KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OPŽP – projekty v oblasti energetiky a odpadů

11/08/09

 Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 3. srpna do konce září přijímat již jedenáctou vlnu žádostí o podporu projektů, které zlepší životní prostředí. Dotace z Operačního programu Životní prostředí jsou v této výzvě určeny pro projekty v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

OPŽP nabízí dalších osm miliard pro projekty v oblasti energetiky a odpadů

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to prioritní osa 3 – zaměřená na udržitelné využívání zdrojů energie a prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Z prostředků Evropské unie bude dotováno mj. zateplování veřejných budov, výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody, a zavádění technologií pro využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). Pro projekty zaměřené na úspory energie je vyčleněno z Fondu soudržnosti 5 miliard Kč.

V oblasti odpadů mohou žadatelé předložit projekty, které vytvářejí systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, budují nová zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů nebo rekultivují staré skládky. Pro tuto oblast podpory je vyčleněno z Fondu soudržnosti 1,5 miliardy korun, další 1,5 miliardy korun čeká na projekty inventarizující kontaminovaná místa nebo sanující vážně kontaminované lokality.

"Ministerstvo životního prostředí přijalo jako jedno z protikrizových opatření „zhuštění" plánu výzev na rok 2009. A právě tato výzva s dominancí podpory projektům z oblasti úspory energie představuje značný potenciál pro rychlý přísun tolik potřebných finančních stimulů do české ekonomiky", říká Jan Kříž, ředitel odboru fondů ministerstva životního prostředí k nové výzvě.

U prioritní osy 3 připravilo MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR metodickou novinku – příjem žádostí může být v případě velkého zájmu ukončen již před 30. zářím 2009.

„Pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU 7,5 mld. Kč – tedy žádosti dosáhnou objemu 150 % alokované částky, příjem žádostí bude zastaven. Opatření má přispět k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Žádosti o dotace budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP, v sekci Dokumenty ke stažení .

Termín splnění směrnice o čištění městských odpadních vod se blíží a pro její naplnění toho musíme ještě mnoho udělat. I proto bude k 15. 8. vyhlášena další výzva pro příjem projektů pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel z prioritní osy 1, tedy projekty rekonstrukcí a výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Příjem žádostí bude zahájen koncem měsíce srpna. Podmínky a text výzvy najdete již brzy na stránkách www.opzp.cz.

Až do poloviny prosince přijímá SFŽP ČR žádosti o podporu tzv. velkých projektů (1) – a to v prioritní ose Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, prioritní ose Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie.

Zařazeno v Životní prostředí