KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup schvalování GMO v EU

05/10/09

V EU existuje centralizovaný postup schvalování GMO Evropskou komisí. Veřejnost se může k jednotlivým návrhům vyjadřovat.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 zavádí centralizovaný postup schvalování geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv Evropskou komisí. Tento postup je založen na nezávislém posuzování rizik, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Uvedené nařízení rovněž zavádí pravidla pro značení GM potravin a krmiv a dále prahové množství GM materiálu, které se může v potravinách a krmivech vyskytovat náhodně nebo jeho přítomnost nelze technicky vyloučit.

 
Postup autorizace GM potravin a krmiv je následující:


 
1. Odeslání žádosti o schválení umístit na trh GM potravinu nebo krmivo
 
Žádost se zasílá kompetentnímu orgánu v příslušném členském státu. Ten potvrdí příjem žádosti a bez prodlení informuje EFSA.

 
2. Vyhotovení a dodání stanoviska EFSA
 
EFSA uveřejňuje souhrny z jednotlivých žádostí na internetové stránce EFSA.
Žádosti se zasílají Evropské komisi a jednotlivým členským státům. Ty se o žádosti radí po dobu tří měsíců. Pokud se má GMO použít jako osivo, musí EFSA požádat příslušný orgán na národní úrovni, aby provedl odpovídající posouzení rizika pro životní prostředí (článek 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003).
 
EFSA musí vydat své stanovisko do šesti měsíců od obdržení žádosti. Pokud je zapotřebí během vědeckého posuzování doplnit žádost o další údaje, prodlužuje se tento časový limit.
 
Na internetových stránkách vědeckého panelu EFSA pro GMO (EFSA–GMO) je k dispozici:
–  přehled žádostí, které EFSA obdržel,
přehled vědeckých stanovisek schválených EFSA–GMO (zadejte: Panel/Unit=GMO; Scientific output=Opinion).
 
Kladné stanovisko EFSA je vydáno s doplňující informací panelu pro GMO jako je návrh na značení, odpovídající podmínky nebo omezení pro umístění GM produktu na trhu. Tyto   doplňující informace patří k celkovému stanovisku EFSA. Je proto důležité jasně rozlišovat mezi vědeckými stanovisky panelu pro GMO a celkovými stanovisky EFSA, která vyžaduje nařízení (ES) č. 1829/2003.
 
Verifikace (ověření) metody detekce GM potraviny a krmiva tvoří tu část centralizovaného postupu autorizace, kterou zajišťuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) ve své Referenční laboratoři Společenství pro GM potraviny a krmiva a za pomoci Evropské sítě laboratoří pro GMO (ENGL). Tyto verefikace jsou uveřejňovány na internetových stránkách JRC.

 
3. Vyhotovení a schválení rozhodnutí
 
Evropská komise zašle návrh rozhodnutí Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) do tří měsíců od obdržení celkového stanoviska EFSA. Pravidla pro přijetí rozhodnutí jsou k dispozici na internetové adrese Evropské komise.
 

Připomínky veřejnosti
 
Celá veřejnost se může vyjadřovat k celkovému stanovisku EFSA do 30 dní od jeho zveřejnění. Připomínky se adresují Evropské komisi. Jakmile je stanovisko EFSA k dispozici, Evropská komise zahájí připomínkové řízení a této internetové stránce. Po 30 dnech od zveřejnění stanoviska Evropská komise analyzuje všechny obdržené připomínky a konzultuje je s EFSA, aby se zjistilo, zda mají vliv na jeho stanovisko.
 
Evropská komise

Zdroj : INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN