KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroly a hodnocení Cross compliance

25/06/09

Přehled odpovědí na často kladené otázky.

Zkontroluje kontrolní orgán všechny kontrolované požadavky podmíněnosti? 
Při plánovaných kontrolách ověřuje kontrolní orgán pouze ty požadavky, které spadají do jeho kompetencí. Neprobíhá cílená kontrola žádných dalších kontrolovaných požadavků podmíněnosti, které spadají do kompetence jiných kontrolních orgánů.
 
Budou mi sníženy dotace pokaždé, když inspektor při kontrole mého podniku nalezne porušení?
Při plánované kontrole podmíněnosti provede inspektor současně kontrolu národních předpisů, které má kontrolní orgán v kompetenci. Pokud při návštěvě inspektor nalezne porušení některého z národních předpisů, který není současně kontrolovaným požadavkem podmíněnosti, nebude dotace snížena.

Jaký je dopad kontroly národní legislativy do kontrol podmíněnosti?
Podniky vybrané pro kontrolu podmíněnosti vybírají kontrolní orgány v předstihu. Mimo tyto plánované kontroly podmíněnosti mohou v průběhu roku probíhat i další kontroly podniků dle platných evropských a národních předpisů. Tyto kontroly nejsou primárně zaměřené na kontrolu plnění podmíněnosti. V případě, že kontrolor nalezne v rámci těchto kontrol porušení, kterým je současně porušeno i některý z kontrolovaných požadavků podmíněnosti, má povinnost o tomto porušení vypracovat zprávu o kontrole. I toto porušení pak může mít dopad na výslednou výši vyplácených dotací.

Musí se dozorové orgány ohlásit předem na kontrolu CC? Jak dlouho dopředu?

Kontroly Cross Compliance se budou hlásit max. 14 dní dopředu (v případě ČPI max. 48hod. dopředu), ale to pouze v případě, že tím nebude narušena náplň kontroly. Toto pravidlo se také nevztahuje na kontroly z důvodu podnětu třetích osob.

 

Z čeho vychází dozorové orgány při kontrole, z mapy na LPIS nebo ze skutečnosti?

Kontrola Cross Compliance má dvě části. První část administrativní, kdy jsou pozemky kontrolovány v LPIS, popřípadě dle snímků z dálkového průzkumu země. Druhá část kontroly probíhá na místě, kdy jsou kontrolovány jednotlivé náležitosti dle kontrolní organizace.

 

Při porušení některého kontrolního bodu hrozí zemědělci dvojí sankce za stejné pochybení – pokuta od národní kontroly a snížení přímých plateb – je to pravda?

Pokuta za porušování podmínek v národní legislativě je záležitost již známá. Co se týče krácení dotace, to bude vypočítáváno na základě porušení podmínek Cross Compliance. Mohou tedy nastat dva případy: 1) podnik poruší podmínky národní legislativy a Cross Compliance, v tom případě dostane pokutu od kontrolního orgánu a bude krácen na dotacích, 2) podnik poruší pouze podmínky národní legislativy, v tom případě zaplatí pouze pokutu.

 

Co všechno bude od nového roku kontrolovat SZIF – výměru, správnou zemědělskou praxi (jak? nebo to nahrazuje CC?), GAEC (jaké jsou postihy za nedodržení některého bodu GAEC?)?

SZIF bude kontrolovat dodržování podmínek GAEC, rozlohy a dodržování podmínek Agroenvironmentálních titulů. Postihy za jednotlivá provinění jsou k dispozici v tabulkách na internetové adrese www.mze.cz, v odkazu „Kontrola podmíněnosti – Cross Compliance“.

  

Kde se budou shromažďovat data ze všech kontrol?

Zprávy o kontrole budou shromažďovány v meziskladu, což je virtuální skladiště. Zemědělec bude mít přístup k prohlížení zpráv o kontrole pomocí průhledu přes portál Farmáře (www.farmar.mze.cz).

 

Jak má postupovat hospodář, pokud nesouhlasí s některým závěrem kontroly na CC? Může se k někomu odvolat?

První možnost vyjádřit se má farmář na místě ihned po kontrole do kontrolního protokolu. Kontrolor buď vyhoví úplně, zčásti nebo vůbec. V tom případě farmář může podat námitky do 5 – 6 dnů (toto poučení mu musí sdělit kontrolor). Pokud nebude jeho námitkám vyhověno, má farmář další možnost podat odvolání proti rozhodnutí o platbě, které SZIF jako platební agentura vystavuje na základě zprávy (zpráv) o kontrole.

 

Váže se podmíněnost i na platby TOP-UP?

Top-Up jsou národní platby, na ty se výsledky kontrol podmíněnosti nevztahují.

 

Je stanoveno max. % kontrol?

Toto číslo není stanoveno, je stanoveno pouze minimální % kontrol – tj. min. 1% podniků za každou kontrolní organizaci.

 

Budou EVL zakresleny v LPIS?

V aplikaci LPIS na portálu Farmáře (www.farmar.mze.cz), je kromě jiných informačních vrstev (nitrátově zranitelné oblasti, vodní toky aj.) k dispozici také vrstva Natura 2000. Pokud zemědělec tuto aplikaci nepoužívá, požadovanou informaci obdrží na AZV.

Budou v rámci CC kontrolovány a sankcionovány jímky, které nejsou používány?

Pokud zemědělec prokáže, že jímky nebyly, nejsou a nebudou používány, kontrola se jich nebude týkat.

zdroj: MZe ČR

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC