KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o činnosti a žádost o spolufinancování Marketingového výboru

23/10/09

Zdroj: AK ČR

Vážené kolegyně a kolegové, členové Agrární komory,

 

dovolte, abych Vás touto cestou informoval o založení Marketingového výboru při AK ČR, jehož úkolem je jednotná a profesionální propagace českého zemědělství a naší zemědělské a potravinářské produkce směrem k občanům a spotřebitelům ČR. Zároveň Vás žádám o Vaše zapojení do činnosti této nové instituce.

Snahou marketingového výboru je sjednotit roztříštěné aktivity jednotlivých odvětví resortu a zaměřit se na ucelenou propagaci českého zemědělství, zemědělských výrobků a potravin vyrobených a zpracovaných na našem území. Chceme přímo oslovit širokou veřejnost a motivovat nakupující k upřednostnění potravin z tuzemské produkce. Tato iniciativa představenstva AK ČR vzešla jako reakce na dlouhodobé i aktuální dění v resortu, na časté negativní mediální výstupy proti českým zemědělcům a zároveň jako snaha zlepšit povědomí veřejnosti o práci v zemědělství a všech navazujících odvětvích s cílem zvýšit prestiž sektoru. 

Máme-li s kampaní uspět, je nezbytné ji nastavit jako vysoce profesionální a věnovat ji potřebný čas i peníze. Financování tak náročného projektu chceme zajistit prostřednictvím příspěvků od Vás všech, kteří v sektoru podnikají, a to nejenom jako prvovýrobci, či zpracovatelé, ale také od společností dodávajících krmiva, techniku, technologie a oborů jako jsou veterinární lékaři, šlechtitelé, producenti osiv, banky, pojišťovny, apod. Jinými slovy se náš projekt týká prvovýroby i navazujících odvětví, neboť obě skupiny jsou na sobě vzájemně závislé s jedním základním společným zájmem. Tím je – jednoduše řečeno – prosperující zemědělec. Například chovatelé skotu a zpracovatelé mléka jsou požádáni o odvod 1 hal na litr mléka z přidělené kvóty. S potěšením sděluji, že první významná organizace – MHD JIH Tábor – se k tomuto závazku přihlásila a počínaje listopadem t.r. ho začne plnit.

Je zřejmé, že tyto aktivity  je nezbytné nastavit dlouhodobě, protože naší snahou je změnit myšlení občana a spotřebitele. Cílovou skupinu proto chceme oslovit osvědčenými nástroji marketingového mixu (média, soutěže, přímá komunikace, apod.) a za spolupráce s profesionální reklamní agenturou aPRiori, s.r.o. , která vzešla z řádného výběrového řízení, které vyhodnotili členové Marketingového výboru za předsednictví viceprezidenta AK ČR Ing. Bohumila Belady.

Cílem je shromáždit převážně z vlastních zdrojů sumu v řádech až desítek miliónů Kč, která by zaručila možnost účinné, ofenzivní a dlouhodobé profesionální kampaně. Takto získané prostředky budou směrovány na samostatný účet. Jejich využití bude naprosto transparentní, včetně poskytování informací o aktivitách a s nimi spojených výdajích,  kontrolováno bude ve čtvrtletních intervalech jedenáctičlennou dozorčí radou Agrární komory. Mimo to se činností Marketingového výboru bude zabývat každé zasedání představenstva AK ČR a jeho závěry budou obsaženy v informacích a zápisech z jednání. Technické záležitosti jako je číslo účtu, apod. budou zavčas sděleny a upřesněny.

Dále Vás chceme informovat, že AK ČR již vstoupila s vlastním tříletým projektem tematicky zaměřeným na propagaci mléka a mléčných výrobků do výběrového řízení Evropské komise na propagační programy spolufinancované EU. Administraci projektů u nás zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond a rozhodnutí Komise bude známo do 15. prosince tohoto roku.

Ve výčtu uvedených faktů, si Vás dovoluji požádat o podporu této významné aktivity a sdělení Vašich možností finanční podpory. Jsem přesvědčen, že Vám osud českého zemědělství a navazujících odvětví v celé jeho šíři není lhostejný a do  projektu se aktivně zapojíte. Váš příspěvek na činnost Marketingového výboru vnímáme jako nadčasovou investici, která přinese zhodnocení a prospěch nejenom Vám, ale celému sektoru. Také ho ale vnímáme jako snahu smazat v tomto směru naše zpoždění za vyspělými západními zeměmi, kde obdobné aktivity běží mnoho let a napomáhají udržet tamnější zemědělskou a potravinářskou produkci.

 

S díky a pozdravem

 

                                                                                               Jan Veleba, v.r.

                                                                                              president AK ČR

Zařazeno v Agrární komora ČR