KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MMR: navýšení správních poplatků může pomoci obcím

13/08/09

Zdroj: www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s „velkou“ novelou stavebního zákona i  změnu zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny.   Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007.

Platný stavební zákon umožnil, aby řada staveb, které dříve vyžadovaly stavební povolení, byla realizována pouze na základě územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Také pro odstranění stavby nebo pro povolení změny v užívání stavby není potřeba vydání správního rozhodnutí.

V praxi to nyní znamená, že stavební úřady provádějí řadu úkonů, které nahradily vydávání zpoplatněných povolení, aniž za ně mohou vybírat správní poplatek. Náročnost posuzování je přitom srovnatelná se zpoplatňovanými úkony.

S ohledem na rostoucí náklady v souvislosti se zvýšením náročnosti územního a stavebního řízení je nutné provést valorizaci správních poplatků. Současný stav se ukázal jako dlouhodobě neúnosný.

Nově navrhovaná výše poplatků a vybraná varianta řešení byla analyzována ve spolupráci s ministerstvem financí, krajskými úřady, Svazem měst a obcí České republiky a dalšími profesními organizacemi. Dosavadní výše poplatků se pohybovala v rozmezí 300 – 3 000 korun. Vzhledem k nárůstu agendy pro stavení úřady ale tyto sazby dnešním nákladům neodpovídají.

Pro další bezproblémové fungování stavebních úřadů a řešení jejich finanční situace připravilo ministerstvo několik variant. Forma zpoplatnění správních řízení a úkonů stanovených pevnou částkou z nich byla vybrána jako nejvhodnější.

Některé z navrhovaných změn:

– vydání rozhodnutí o umístění stavby a o změně vlivu stavby na území u ostatních staveb, sazba 10 000 Kč
– uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby a o změně vlivu stavby na území u ostatních staveb, sazba 5 000 Kč
– vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, sazba 1 000 Kč
– vydání písemného souhlasu s ohlášením staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) – c) stavebního zákona, sazba 2 000 Kč
– vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, sazba 1 000 Kč
– nově byl navržen jednotný postup při výběru poplatků za vydání společného rozhodnutí podle zákona         č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Konečně znění novely zákona o správních poplatcích by mohlo být známo v průběhu měsíce října. Poté bude novelu projednávat vláda.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126, E-mail: tiskove@mmr.cz, Web: http://www.mmr.cz/

————————————————————————

Zařazeno v Rozvoj venkova