KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní rozpočet na rok 2010 – informace AK ČR

27/10/09

Zdroj: AK ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

oslovujeme Vás jménem vedení Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární unie.

Chceme Vás informovat, že začala rozhodující fáze projednávání státního rozpočtu na rok 2010. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 23. října v prvém čtení vládou předložený rozpočtový rámec. Nyní nastává doba jednání o konkrétních obsahových položkách rozpočtu v parlamentních výborech a poté, počátkem prosince Poslanecká sněmovna přikročí k projednání zákona o státním rozpočtu ve druhém čtení. Zde se rozhodne o jeho konečné podobě.

Současný stav rozpočtové kapitoly MZe v celkové výši 37,92 mld. Kč je takový, že na konto potřebných 7 mld. Kč TOP UP jsou v návrhu rozpočtu pouze necelé 2 mld. Kč! A tyto jsme ze stavu nula vyjednali a získali na srpnové schůzce s premiérem a ministry financí Janotou a zemědělství Šebestou. Jedna chybějící mld. Kč přitom znamená v reálném dopadu na 1 hektar z. p. nevyplacení cca 285 Kč, celkem dnes tedy chybí cca 1.430 Kč/ha z. p., viz. propočet v příloze k dopisu. Na národní dotace je v návrhu rozpočtu pouze 900 mil. Kč, požadujeme posílení o dalších 300 mil Kč. V Programu rozvoje venkova chybí na kofinancování projektů do potřebných 3,5 mld. Kč celkem 2,5 mld. Kč, i když zde MZe situaci řeší plánovaným využitím externích zdrojů.

Celkem se tedy z peněz určených přímo hospodařícím subjektům zatím nedostává přes 8 mld. Kč! Je to nejhorší rozpočet za posledních 5 let a ve stávající těžké ekonomické krizi je pro nás zkrátka nepřijatelný.

O změně tohoto krajně nepříznivého návrhu vlády samozřejmě v podstatě permanentně jednáme. Je však zřejmé, že takto vysoký schodek se jenom jednáním vyrovnat nedá. Situace je taková, že musíme přikročit k aktivní obraně, k důrazným podpůrným akcím a přihlásit se tak u veřejnosti i politiků. Jiná cesta není. Po obsáhlých diskusích na jednotlivých úrovních Agrární komory ČR,

 

 

 

 podnikatelských svazů a dalších členských organizací bylo rozhodnuto uspořádat na podporu našich oprávněných požadavků protestní akci v Praze. Ta bude

směřovat k jednání Poslanecké sněmovny a podpoře těch poslanců, kteří naše problémy a z nich vyplývající požadavky vnímají. Jejich pomoc je předjednána. Požadavek o přesunu 1,5 mld. Kč do kapitoly MZe na posílení TOP-UP již v rozpravě k prvnímu čtení přednesl poslanec za ČSSD Bohuslav Sobotka.

Dohodli jsme se, že akci v Praze provedeme v den zahájení druhého čtení zákona o státním rozpočtu 2010, což bude pravděpodobně začátkem prosince t.r. Dále jsme se dohodli, že akce je nezvratná a že ji uskutečníme za jakýchkoliv okolností. Současná situace nedovoluje uvažovat jinak. Naopak je třeba zmobilizovat veškeré síly. Oslovte proto členy i nečleny Agrární komory ČR a shora uvedených organizací ve svém regionu, oslovte firmy služeb, strojírenské a obchodní společnosti a všechny, co mají něco společného se zemědělstvím. Ti všichni s námi musí být počátkem prosince v Praze, protože nejenom nám, ale také jim jde o všechno. Žádáme Vás všechny, abyste v této době, která bude rozhodovat o našem dalším osudu, udělali pro naši společnou obranu maximum.

Demonstrace v Praze musí být patřičně velká a důrazná. Počítáme a žádáme proto po jednom autobusu účastníků ze vzdálenějších okresů, z bližších je třeba zajistit účast větší. Konečný scénář, organizační pokyny a přesné datum akce  včas zašleme.

Žádáme všechny organizační jednotky na okresních úrovních, aby začaly v koordinaci s personální přípravou a dalšími potřebnými kroky.

 

S díky a pozdravem

           

 

 

 

Ing. Jan Veleba, v.r.                                              Ing. Miroslav Jirovský, v.r.                           

 prezident AK ČR                                                             předseda ZS ČR                                                               

 

Ing. Zdeněk Koubek, v.r.                                     Miroslav Drs, v.r.

     předseda ČMSZP                                                  předseda Agrární unie

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k dopisu

 

 

Scénář vývoje plateb TOP-UP při nenaplnění rozpočtu

ve výši cca 7 mld. Kč

 

         částku na TOP-UP (30% z národních zdrojů z celkového objemu přímých plateb) v maximální výši pro r. 2010 lze odhadnout na

285,5 mil. EUR, tj. při odhadu kurzu 24,50 Kč/EURO jde o

cca 7 mld. Kč.

 

         v současném návrhu rozpočtu na r. 2010 chybí 5 mld. Kč, což vyjádřeno srovnáním v přepočtu na 1 ha z.p. představuje částku cca 1430 Kč.                                                                                                   Každá chybějící 1 mld. Kč v rozpočtu na TOP-UP představuje srovnáním v přepočtu na 1 ha z.p. ztrátu na dotacích ve výši cca 285 Kč.

     

         Při stávající metodice přerozdělování finanční obálky na TOP-UP, tj. disponibilní prostředky přednostně alokovat na citlivé komodity (chmel, len, škrob, přežvýkavci) a zůstatek přerozdělit ve prospěch oddělené platby na plochu, lze konstatovat, že v případě nenavýšení prostředků na TOP-UP v r. 2010 (tj. ponechání stávajícího rozpočtu ve výši 2 mld. Kč) by oddělená platba na plochu nebyla vůbec vyplacena.

Celkovou potřebu na vyplacení plné oddělené platby na plochu, při pokrytí všech nároků na citlivé komodity (stávající 2 mld. Kč. postačují), lze odhadnout na cca 5 mld. Kč. Každá 1 mld. Kč v rozpočtu navíc nad 2 mld. Kč, znamená zvýšení sazby na oddělenou platbu na plochu o částku ve výši cca 285 Kč/ha z.p.

 

 

 

Zařazeno v Agrární komora ČR