KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předsednictví chce dojednat strategii OSN pro trvale udržitelný rozvoj zemědělství do roku 2017

15/05/09

Česko jako předsednická země na 17. zasedání Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj (CSD-17) vystupuje jménem 27 členských států Evropské unie, jejichž pozici zároveň koordinuje.

Předsednictví si dalo za cíl zakončit zasedání přijetím závěrečného politického dokumentu a ten posléze implementovat do trvale udržitelných a spolu souvisejících cílů v zemědělství, rozvoji venkova, v otázce půdy, sucha, desertifikace, Afriky a dalších témat. Podaří-li se dokument vyjednat, bude představovat vizi zemědělství a jeho udržitelnosti v rámci OSN do roku 2017.

Aktuálně delegaci vedenou ministrem Šebestou čeká jednání se zeměmi JUSCANZ, tedy Japonskem, USA, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem, jejichž podpora by měla přispět k dojednání politického dokumentu. Hlavními tématy je trvale udržitelné zemědělství, produkce biopaliv a potravinová bezpečnost, dále důraz na sociálně-ekonomický rozvoj venkovských oblastí, nakládání s vodou jako součást strategie trvale udržitelného rozvoje, organická produkce potravin. Aktuálním tématem je také sdílení nejnovějších vědeckých poznatků například v oblasti odrůd a plodin odolných proti suchu nebo v otázce boje proti škůdcům. Do strategie udržitelného zemědělství spadají také monitorovací programy na omezování rizik farmářů, venkovských komunit i spotřebitelů.

Počínaje rokem 2004 pracuje CSD ve dvouletých implementačních cyklech, přičemž každý cyklus je věnován vybraným tématům uvedeným ve víceletém programu práce CSD pro období 2004 – 2017. První rok (hodnotící) každého cyklu je vždy věnován analýze a hodnocení dosaženého pokroku ve vybraných tématech. Druhý rok (politický) je věnován politickému procesu pro stejná témata a projednávání příslušných rozhodnutí na zasedání CSD. Vlastnímu zasedání CSD v politickém roce předchází Mezivládní přípravné zasedání (Intergovernmental Preparatory Meeting, IPM). V současném cyklu (2008 – 2009) právě probíhá politický rok, který je v těchto dnech završován 17. zasedáním Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Tématy cyklu CSD-16/17 jsou: zemědělství, rozvoj venkova, půda, sucho, desertifikace a Afrika, včetně vazeb mezi tématy a průřezových témat.

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (United Nations Commission on Sustainable Development, CSD) vznikla v prosinci 1992 za účelem zajištění efektivního plnění závěrů přijatých na druhém „Summitu země“ (United Nations Conference on Environment and Development UNCED Rio de Janeiro 1992). Posláním CSD je zejména posuzovat pokrok na mezinárodní, regionální a národní úrovni v implementaci doporučení a závazků obsažených v dokumentech vzešlých z UNCED (především: Agenda 21, Deklarace z Ria a Zásady udržitelného rozvoje lesů, Johannesburský implementační plán), rozpracovat politické směrnice pro další aktivity k pokračování UNCED, prosazovat dialog a budovat partnerství pro udržitelný rozvoj s vládami, mezinárodním společenstvím a hlavními zájmovými skupinami zmiňovanými v Agendě 21 jako klíčovými aktéry, kteří hrají hlavní úlohu v implementaci cílů udržitelného rozvoje.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 14. 5. 2009

Zařazeno v Aktuality