KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 298/2009 Sb.o veterinární péči

21/09/09

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.

Ročník 2009


SBÍRKA PŘEDPISŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 298/2009 Sb. Částka: 91/2009 Sb.
Na straně (od-do): 4334-4335 Rozeslána dne: 4. září 2009
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 23. července 2009 Datum účinnosti od: 4. září 2009
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
166/1999 Sb.; 634/1992 Sb.
Předpis ruší:

Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 703/0


Text předpisu:

298
ZÁKON
ze dne 23. července 2009,
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péčia o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna veterinárního zákona
Čl. I
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5a odst. 1 se slova "pro účely podnikání" zrušují a slova "podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž jsou tito živočichové chováni nebo drženi" se nahrazují slovy "produkčního podniku akvakultury nebo zvláštního rybochovného zařízení, v němž jsou chováni vodní živočichové".

2. V § 21 odst. 13 se na konci doplňuje věta "Není-li toto vyšetření provedeno krajskou veterinární správou, musí být provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 3.".

3. V § 27b odst. 3 větě první se slova ", a není-li tato osoba k dispozici, veterinární lékař" zrušují.

4. V § 27b odst. 5 větě první se slova "ani veterinárním lékařem" zrušují.

5. V § 48 odst. 1 písmeno q) včetně poznámek pod čarou č. 25g až 25i zní:

"q)
určí na žádost orgánu vykonávajícího státní dozor podle zákona o České obchodní inspekci25g) nebo zákona o Celní správě České republiky25h), který státní veterinární ústav provádí laboratorní vyšetření k identifikaci živočišného druhu podle předpisu Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i),

____________________________________

25g)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
25h)
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
25i)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25g se označuje jako poznámka pod čarou č. 25j, poznámka pod čarou č. 25g se označuje jako poznámka pod čarou č. 25k a poznámky pod čarou č. 25h až 25j se označují jako poznámky pod čarou č. 25l až 25n, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

6. V § 49 odst. 1 písm. p) se doplňuje bod 3, který zní:

"3.
dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i), jedná-li se o surové kočičí a psí kůže,".

7. V § 70 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, lhůty pro podání žádosti podle předchozí věty se prodlužují o 6 týdnů.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

"(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže.

______________________________________

29)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.".

2. V § 23a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Česká obchodní inspekce je oprávněna zajistit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže, s výjimkou surových kočičích a psích kůží, a nařídit jejich zničení, a to na náklady toho, kdo porušil zákaz stanovený přímo použitelným předpisem Evropských společenství29).".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

3. V § 23a odst. 7 se slova "podle odstavce 4" nahrazují slovy "podle odstavce 5".

4. V § 24 odst. 1 písm. b) se na konci slovo "nebo" zrušuje a vkládá se nové písmeno c), které zní:

"c)
poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže29), nebo".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

5. V § 24 odst. 9 písm. a) se slovo "x)" nahrazuje slovem "w)".

6. V § 24 odst. 9 písm. b) se za slova "písm. c)" vkládají slova "a d)".

7. V § 24 odst. 9 písm. d) se slova "písm. y)" nahrazují slovy "písm. x)".

8. V § 24a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)
poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže29),".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.