KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela vyhlášky o mase a ostatních potravinách živočišného původu

27/07/09

Vyhláškou 169/2009 Sb. se mění vyhláška 326/2001 Sb. pro maso, ryby, vejce a výrobky z nich. Nová ustanovení platí od 1. 7. 2009.
 

 

Dne 5. 6. 2009 byla schválena vyhláška, kterou se mění vyhláška 326/2001 ve znění vyhlášky 264/2003 pro maso, ryby, vejce a výrobky z nich. Změna především zajišťuje soulad s předpisy společenství, především s nařízením 853/2004/ES o hygieně potravin živočišného původu, a odstraňuje legislativní duplicity.

V oddíle 1 „Maso“, pokud jde o definice pojmů, nerozlišuje se obecně maso a drůbeží maso, vypouštějí se duplicitní definice „maso“,  „čerstvé maso“, „jatečně opracované tělo“, „droby“, „maso strojně oddělené“, „mladý skot“ (nad 160 kg, od 8 měsíců), „tele“ (do 160 kg, do 7 měsíců), „králičí maso“, „maso zvěře ve farmovém chovu“,

Označení „jalovice“ se použije od 12 měsíců (dříve od 7 měsíců), „kůzlečí maso“ se použije pro maso zvířat do 12 měsíců (dříve do 5 měsíců).

Zrušují se tabulky 2 a 3  v Příloze 1 s detailním označováním drůbeže a částí těl drůbeže, nadále však trvá povinnost označit druh drůbeže, část těla a způsob úpravy. Vypouštějí se duplicitní ustanovení o identifikačním značení. Jednotně se stanovují záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti pro balené čerstvé maso a balené čerstvé drůbeží maso.

Požadavky na jakost, technologické požadavky, uvádění do oběhu, skladování a přepravu (původní §§ 4, 5, 6, 7, 8), pokud jsou stanoveny nařízením 853/2004/ES, se vypouštějí.

Termín „opracované“ se mění na „upravené“.

Jsou odstraněny odkazy na již zrušené veterinární vyhlášky.

V oddíle 2 „Masné výrobky“ se jako duplicitní vypouštějí definice „masný výrobek“, „maso strojně oddělené“, „masný polotovar“. Nově je zařazena definice termínu „obsah tuku“ a nově se stanovuje, že základní údaje (obsah tuku, datum použitelnosti/trvanlivosti a použití separátu) musí být uvedeny i u nebalených masných výrobků. U šunek se nadále nevyžaduje výhradně svalovina z kýty (§ 12 odst. 4). Jako duplicitní se vypouští uvádění podílu masa a masných výrobků v konečném výrobku.

Ve výrobcích, pro které jsou ve vyhlášce uvedeny konkrétní požadavky (Příloha 4, tabulky 3 – 13), zůstávají požadavky nezměněny.

Doplňuje  se požadavek na tepelné ošetření (tzn. definice) masných konzerv a polokonzerv (teplota 121 resp.100 ºC a doba působení 10 minut) – § 14a.

Oddíl 3 „Produkty rybolovu a ostatní vodní živočichové“ vypouští některé duplicitní definice týkající se ryb a uvádí definici „ostatních vodní živočichové“. Vypouští se předepsané členění na druhy, skupiny a podskupiny původně uvedené v Příloze 6, používá se způsob označování stanovený konkrétními předpisy. Z Přílohy 7 se vypouštějí technologické požadavky a požadavky na jakost, místo toho jsou požadavky shrnuty v § 20. V příloze 7 zůstávají jen přípustné záporné odchylky od deklarované hmotnosti.Vypouštějí se duplicitní požadavky ohledně podmínek při uvádění ryb a vodních živočichů do oběhu.

Oddíl 4 „Vejce“ je přepracován tak, aby byl v souladu a bez duplicit s nařízením 589/2008/ES obsahujícím prováděcí ustanovení pro obchodní normy pro vejce.

Oddíl 5 „Majonézy“ zůstává beze změn.

Konsolidované znění vyhlášky 326/2001 Sb. najdete zde.

Sbírka zákonů, 2009, č. 51

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky