KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci se systému kontrol podmíněnosti obávat nemusejí

07/05/09

Zdroj: MZe

 

V letošním roce se v České republice vůbec poprvé zavádí systém kontrol podmíněnosti, známý rovněž pod názvem cross compliance. Nová pravidla byla dlouho diskutována a částí zemědělské veřejnosti byla očekávána s obavami. Podle ministra Petra Gandaloviče se ale zemědělci kontrol podmíněnosti obávat nemusejí.

 

Systém kontrol podmíněnosti je souborem požadavků a standardů, které musí být ze strany zemědělců splněny, aby jim mohly být poskytnuty podpory z evropských fondů v plné výši. „Podmíněnost“ se tedy stává základní podmínkou poskytování podpor v oblasti přímých plateb, některých opatření Programu rozvoje venkova ČR (osa II Programu), a společných organizací trhu s vínem.

„Povinnost zavést kontroly podmíněnosti vychází z evropské legislativy, která stanovuje jak harmonogram zavádění těchto kontrol, tak jejich obsahový rámec.  Prvních 41 požadavků vychází z povinností, které jsou už nyní ukotveny v platných právních předpisech ČR. Zemědělci proto nemusejí mít z nového systému kontrol obavy,“ ujistil ministr Gandalovič.

 Kontroly a inspekční činnost budou podle jeho slov provádět jak organizace v působnosti ministerstva zemědělství – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Česká plemenářská inspekce a Státní zemědělský intervenční fond, tak i Česká inspekce životního prostředí, která spadá do oblasti působnosti ministerstva životního prostředí.

Jednotlivé požadavky zohledňují především environmentální aspekty zemědělského hospodaření, přičemž hlavní oblasti ošetřené kontrolami podmíněnosti jsou:

  • ochrana životního prostředí
  • veřejné zdraví,  zdraví zvířat a rostlin,
  • způsoby používání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin
  • a v neposlední řadě udržování hospodářských ploch v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (GAEC)

„Pro rok 2009 bude uplatňováno 30 požadavků v oblastech ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a ochrany zdraví zvířat a rostlin, 11 požadavků na způsoby používání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a 5 standardů dobrých zemědělských a environmentálních podmínek,“ uvedl ministr.

Systém kontrol podmíněnosti se bude v následujících letech vyvíjet především z obsahového hlediska tak, aby co lépe obsáhl další výzvy spojené se zemědělským hospodařením a jeho dopady. Nejen že se budou od roku 2010 rozšiřovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a od roku 2011 zavádět nové požadavky v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, ale navíc bude od roku 2013 zavedena nová oblast požadavků ošetřující dobré životní podmínky zvířat (welfare).

„Snažili jsme se o vybudování systému, který by s postupem času komplexně obsáhl nejpalčivější environmentální aspekty zemědělského hospodaření a současně měl i výchovný dopad na zemědělskou veřejnost. Zemědělci, kteří budou hospodařit v souladu s cross compliance, tedy v podstatě se současnou platnou legislativou, se nemají čeho obávat. Na druhou stranu, bude-li se porušování kontrol podmíněnosti opakovat, nebo snad bude prokázán úmysl, může hříšník přijít o významnou část podpor z EU,“ doplnil náměstek ministra Jiří Urban, který má zavádění systému v gesci. 

Ministr Gandalovič na dnešní tiskové konferenci představil také tzv. „kalkulačku cross compliance“. Jedná se o elektronickou simulaci kontrol podmíněnosti dostupnou na stránkách Portálu farmáře https://farmar.mze.cz . Díky ní si může každý registrovaný zemědělec vyzkoušet, jak by se mu mohly snížit podpory v daném roce v závislosti na možném porušení některého z požadavků kontrol podmíněnosti. Další podrobné informace o jednotlivých požadavcích a standardech jsou zemědělské veřejnosti k dispozici také v brožuře Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti, která je také k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ministerstva http://www.mze.cz/ebook/.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality