KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Předsednictví se podařilo schválit režim koordinace a hodnocení analýz rizik škodlivých organismů

07/07/09

Zdroj: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 18.6.2009

Předsednictví dosáhlo schválení pravidel pro koordinace a hodnocení analýz rizik škodlivých organismů rostlin a tím současně i splnění jedné ze svých významných priorit ve fytosanitární oblasti. Pravidla stanovují jednotné postupy pro veškeré v současné době prováděné úkony v oblasti posuzování a řízení rizika škodlivých organismů rostlin na úrovni Evropského společenství. Snahou bylo celý proces nakládání s dokumenty analýzy rizika procedurálně ukotvit, a přitom respektovat stávající právní rámec a dostupnost zdrojů v EU. Pravidla také stanovují dříve neřešený postup zrychleného procesu vytváření předběžné analýzy neočekávaného rizika jako základu pro rychlé přijetí nouzových opatření proti škodlivým organismům rostlin ve Společenství.

Schválená pravidla zásadním způsobem přispívají ke zlepšení transparentnosti využití vědeckých podkladů, zejména dokumentů analýzy rizika škodlivých organismů v rámci rozhodovacího procesu o rostlinolékařských opatřeních ve Společenství. Členské státy, Evropská Komise a Stálý fytosanitární výbor Evropské Komise budou při řešení předmětných situací postupovat podle těchto pravidel.

Záměrem pravidel bylo  stanovit sjednocující postupy pro vše, co se v současnosti v oblasti posuzování a řízení rizika škodlivých organismů na úrovni Evropského společenství děje. Snahou bylo celý proces nakládání s dokumenty analýzy rizika procedurálně ukotvit, a přitom respektovat stávající právní rámec a dostupnost zdrojů v EU. Pravidla také stanovují doposud nevyřešený postup zrychleného procesu vytváření předběžné analýzy neočekávaného rizika, na jejímž základě bude možno rychle přijmout nouzová opatření proti škodlivým organismům rostlin v Evropském Společenství.

Pravidla určují nejen práci s dokumenty analýzy rizika škodlivých organismů, ale i s dalšími dokumenty dokládajícími vědecká a technická zdůvodnění pro potřebu rozhodovacího procesu řízení rizik v rámci Evropského Společenství. Tato pravidla sjednocují postupy nakládání s uvedenými dokumenty, včetně jejich hodnocení a revize. Stanoví role jednotlivých aktérů v procesu přípravy analýzy rizika škodlivých organismů, kterými jsou členské státy, Evropská Komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Přijetím a schválením „Pravidel pro koordinaci a nakládání s dokumenty analýzy rizika škodlivých organismů a dalšími dokumenty dokládajícími vědecká a technická zdůvodnění podporující rozhodování ohledně fytosanitárních opatření na úrovni Evropského Společenství“ se Českému předsednictví podařilo úspěšně završit diskuse ohledně řešení problematiky analýzy rizika škodlivých organismů rostlin zahájené na komunitární úrovni již v roce 2002.

Ambiciózní návrh Českého předsednictví byl členskými státy jednoznačně přivítán, široce podpořen a v zájmu přijetí konečného textu konstruktivně diskutován v květnu a červnu 2009 na formálních i neformálních jednáních Pracovní skupiny Rady pro zdraví rostlin. Dne 12. června 2009 byl pak jednomyslně přijat na zasedání Pracovní skupiny Rady pro Hlavní rostlinolékařské úředníky. 

Schválení pravidel je výrazným úspěchem Českého předsednictví ve fytosanitární oblasti, a završením mnohaleté diskuse na úrovni Evropského společenství ohledně využívání dokumentů analýzy rizika škodlivých organismů rostlin pro potřeby komunitárního rozhodování o rostlinolékařských opatřeních.

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR pro předsednictví ČR v Radě EU

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=44404&ids=2515

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Aktuality