KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise k oblastem LFA

07/05/09

Znevýhodněné oblasti – Komise zintenzivňuje spolupráci s orgány členských států při zjednodušení a cílenějším zaměření podpory. Zdroj: www.europa.eu

IP/09/609
V Bruselu dne 21. dubna 2009
Znevýhodněné oblasti – Komise zintenzivňuje spolupráci s orgány členských států při zjednodušení a cílenějším zaměření podpory
Evropská komise dnes schválila sdělení týkající se nového přístupu k vymezování zemědělských oblastí s přírodním znevýhodněním. S odbornou pomocí vědeckých pracovníků stanovila Komise osm kritérií pro půdu a klima, která by se měla stát základem objektivní a jednoznačné klasifikace těchto oblastí. Před tím, než předloží legislativní návrh, však Komise potřebuje získat více údajů, aby mohla posoudit jejich proveditelnost. Z toho důvodu byly členské státy vyzvány, aby za použití svých údajů uskutečnily simulace, které ukážou, jakým způsobem by mohla kritéria fungovat. Nový systém vymezování by mohl být zaveden v roce 2014 – do té doby zůstává v platnosti systém současný. Přezkum se nedotkne horských oblastí, které jsou již vymezeny na základě společných objektivních kritérií, ani oblastí se specifickým znevýhodněním (např. ostrovů a pobřežních oblastí), které jsou vymezeny podle svého znevýhodnění.
„Vymezení oblastí s přírodním znevýhodněním pro zemědělství je třeba racionalizovat a podporu lépe zaměřit. Je v zájmu zemědělců i nás všech, aby tyto oblasti byly dále obhospodařovány a zabránilo se environmentálním škodám“, uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Cílem není znevýhodněné oblasti omezit nebo naopak zvětšit, ale vytvořit jednoduchý a transparentní systém vymezování, který by současně zohledňoval zvláštnosti oblastí, které jsou natolik rozličné, nakolik je rozmanitá i celá EU.“
Jednodušší a transparentní vymezování oblastí
Po celé Evropské unii se v současné době pro posouzení toho, zda může nějaká oblast získat platbu pro znevýhodněné oblasti, používá více než 100 různých vnitrostátních kritérií. Na tyto rozdíly upozornil Účetní dvůr jako na možný zdroj nerovného zacházení. Za pomoci odborníků stanovila Komise osm kritérií pro půdu a klima[1], která by se mohla stát dobrým základem pro objektivní a jednoznačnou klasifikaci těchto oblastí.
Proveditelnost nového systému vymezování na základě těchto kritérií je však třeba ověřit simulacemi, které provedou členské státy za použití podrobných vnitrostátních údajů.


Přesnější zaměření podpory
Zachování udržitelných zemědělských systémů v oblastech, kde je zemědělství vzhledem ke klimatickým a půdním podmínkám obtížné, je naprostou nutností, chceme-li zachovat ráz krajiny, přírodní stanoviště a biologickou rozmanitost, zabránit lesním požárům a zlepšit hospodaření s vodou i půdou.
Subvence EU na udržení zemědělství v takovýchto oblastech by měly být vyhrazeny pro oblasti, v nichž velké přírodní znevýhodnění negativně působí na zemědělství. Způsob přidělování podpory jednotlivým zemědělským podnikům v těchto oblastech by se měl rovněž zaměřit na ty podniky, kde nejvíce hrozí opuštění zemědělské půdy.
Intenzivní spolupráce
Po zahájení veřejných konzultací dne 22. května 2008 se mezi Komisí a členskými státy uskutečnilo přes 100 jednání a Komise k této problematice obdržela 121 příspěvků.Výsledky spolupráce jsou obsaženy ve zprávě o posouzení dopadů, která je připojena ke sdělení.
Dnes přijaté sdělení zapojuje do analýzy, z níž bude vycházet nové vymezení oblastí, rovněž instituce EU, regiony a skupiny zainteresované ve využívání zemědělské půdy.
Členské státy rovněž spojuje provedení simulací, které budou pro vypracování legislativního návrhu Komise rozhodující.
Omezený rozsah
Tento přezkum se nedotkne horských oblastí, které jsou již vymezeny na základě společných objektivních kritérií, ani oblastí se specifickým znevýhodněním (např. ostrovů a pobřežních oblastí), které jsou vymezeny podle svého znevýhodnění.
Další kroky
Orgány jednotlivých členských států by měly zaslat své simulace Komisi do 21. října 2009. Nový systém vymezování by mohl být zaveden v roce 2014.
Další informace
Internetová stránka Komise týkající se podpory zemědělců ve znevýhodněných oblastech
Internetová stránka Komise týkající se politiky rozvoje venkova pro období 2007–2013


[1] Jedná se o těchto osm kritérií: nízká teplota, stres z horka, odvodňování půdy, struktura a kamenitost půdy, hloubka zakořenění, chemické vlastnosti půdy, rovnováha vlhkosti v půdě a sklon svahů.

Zařazeno v Aktuality