KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV

19/08/09

Zdroj: MZe

Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu.  Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.

 

V rámci přípravy nového dotačního titulu pro financování DPH u projektů obcí a svazků obcí schválených k financování z Programu rozvoje venkova v 1. – 5. kole příjmu žádostí bylo ministerstvem zemědělství rozhodnuto o pozastavení proplácení projektů z 1. – 4. kola příjmu. Tento stav bude trvat do doby schválení nového národního dotačního titulu vládou. Poté bude zveřejněna detailní tisková zpráva k dalšímu postupu administrace DPH.

 

Ačkoliv přijalo ministerstvo zemědělství rozhodnutí, že pro žádosti předkládané v roce 2009 a dále již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude, nacházejí se v administrativním systému řádově stovky žádostí schválených v letech 2007-2008, u kterých byla DPH považována za způsobilou, žadatelům schválena a s ohledem na právní nárok také musí být proplacena.

 

Příjemcům je dotace z PRV hrazena z prostředků předfinancovaných ze státního rozpočtu a návazně nárokována u Evropské komise k refundaci ve výši 75 %. S ohledem na nařízení Rady nemůže být částka dotace související s DPH tímto způsobem nárokována, proto jsou výkazy vyplacených prostředků předávané Komisi o DPH očištěny. V průběhu administrace programu tak vzniká nesoulad mezi prostředky vyplacenými v rámci výdajů na PRV a prostředky vykazovanými vůči Komisi.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR