KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ke kontrolám prováděnými SZIFem

13/05/09

Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti se skutečností a ověření plnění podmínek stanovených pro přidělení podpory.

Kontrola na místě
 
Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti se kutečností a ověření plnění podmínek  stanovených pro přidělení podpory. Výběr ke kontrole může být náhodný, rizikově orientovaný a cílený. Pro účel ontroly je proveden výběr pouze určitého procenta žadatelů z výběrového souboru všech Žádostí na centrálním pracovišti SZIF. Výběr ke kontrole i ontrola na místě jsou prováděny v souladu s nařízením Komise (ES) . 796/2004, v platném znění, nařízení Komise (ES) 1975/2006, v platném znění a zákonem . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dálkový průzkum Země (DPZ)
 
 Kontrola pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ), která je plnohodnotnou formou kontroly zemědělských dotací na místě, vychází z l. 32 ařízení Komise (ES) . 796/2004, v platném znění a dále se řídí pravidly danými Evropským společenstvím (např. dokument Common technical pecifications for the campaign of remote-sensing control of area-based subsidies, platný pro daný rok, vydaný výzkumným střediskem JRC IPSC, dále CTS). Kontrola DPZ se neprovádí v terénu, ale realizuje se nad družicovými snímky pořízenými v lokalitách, které byly vybrány na základě náhodného výběru a analýzy rizikových faktorů pro výběr Žádostí ke kontrole na místě. Kontrola DPZ spočívá ve zpracování družicových snímků, jejich vizuální interpretaci a kontrole údajů deklarovaných v Žádosti a dalších údajů. Výsledná zjištění kontroly DPZ jsou buď konečná nebo slouží v odůvodněných případech jako podklad pro fyzické kontroly na místě prováděné zaměstnanci regionálních odborů SZIF (oddělení inspek ční služby opatření na plochu a SOT).
 
Rychlá polní návštěva (RFV)
 
Integrovanou součástí kontroly DPZ může být v případě nejasností během interpretace družicových snímků tzv. rychlá polní návštěva (RFV). Účelem případné RFV, která je podpůrným prostředkem kontroly DPZ prováděným bez kontaktu s farmářem, bývá zejména ověření užívání půdy na vybraných půdních blocích i dílech půdních bloků (např. ověření deklarované kultury, stavu pozemku), ke kterému se pořídí fotodokumentace. RFV je prováděna pracovníky centrály SZIF a zpracovatelskou firmou, která řeší technickou část kontroly DPZ a je uskutečňována operativně a bez kontaktování farmáře během měsíců července až září a není vlastní fyzickou kontrolou na místě. Z výše uvedených důvodů a s odkazem na l. 5.3 CTS nemá SZIF povinnost se předem ohlašovat u příslušných žadatelů. Pracovník vykonávající RFV se může prokázat na požádání pověřením i zmocněním k provedení rychlé polní návštěvy.
 
Rychlá polní návštěva slouží pouze k získání doplňujících informací při probíhající kontrole DPZ,jejíž je nedílnou součástí, a není tudíž považována za kontrolu (na místě) ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., v platném znění.
 
 
Fyzická kontrola na místě (FKNM)
 
Fyzické kontroly na místě provádí pověření terénní inspektoři, pracovníci RO SZIF. Kontroly jsou neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na Žádosti uvedeny aktuální a pravdivé údaje.
 
Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů (např. Státní rostlinolékařská správa – dáleSRS, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – dále ÚKZÚZ, Biokont CZ, s.r.o., KEZ o.p.s.
– kontrola ekologického zemědělství), na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí.
Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníciorgánů EU.
 
Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na svém hospodářství provedení nezbytných kontrol na místě a při kontrole poskytne terénnímu inspektorovi na jeho požádání přiměřenou součinnost. Terénní inspektoři provádějící kontrolu na místě jsou oficiálně považováni za osoby pozvané se souhlasem žadatele. Pokud žadatel zruší svůj souhlas s provedením nezbytných kontrol a požádá nebo nařídí terénnímu inspektorovi, aby ukončil kontrolu na místě a hospodářství opustil, terénní inspektor tak okamžitě učiní. Toto však bude považováno za porušení podmínek pro udělení podpory porušením závazku o umožnění kontroly na místě a povede k zamítnutí Žádosti.
 
Ohlášení kontroly

Pokud bude kontrola na místě ohlášena, bude tak učiněno nejdříve 48 hodin před uskuteč něním kontroly (telefonicky, elektronickou poštou, faxem, písemně). Ve výjimečných a odůvodněných případech může být ohlášená kontrola zrušena, o čemž však bude žadatel informován co nejdříve.
 
Zahájení kontroly

Vlastní kontrola se zahajuje v čase a místě uvedeném při ohlášení kontroly nebo v místě uvedeném na Žádosti (v případě neohlášené kontroly). Terénní inspektor se nejprve kontrolovanému žadateli představí a předloží pověření ke kontrole, poté jej seznámí s předmětem kontroly.
 
Kontroly se žadatel může účastnit osobně nebo může doprovodem terénního inspektora pověřit svého zástupce. Pověřený zástupce musí mít pro zastupování pověření. Pokud se žadatel bude chtít zúčastnit celého průběhu kontroly, je nutné, aby se v případě vícedenní kontroly domluvil s terénním inspektorem, na kterých částech hospodářství bude provádět kontrolu v dalších dnech.
 
Průběh kontroly

V průběhu kontroly inspektor provádí měření vybraných pozemků, kontrolu obhospodařování zemědělské půdy, kultury a plodin, které žadatel na pozemcích pěstuje. V některých případech může terénní inspektor požadovat sečtení a identifikaci zvířat za účelem kontroly dodržení  intenzity zatížení zemědělské půdy. Má–li žadatel zařazeny PB/DPB do některého z agroenvironmentálních opatření v rámci HRDP, může inspektor požadovat předložení pastevního deníku. Při kontrole podmínek agroenvironmentálních opatření (v rámci HRDP, EAFRD) a opatření Natura 2000 v rámci EAFRD bude požadováno předložení evidence o použitých hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech (kontrolní organizace ÚKZÚZ) a evidence o používání přípravků na ochranu rostlin (pouze u AEO) (kontrolní organizace SRS).
 
Pokud terénní inspektor nebude schopen zjistit některé skutečnosti, uvede toto do protokolu o kontrole. Pokud bude mít terénní inspektor podezření z neúplnosti nebo nepravdivosti žadatelových odpovědí, může požadovat doložení podpůrných důkazů. Tyto skutečnosti budou rovněž zaznamenány do protokolu o kontrole.
 
 
Ukončení kontroly a zaznamenání výsledků kontroly

Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor protokol o kontrole na tiskopis „Protokol o kontrole číslo ….“. Budou-li v průběhu kontroly na místě zjištěny rozpory s údaji deklarovanými v Žádosti nebo zjištěno neplnění podmínek nezbytných pro poskytnutí podpory, budou tyto skutečnosti jako kontrolní nálezy uvedeny v protokolu o kontrole. V tomto formuláři bude zaznamenán kromě faktů i podrobný popis neshod, nedodržení, vysvětlení podaná žadatelem, popis kontrolovaných dokumentů, veškeré rozhovory s jinými osobami za účelem získání informace a výsledek těchto rozhovorů a závěry u činěné terénním inspektorem.
 
S protokolem o kontrole bude žadatel (pověřený zástupce) seznámen. Protokol o kontrole bude předán žadateli osobně nebo zaslán poštovní zásilkou na doručenku do rukou žadatele (pověřeného zástupce).
 
Námitky proti protokolu o kontrole – řízení o námitkách
 
Žadatel může proti protokolu o kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem o kontrole, nestanoví-li terénní inspektor lhůtu delší (jiná stanovená lhůta musí být zapsána v protokolu o kontrole), a to
prostřednictvím regionálního odboru SZIF, který kontrolu provedl. S tímto poučením je žadatel seznámen v závěru Protokolu o kontrole. Námitky musí být podány písemně a řádně zdůvodněny.Dnem doručení námitek na SZIF je zahájeno řízení o námitkách, jehož výsledkem je Rozhodnutí o námitkách, které bude zasláno žadateli. Rozhodnutím mohou být námitky uznány jako důvodné nebo nedůvodné.
Důvodné námitky – námitky se uznají, tzn. že mohou být změněny výsledky kontroly (kontrolní zjištění), nebo může být věc předána k došetření na RO SZIF. V rámci došetření může být provedena doplňková kontrola.
Nedůvodné námitky – námitky se neuznají a potvrdí se kontrolní zjištění z provedené kontroly. Každé rozhodnutí o námitkách obsahuje důvodnění. Proti rozhodnutí o námitkách není již  opravný prostředek přípustný.
 
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
 
 Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:
 -vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných
osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena
 -požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální
doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní
techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále
jen "doklady")
 -seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň
utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu
 -požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
   -zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě
písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů
   -požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu
o odstranění zjištěných nedostatků
   -v případech stanovených zákonem ukládat pořádkové pokuty
    používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob po jejich svolení v případech, kdy
je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly  
 
Povinnosti kontrolních pracovníků:
 
    -zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady
    -oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly  šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
    -předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí
    -zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zni ení, poškození nebo zneužití
    -pořizovat o výsledcích kontroly protokol
    -zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto     skutečností. Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů
    -seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu 
  
 
Povinnosti kontrolovaných osob
 
Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11písm. a) až f) a h) zákona . 552/1991 Sb. v platném znění. Fyzické osoby nemají tuto povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.
 
Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
Zdroj: www.szif.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC