KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela upravuje odškodnění poškozených na územích s řízeným rozlivem  

01/07/09

V loňském roce byla přijata novela vodního zákona upravující vznik území určených k řízenému zaplavení při povodních. V těchto řízeně zaplavovaných oblastech garantuje novela kompenzaci zemědělské produkce zničené zaplavením.

Stanovení škody a její kompenzaci řeší právě dnes přijatá novela.  Postup při určení výše kompenzace za škody způsobené řízenými rozlivy na pozemcích, polních plodinách, lesních porostech a stavbách je nově stanoven tak, aby byl flexibilní a operativní a finance se dostaly k poškozeným co nejrychleji. Poškozený je zároveň i účastníkem stanovování výše škody, což celý postup zkracuje. Po povodni poškozený vyplní žádost o náhradu škody, rychle je vytvořena komise (komisi ustaví krajská agentura pro zemědělství a venkov), která na místě zhotoví protokol, na jehož základě je kompenzace vyplacena. Pro cenu plodin v daném období jsou použity údaje českého statistického úřadu.  Novela umožňuje kompenzaci na suchých nádržích a pozemcích určených k řízenému rozlivu i na územích, která byla k tomuto účelu vymezena před touto novelou. Jsou tedy pokryta všechna takto vymezená území bez ohledu na dobu vzniku.  Stávající pozemky, na které se vztahuje povinnost poskytování náhrady za škodu způsobenou rozlivem povodně, čítají celkem 209 suchých nádrží, ze kterých se rozsahem zátopy vymykají dvě suché nádrže: poldr Přítluky na Dolní Dyji se zátopou cca 1300 ha a poldr Soutok u Lanžhota na soutoku Dyje a Moravy se zátopou cca 7600 ha. Ostatní suché nádrže mají všechny dohromady celkovou plochu zátopy cca 1000 ha. Souhrnně plocha zátopy všech suchých nádrží činí necelých 10 tis. a tato plocha bude narůstat další výstavbou suchých nádrží.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR