KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nařízení vlády 247/2009 Sb. o inventarizaci lesů

28/08/09

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015

 

 

 

Ročník 2009
——————————————————————————–

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

——————————————————————————–

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Citace: 247/2009 Sb.  Částka: 74/2009 Sb. 
Na straně (od-do): 3487-3490  Rozeslána dne: 5. srpna 2009 
Druh předpisu: Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až  2015
Nařízení vlády  Autoři předpisu: Vláda ČR 
Datum přijetí: 20. července 2009  Datum účinnosti od: 1. ledna 2010 
Platnost předpisu: ANO  Pozn. k úč.: 

Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
289/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

——————————————————————————–

Text předpisu:

247

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů
v letech 2011 až 2015

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

 

§ 1

Úvodní ustanovení

Tímto nařízením se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 a stanoví se rozsah a způsob jejího provedení.

 

§ 2

Rozsah a způsob provedení inventarizace

(1) Inventarizace lesů se provádí na inventarizačních čtvercích, rozmístěných v pravidelné síti o rozmě-ru 2 x 2 km na území České republiky. V každém inventarizačním čtverci jsou umístěny dvě inventarizační plochy kruhového tvaru o poloměru 12,62 m, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 300 m. Na inventarizačních plochách, které se nacházejí v lese, se provádí zjišťování údajů uvedených v příloze k tomuto nařízení.

(2) Pro účely provedení inventarizace v letech 2011 až 2015 se využijí všechny dostupné inventarizační plochy, které byly založeny v rámci inventarizace v letech 2001 až 2004.

(3) Údaje zjištěné inventarizací se zpracují a vyhodnotí podle jednotlivých krajů a na úrovni České republiky.

(4) Inventarizaci lesů provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015, přičemž

a) venkovní šetření inventarizace lesů ukončí do 31. prosince 2014 a

b) výsledky zpracuje, vyhodnotí a zveřejní do 31. prosince 2015.

(5) Ministerstvo zemědělství inventarizaci lesů koordinuje, dohlíží na její průběh a zajišťuje správu údajů zjištěných inventarizací. Výsledky inventarizace lesů Ministerstvo zemědělství zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a formou tištěné publikace.

 

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.

 

Příloha k nařízení vlády č. 247/2009 Sb.

 

Údaje zjišťované inventarizací

1. Šetření inventarizační plochy

Identifikační číslo inventarizační plochy

Souřadnice středu inventarizační plochy

Přístupnost a schůdnost inventarizační plochy

Nadmořská výška

Reliéf terénu

Datum měření

Druh vlastnictví lesa

Druh pozemku podle katastru nemovitostí

Způsob využití pozemku

Kategorie pozemku podle evropské klasifikace

Lesní typ podle evropské klasifikace

Kraj

Přírodní lesní oblast

Geomorfologické zařazení

Klimatické poměry

Hydrografické členění

Biogeografické členění

Kategorie lesa podle funkce

Lesní typ

Hospodářský soubor

Kategorie pozemku

Expozice terénu

Sklon terénu

Hospodářský tvar lesa

Bohatost struktury porostu

Stupeň přirozenosti lesního porostu

Stanoviště cenné bioty

Sesuv půdy

Eroze způsobená vodou

Zatížení lesa antropogenní činností

Celková pokryvnost mechů

Celková pokryvnost kapraďorostů

Celková pokryvnost travin

Celková pokryvnost bylin

Celková pokryvnost keřů

Pokryvnost jednotlivých druhů travin, bylin, mechů a kapraďorostů

Pokryvnost jednotlivých druhů keřů

Přístupnost pro zvěř

Složení opadu

Mocnost nadložního humusu

Humusová forma

Půdní typ

Charakteristiky půdního profilu

Půdotvorný substrát

Geologické podloží

Odběr půdních vzorků

2. Šetření stojících stromů (jedinci s výčetní tloušťkou 7 cm a více)

Poloha stromu

Číslo stromu

Věk stromu

Bonita

Označení dřeviny

Klasifikace stromu podle stupnic Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací

Výskyt stojící souše

Počet ročníků jehlic

Výška rozdvojení hlavní osy kmene

Poškození způsobené těžbou a přibližováním dřeva

Poškození způsobené loupáním a ohryzem spárkatou zvěří

Poškození kmene hnilobou

Výskyt zlomu kmene

Ostatní škody na kmenech

Kvalita a vady kmene

Výčetní tloušťka stromu

Výška stromu

Výška nasazení živé koruny

Výška bezsuké části kmene

Korunová projekce

Tloušťka v určené výšce

Výskyt epifytických lišejníků

3. Šetření obnovy porostu (jedinci od výšky 10 cm do výčetní tloušťky 6,9 cm)

Přítomnost obnovy porostu

Původ obnovy porostu

Opatření na podporu vzniku přirozené obnovy porostu

Rozmístění jedinců v kultuře nebo nárostu

Forma smíšení dřevin v kultuře

Faktory ovlivňující negativně obnovu porostu

Dřevina

Výškové třídy obnovy porostu

Počet jedinců obnovy porostu ve výškových třídách

Věk dřeviny v obnově porostu

Ochranná opatření v obnově porostu

Poškození obnovy porostu okusem a vytloukáním

Poškození obnovy porostu loupáním či ohryzem spárkatou zvěří

4. Šetření ležícího a odumřelého dřeva a pařezů

Výskyt větví a těžebních zbytků – nehroubí

Výskyt těžebních zbytků, vývratů a ulomených kmenů tlustších než 7 cm

Tloušťka pařezu

Výška pařezu

Stupeň rozkladu dřeva pařezu

5. Inventarizace lesních cest

Technický stav lesní cesty

Význam lesní cesty

Šířka koruny lesní cesty

Druh povrchu lesní cesty

Výskyt travního porostu na lesní cestě

Podélný sklon lesní cesty

Stav náspů a zářezů lesní cesty

Sesuvy a eroze na náspech cesty a zářezech lesní cesty

Stav odvodnění lesní cesty

6. Inventarizace vodních toků

Šířka vodního toku

Spád vodního toku

Výskyt technických opatření pro hrazení bystřin

7. Inventarizace melioračních zařízení

Šířka melioračního zařízení

8. Inventarizace okrajů lesa

Hustota okraje lesa

Dřeviny na okraji lesa

Typ okraje lesa

Výskyt a struktura pásů keřů na okraji lesa

9. Inventarizace ostatních objektů

Místa sloužící veřejnosti

Myslivecká zařízení

Liniové objekty

Stabilizační prvky