KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Říci si o peníze, to se musí umět

01/06/09

Zseoj: SVS ČR

Ze společné evropské pokladny proudí peníze i veterinářům, tedy na celou řadu programů věnovaným zdraví zvířat. Státní veterinární správa ČR již do Bruselu odeslala požadavek na příspěvek na rok 2010, a to na tlumení salmonel v chovech drůbeže, na sledování proti aviární influenze, na vyšetřování a eradikaci BSE a program proti katarální horečce ovcí a program na monitoring nákaz u ryb.

 
Nelze si však představovat, že „se tak jedno dopoledne sedne k papíru“ s dobře ořezanou tužkou a zhruba se spočítá, kolik by asi tak bylo potřeba. Není tomu tak.

Takováto žádost musí vycházet z odborně podložených faktů a detailní analýzy situace. Dále musí obsahovat celou řadu náležitostí, jako je struktura žádající organizace, tj. SVS ČR, doložení účinnosti systému dozoru, též doložit úroveň laboratoří, tj. zejména státních veterinárních ústavů a deklarovat jejich akreditace. Dále pak garantovat systém sběru a vyhodnocování dat a účinnost informačního systému. Rovněž  musí být zajištěna platná legislativa, která umožňuje provádění takovýchto programů.

Obecně lze říci, že z evropských peněz lze obdržet do 50% vynaložených přímých nákladů. To znamená, že lze příspěvek čerpat na vakcinaci, laboratorní vyšetřování, utracení zvířat, asanační práce, apod. Nikoli již na platy, ubytování, stravování a dopravu. Všechny tyto vynaložené náklady musejí být podloženy účetními doklady, které musí být na požádání předloženy kontrolním orgánům Evropské komise. Akce, na které byl schválen příspěvek EK, musí probíhat přesně dle schváleného programu, a to jak z časového, tak z finančního hlediska. O této skutečnosti v průběhu roku do Bruselu podáváme průběžné zprávy.

Pro určitou představu lze uvést, že v letošním roce počítáme z EU s příspěvkem na veterinární programy za rok 2008 zhruba ve výši 117 milionů korun. V roce 2008 byly pro příspěvek z EK schváleny tyto programy: tlumení salmonel v reprodukčních hejnech drůbeže (příspěvek 13 milionů korun),  tlumení salmonel u nosnic produkujících konzumní vejce (příspěvek 26 milionů korun), sledování ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků 1 milion 690 tisíc korun), vakcinace lišek proti vzteklině (příspěvek 13 milionů korun), monitoring a eradikace BSE (příspěvek 30 milionů 888 tisíc) a na provedení nouzové vakcinace proti katarální horečce ovcí (příspěvek 32 milionů 500 tisíc korun).

Evropská unie se podílí na financování zejména preventivních akcí, jako jsou vakcinace či ozdravné programy. Má zájem, aby se nákazová situace ve všech členských zemích zlepšovala. ČR by v tomto ohledu mohla být vzorem, viz nákazové statusy – jsme země prostá celé řady onemocnění zvířat, a to právě díky prováděným ozdravným programům (například jsme prosti tuberkulózy skotu, leukózy skotu, brucelózy skotu a malých přežvýkavců, prosti vztekliny, dále se nevyskytuje klasický mor prasat, jsme prosti též Aujeszkyho choroby prasat). Snaha EU se projevuje i v připravované nové strategii zdraví zvířat, jejíž nosnou myšlenkou je, že prevence je lepší než léčba. Proto by v budoucnu měly být programy směrovány obecně na prevenci zavlečení nákaz do chovů se zaměřením především na biologickou bezpečnost chovů, sanitační programy, a na welfare (tj. pohodu) zvířat.

Pro rok 2010 jsme zaslali žádosti o kofinancování do Bruselu na pět skupin programů: programy tlumení salmonel v chovech drůbeže, program na sledování ptačí chřipky, program na monitoring a eradikaci BSE, program na monitoring a vakcinaci proti katarální horečce ovcí a program na monitoring nákaz u ryb. Předpokládáme, že prostředky získané z Bruselu budou představovat zhruba stejný podíl z celkových vynaložených prostředků, jako tomu bylo v uplynulých letech.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, 22. 5. 2009

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa