KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stromy okolo výkrmen jako biofiltr

15/07/09

Nejúčinnějším biologickým filtrem, který redukuje zápach, obsah prachu a amoniaku v ovzduší, se v okolí výkrmen drůbeže ukázala výsadba třířadového pásu listnatých a jehličnatých stromů.


Výkrmny brojlerů většinou neskýtají pěkný pohled. Proto se mnoho majitelů nebo provozovatelů takových staveb snaží vysazovat již bezprostředně po výstavbě provozovny ochranný pás tvořený výsadbou stromů a křovin. Skutečnost, že taková biologická stěna přináší mnohem více výhod než jenom estetický zážitek se snažili doložit vědci z americké univerzity Delaware (stát Filadelfie) ve své šestileté studii. 

 Z výsledků studie vyplynulo, že výsadba stromů působí jako přirozený filtr a dokáže výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve svém okolí. Tlumí nejenom nepříjemný zápach linoucí se z výkrmen, ale redukuje navíc i kontaminaci vzduchu prachem a amoniakem. Tento efekt jde na vrub olistění stromů. Listy jsou schopné vázat emise a následně je neutralizovat.
 
Američtí vědci prováděli výzkum v jedné klasické hale pro výkrm cca 75 000 slepic. Jako nejlepší biologická ochranná bariéra se osvědčila výsadba různých druhů listnatých a jehličnatých stromů ve třech řadách okolo provozovny. Obsah amoniaku a prachu dokázala takto tvořená biologická bariéra zredukovat více než na polovinu. Zápach stájového vzduchu  se podařilo zredukovat o téměř 20 %. Vedle filtrační funkce má výsadba stromů také další přednosti. Výsadba také dokáže dobře posloužit jako přírodní izolace, čímž klesne spotřeba paliv v zimním období a klesnou náklady na chlazení v letním období. Kromě toho zlepšuje kvalitu vody na pozemku, na kterém stojí stáje, protože do spodních vod se po filtraci půdou dostane méně emisí.
Důležitou roli v procesu optimalizaci filtračního výkonu biologické bariéry hraje skladba jednotlivých druhů stromů. Vědci doporučují vysazovat v první řadě, tj. neblíže ke stáji, listnaté stromy s velkou plochou listů v letním období. V dalších dvou řadách by podle zkušeností vědců měly být naopak vysazeny jehličnaté stromy, které jsou zelené i v zimě. Všeobecná doporučení je podle dobrozdání vědců možné poskytnout zájemcům jen velmi obtížně, protože filtrační schopnost stromů významně závisí na lokálních podmínkách jako je klima a půda. Rychlost růstu nemá podle výsledků expertů žádný vliv na filtrační schopnosti stromů.
Obecně vědci všem podnikatelům, specializujícím se na výkrm drůbeže, aby se zabývali výsadbou zeleně okolo svých výkrmen. Vedle přínosu pro životní prostředí a úspory finančních prostředků na vlastní provoz výkrmny je nezanedbatelným ziskem vyšší akceptace zemědělského podniku ze strany obyvatel okolní zástavby.               
 
Bäume an Ställen wirken wie Biofilter
[cit. 2008-09-25], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor

Zařazeno v Konzultační dny