podílů v někdejších jednotných zemědělských družstvech. Sněmovna ale tento návrh zamítla.

Zařazeno v Aktuality