KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesnění k možnostem odložení řádného termínu seče

15/07/09

Zdroj: redakce APIC


Související legislativa a žádost

AEO/PRV (nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), LFA a Natura 2000 na ZP (nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

A) Odložení seče je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem  na ochranu vzácně žijících organismů. Souhlasné vyjádření příslušného OOP (viz příloha) musí žadatel doručit SZIF nejpozději v den, kdy měla být seč provedena.

Některé OOP vydávají souhlas s posunem seče i s ohledem na nemožnost provedení seče v důsledku počasí s tím, že druhotným efektem posunu seče do pozdějšího termínu je ochrana vzácně žijících organismů. Upozorňuji tedy na to, že možnost využití OOP pro posun seče z důvodů špatného počasí existuje, nicméně OOP nemá povinnost souhlas v tomto případě vydávat.

B) Neprovedení seče v řádném termínů lze tolerovat v případě, že žadatel prokáže, že k nesplnění podmínky došlo z důvodu zásahu vyšší moci. Případ vyšší moci je nutné oznámit SZIF do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tak lze učinit, a to písemně (viz příloha) spolu s odpovídajícími důkazy (v případě počasí se dokládá Sdělení příslušného hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek či síle větru atd.).

AEO/HRDP (nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

A) Seč lze provést v odůvodnitelných případech později. Za odůvodnitelné případy se považuje zejména:

        souhlas příslušného OOP s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů,

       výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy.

De facto obdoba bodu A u AEO/PRV.

B) Neprovedení seče v řádném termínů lze tolerovat v případě, že žadatel prokáže, že k nesplnění podmínky došlo z důvodu zásahu vyšší moci.

De facto obdoba bodu B u AEO/PRV s tím, že termín oznámení zásahu vyšší moci vyplývající z legislativy ES je zde do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy tak žadatel mohl učinit.

Zdroj: MZe

Přílohy ke stažení:
Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností.pdf
Souhlasné vyjádření OOP.pdf

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC