KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyplacení diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy

20/05/09

Zdroj: SZIF

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA a. s., ve výši 157 123 986 Kč.
Cílem vyplácení diverzifikační podpory zemědělcům, kteří byli jako smluvní dodavatelé cukrové řepy dotčeni uzavřením 3 cukrovarnických podniků společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA a. s., je usnadnit jejich přechod k pěstování jiných plodin (zejména alternativních), a to spolufinancováním nákupu moderních a ekologicky šetrných zemědělských strojů.
Na diverzifikační podporu má nárok pěstitel, který dodával cukrovou řepu cukrovarnickému podniku před vstupem dotyčného podniku do restrukturalizačního procesu, podal si žádost o diverzifikační podporu a splnil další podmínky stanovené nařízením vlády č. 149/2008 Sb., ze dne 16.4.2008. Z prostředků poskytnutých v rámci diversifikační podpory je možno uhradit 40 % pořizovací ceny zakoupeného zemědělského stroje. Diversifikační podpora je učena pro pěstitele cukrové řepy, bývalé dodavatele
společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která zcela ukončila výrobu cukru v České republice a vzdala se kvóty cukru ve výši 102 472,793 tun.
Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok 2007/2008 stanovena rozhodnutím Komise 2007/278/ES a činí pro Českou republiku 11 220 770,83 EUR. Výplatními termíny jsou vždy březen a září daného roku.
Státní zemědělský intervenční fond přijal k datu ukončení podávání žádostí 31.3.2009 celkem 149 žádostí od dotčených smluvních dodavatelů cukrové řepy. Z toho byly 4 žádosti ve výši 10 875 750 Kč vyplaceny již v září 2008, dalších 67 žádostí ve výši 157 123 986 Kč bylo vyplaceno v březnu letošního roku.
Celkem bylo dosud vyplaceno 167 999 736 Kč. Ostatní dosud nevyplacené žádosti budou zaplaceny v měsíci září 2009.

Státní zemědělský intervenční fond vyplatil v březnu 2009 další část diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy, kteří měli smlouvu na dodávku cukrové řepy pro cukrovar EASTERN

Zařazeno v Aktuality, SZIF