KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Průvodce dotacemi v péči o přírodu a krajinu

04/05/09

Na realizaci opatření v přírodě a krajině České republiky uvolňuje především Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství několik miliard korun každý rok.

Zájem o přírodu a krajinu již není doménou pouze ochránců přírody, ale v současné době se dotýká i ostatních oblastí lidské činnosti. Proto se do péče a tvorby našeho přírodního bohatství může zapojit každý. První krok Vám usnadní tento portál, který poskytuje přehled finančních podpor z národních i evropských zdrojů.

Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu
Stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu zahrnují podpory z následujících dotačních programů:

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Program péče o krajinu – Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (PPK – chráněná území)
Program péče o krajinu – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK – volná krajina)
Program péče o krajinu – Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK – handicapy)
Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
Program rozvoje venkova (PRV)
Příspěvky na hospodaření v lesích
LIFE+
Regionální operační programy NUTS II
Národní programy MZe v oblasti vod
Operační program rybářství
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Dotazy na dotace v ochraně přírody a krajiny směřujte na kontaktní místa, jejichž přehled naleznete seskupený podle jednotlivých programů na stránkách kontaktů.

http://www.dotace.nature.cz/

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR