KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro chovatele ovcí a koz

24/07/09

Na základě opakovaných dotazů k označování ovcí a koz přinášíme komplexní informaci:

Nařízením Komise Evropského společenství č. 21/2004 byla zrušena výjimka pro chovatele ovcí a koz, kteří chovají nejvýše 3 ovce nebo kozy a která se týká povinností označování a evidence zvířat.

Z uvedeného vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová.
Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit označení zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední evidence) platí od 9.7.2005 i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy.
Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta, jako osoba pověřená vedením ústřední evidence, chovateli přidělí pro každé jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky. Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání „Registračního lístku", který chovatel obdrží buď na adrese ČMSCH, nebo u kteréhokoliv kontaktního pracoviště ČMSCH případně na webové stránce ČMSCH www.cmsch.cz.

Novinky v označování a vedení evidence ovcí a koz jsou uvedeny v úplném znění vyhlášky č. 136/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 sb. Vyhláška č 199/2007 sb. Vstoupila v platnost již15.8.2007

Ke stažení tiskopisy objednávek:
Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.
Objednávka náhradních ušních známek OVCE – D U P L I K Á T Y
Objednávka náhradních ušních známek KOZ – D U P L I K Á T Y
Objednávka nových ušních známek – O V C E
Objednávka nových ušních známek – K O Z Y

Adresa ČMSCH:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
pracoviště Hradišťko pod Medníkem
útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem