KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výjimečně kritická situace v sektoru mléka

07/04/09

Zdroj: AK ČR

 

Překlad dopisu prezidenta COPA, pana J.M. Lemetayera a prezidenta COGECA pana G. Van Dijka adresovaný všem ministrům zemědělství EU 27 ve věci vyjádření k současné krizi v sektoru dojeného skotu

 

Vážený ministře,

produkce mléka je velmi specifická zemědělská činnost. Sektor dobytka je široce rozšířen ve všech regionech Evropy, prakticky se jedná o každou druhou farmu. Toto je velmi důležité jak z hlediska hospodářského, tak i s ohledem na životní prostředí. Produkce mléka navíc z dlouhodobého hlediska vyžaduje mohutné investice.  To je důvodem proč je velmi obtížné opětovně nastartovat tento druh výroby, jestliže byla jednou v dané oblasti zastavena.

 

Současná hospodářská situace  většiny mléčných farmářů  Evropského společenství je kritická. Mnoho producentů mléka se nachází na pokraji kolapsu, i když je například jejich konkurenceschopnost dobrá.  Produkují mléko se ztrátou. Někteří zpracovatelé dokonce odmítají jejich mlého odebírat a uzavřít s producenty dodavatelské smlouvy. Někteří producenti mléka jsou dokonce nuceni, aby zvážili vybíjení svého mléčného skotu, což dále snižuje produkční potenciál  a genetickou základnu Evropské unie. 

 

Nejde jenom o to, že živobytí mnoha producentů mléka a jejich rodin je v sázce, ale jde také o velké ohrožení trvalého charakteru družtev a producentů mléka – v současné době v mnoha regionech Evropského společenství. Současná velká krize tohoto sektoru přináší vážnou hrozbu jak hospodářství venkova, tak  dobrému postavení, jež mléčný sektor  Evropské unie dosud globálně zaujímá. Musí být zachována dostatečná úroveň produkce, aby byla dlouhodobě zabezpečena poptávka po mléčných produktech.

 

Proto žádá Copa-Cogeca naléhavě Radu ministrů zemědělství EU, aby nejen vedla hloubkovou debatu na nadcházejícím setkání rady plánovaném na 23. a 24. března, ale aby podnikla i okamžité kroky ke zmírnění současné hospodářské krize v sektoru dobytka.

 
Za současného prudkého a trvalého poklesu farmářských cen mléka v rámci celé Evropy existuje napříč farmářskou komunitou silná shoda, že opatření na podporu trhu, která byla dosud Evropskou komisí přijata (soukromé skladování másla, veřejné intervence, exportní náhrady) jsou nedostatečná. Současná situace je neudržitelná a Copa-Cogeca je přesvědčena, že mimořádné okolnosti vyžadují naléhavá a mimořádná opatření.

 

Za současné situace se  stává  v mnoha zemích Evropské unie “měkké přistání“ mléčných kvót tak jak je to obhajováno ve „Zdravotní kontrole“ tvrdým “krachem. Krátkodobý vývoj a trendy na trhu EU s mlékem ukázaly u mnoha producentů,  kteří zvýšenou měrou nabízejí u nově vyjednaných smluv  nižší ceny v nově vyjednaných dodacích smlouvách, že nemůžeme být naplněni optimismem pokud jde o letošní zlepšení příjmů producentů mléka.

 

Z tohoto důvodu  Copa-Cogeca naléhavě žádá Evropskou radu a Evropskou komisi, aby zvážila body nastíněné v příloze s cílem pomoci zotavení trhu a zachovat trvalou produkci mléka a souvisejících činností ve venkovských oblastech (poskytovatelé vstupů a služeb, chovatelské organizace atd.).

 

V případě, že potřebujete další informace, neprodleně nás kontaktujte.

S úctou,

Jean-Michel Lemetayer      Gert Van Van Dijk
Prezident  COPA        Prezident Cogeca


Příloha

Zvláště požadujeme, aby byly současně provedeny následující kroky  ke stabilizaci a zlepšení cen mléka placených producentům:

 
1) Opatření jež by rozumným způsobem umožnila rozvoj produkce mléčných výrobků.

Budování mimořádných intervenčních nebo soukromých zásob není špatné opatření.  Některé zásoby by mohly hrát dokonce i strategickou roli. Odstředěný mléčný prášek a máslo mohou být v dnešní době bezpečně  skladovány i velmi dlouho. Tyto produkty mohou být použity opětovně a dokonce prodány se ziskem tak, jak to ukázal rok  2007.  Zásoby by mohly být ještě v budoucnu  použity pro nejvíce postižené osoby v rámci Společenství. Evropská komise by měla být natolik chytrá, aby uvolnila tyto zásoby způsobem, jenž nepostihne trh s komoditami.

Očekáváme, že Evropská komise nabídne obchodníkům určitou jistotu a vyšle směrem k nim velmi silný signál ukazující, že bude pokračovat v intervenčních nákupech prostřednictvím nabídkových řízení jakmile bude dosaženo intervenčních stropů  a bude to prováděno běžně za plné nákupní ceny a to jak u odstředěného mléčného prášku (100% intervenční cena), tak u másla  (90% intervenční cena).  Domníváme se, že by toto mohlo stabilizivat trh a ukončit zatěžování rozpočtu EU méně než klouzavá cena založená na tendru  (trh by se vyčerpal).

Pokud jde o skladování másla v privátních skladech věříme, že by pozdější uzavření projektu mělo cenu, protože by bylo možné čelit sezónnímu zvýšení produkce Evropské unie v první polovině roku.

 
2) Opatření jež by měla stimulovat poptávku po mléčných produktech

Copa a Cogeca opětovně zopakovaly své stanovisko, které přijaly v rámci „Zdravotní kontroly SZP“ zdůrazňující, že jakékoliv změny v objemech kvót nesmí bránit trvalému charakteru produkce mléka a že bude nezbytná hloubková analýza následovaná zavedením nějakého opatření ovlivňujícího režim kvót,  zvláště jako součást prozatímní zprávy Komise v roce  2010.

Měla by být použita veškerá dostupná opatření na podporu trhu, aby se vyčistil. Tato opatření by měla být použita efektivně, naplno, ve zjednodušené formě a bez velké administrativní zátěže.

Jedním z opatření v krátkodobém výhkledu by mohly být náhrady umožňující dosažení lepší rovnováhy na trhu. V tomto ohledu by bylo důležité snížit na minimum ceny sýrů, a to na úroveň pod níž již nemohou být náhrady garantovány.

Evropská komise a členské státy v dohodě o „Zdravotní kontrole“ SZP potvrdily, žy by určitá pomoc Společenství byla zachována pro začlenění odstředěného mléčného prášku do krmiv pro zvířata. Tento režim musí být použit kdykoliv je to pro evropské sektory mléka a hovězího masa nezbytné.

Navíc Copa-Cogeca by chtěla vyzvednout, že opatření na pomoc máslu zpracovávanému do pečiva nebo zmrzliny nebo takovému, které používají neziskové organizace (například pro chudé) jsou do června 2009 v právní platnosti.  Konečně, Evropský parlament zvažuje v současné době možnost vyhlášení tendrů na mléko v prášku za účelem pomoci chudším lidem.

Aby mohla být tato opatření spuštěna, bude to vyžadovat od zpracovatelů krmiv a dalších zpracovatelů dlouhodobý závazek vyhnout se vytváření  příliš velkých intervenčních zásob a udržovat tlak na snižování cen producentům. Tyto režimy musí být rovněž značně zjednodušeny (například požadavky pokud jde o složení, certifikační řízení, hodnota, počáteční marže) a očekává se, že budou navržena Evropskou komisí a nikoliv členskými státy. 

 

3) Opatření ke zlepšení likvidity farmářů a družstev

Úvěrová krize činí přístup k finančním příspěvkům neobyčejně obtížným. Mnoho producentů mléka a ještě více producentů dobytka nemá finanční prostředky na krytí bankovních půjček, jež použili. Nemohou tak své investice přizpůsobit vysokým standardům Evropské unie  (např. životnímu prostředí, pohodě zvířat).

 

Proto  Copa-Cogeca požaduje, aby byly seriózním způsobem zváženy následující možnosti:

  • Významně urychlit (například již do srpna) datum vyplácení přímých podpor (a to jak SPS tak SAPS) pro producenty mléka v roce  2009;
  • Udržovat dostatečnou marži pod stropem v rámci kapitoly 2 v rozpočtu EU na rok roce 2009 a zabývat se pružností hospodářské krize, která postihuje také trhy se zeměděklskými produkty;
  • použít část z “5 miliard EUR stimulačního balíčku” tak, jak to v současné doběa projednáváno v COREPER za účelem trvalého zachování mléčných farem v roce 2009 například udělením větší flexibility členským státům pokud jde o  rozdělování těchto fondů (venkov, nové výzvy včetně mléčného sektoru). Podpora hospodaření více než miliónu producentů mléka v EU bude mít přinejmenším tak pozitivní dopad jako zajištění širokého propojení lidí ve venkovských oblastech.

Pro producenty mléka v Evropské unii je nejdůležitější, aby byla rozhodnutí uvedená v bodech 1), 2) a 3) odstraněna a aby byla rychle uvedena v platnost opatření Komise a členských států. Použití exportních podpor a intervence by měly být považovány jen jako krátkodobá odezva na krizi.

I když jsou časy kruté, sektor potřebuje pokračovat v hledání dlohodobé ziskovosti a stability formou životního prostředí více orientovaného na trh.  Pro  producenty mléka v Evropské unii to znamená oslovit následující záležitosti jež nesmí za současné výjimečné situace na trhu sejít z očí.

 
4)  Ochrana povědomí a informací o mléčných produktech
 
Mléčné výrobky musí pocházet z mléka. Praktiky některých zpracovatelů a distributorů jsou zaměřeny, jednáli se o  konečnou skladbu potravin,  na nahrazování mléčných výrobků produkty rostlinného původu. Na evropském trhu můžeme v současné době najít řadu imitací mléčných výrobků (například se používají náhražky sýra na picu a lokše,  existuje jogurt bez mléčných produktů, místo mléka je v pečivu rostlinný olej atd.). Spotřebitelé jsou takto klamáni. Tyto praktiky je třeba upravit.

Evropské instituce musí začlenit závazky producentů a distributorů do současného rozhodovacího procesu o evropské legislativě  týkající se informování spotřebitele (COM(2008)0040), které mají zajistit aby  byli spotřebitelé řádně informováni a mohli rozlišovat výrobky mléčného původu nebo s rostlinným základem. Trvali bychom na tom, aby na trhu nebylo nadměrné předražení nebo omezování inovací, ale naopak, aby existovala ochrana spotřebitele. Agrárně-potravinářský průmysl a distribuce musejí převzít svou odpovědnost.  

 
5)  Lepší kontrola fungování mléčného řetězce

Evropská komise by rovněž měla provést hloubkovou kontrolu a urychlit své úsilí  a podniknout kroky proti nerovnováze  pravomocí v potravinovém řetězci. Větší průhlednost  mechanismu cenového přenosu, maloobchodních marží a marží za služby v řetězci  by vedly ke spravedlivějším výnosům v rámci mlékárenského průmyslu. Jak mohou spotřebitelé očekávat, že za potraviny budou platit v supermarketech  stejně,  když farmářům se platí méně? Jestliže jsou distributoři v potravinovém řetězci chráněni předtím, aby  prodávali se ztrátou, mělo by to samé platit i pro farmáře. Distributorům v agrárně potravinářském sektoru by rovněž mělo být bráněno, aby zneužívali svou pravomoc a dominantního postavení.

Stejným způsobem se očekává, že Komise zavede  nějaká účinnější opatření pro rozvoj povědomí o trhu „z farmy na vidličku‟, jinými slovy o změnách výrobních nákladů u mléčných výrobků, výrobních nákladech v různých fázích zpracování mléka a distribuce. 

 
6)  Společné riziko prostřednictvím farmářem řízeného konkurenčního obchodu

V dlouhodobější perspektivě budou potřebná opatření na podporu farmářů, aby plně využili svých družstev nebo dalšího sdruženého potenciálu. To rovněž přispěje k hladšímu chodu potravinového řetězce a spravedlivější soutěži a umožní tak farmářům získat dostatečný příjem a příznivější ceny. Z tohoto hlediska nesmí  zákon o konkurenceschopnosti  bránit farmářům, aby se spojovali za účelem dosažení lepší rovnováhy a sil na jednotném evropském trhu. 

 
7)  Zahájit diskusi o možnostech budoucí politiky Evropské unie v oblasti mléka

Konečně tento sektor poptřebuje pokračovat ve své hladké restrukturalizaci a hledat cesty ke snížení výkyvů. Těkavost na trzích má důležitý dopad na ziskovost producentů mléka. Těkavost proto destabilizuje celý řetězec. Z tohoto důvodu je nejdůležitější zahájit již dnes diskusi v rámci  institucí Evropské unie o tom, jak by tento sektor mohl zmírnit současnou těkavost cen placených  producentům na jednotném trhu Evropské unie, jakmile budou kvóty zrušeny. Za sebe evropští producenti již udělali práci,  která směřuje ke zjištění cest, jež sektoru umožní pomoc do budoucna (například použití smluv, lepší výměna tržních informací, ceny a objemy).

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso