KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Politika rozvoje venkova v období 2007-2013

14/04/09

Zdroj: ec.europa.eu/agriculture

Venkovské oblasti představují 91 % území 27 členských států Evropské unie a jsou domovem více než 56 % jejích obyvatel, což z rozvoje venkova činí politiku prvořadého významu. Zemědělství a lesnictví mají stále zásadní význam pro využívání půdy a správu přírodních zdrojů ve venkovských oblastech EU a jako platforma pro ekonomickou diverzifikaci venkova. Posílení evropské politiky rozvoje venkova je proto jednou z hlavních priorit EU.

K čemu potřebujeme politiku rozvoje venkova?

Evropská unie uplatňuje aktivní politiku rozvoje venkova, jelikož nám tato politika pomáhá dosahovat důležité cíle týkající se venkova a jeho obyvatel.

Venkovské oblasti EU jsou podstatnou součástí její fyzické podoby a identity. Podle standardní definice tvoří „venkov“ více než 91 % území EU a je domovem pro víc než 56 % obyvatel EU. Kouzlo venkovu navíc dodává úchvatná rozmanitost nádherných typů krajiny, od pohoří až po step, od rozlehlých lesů až po vlnící se pole.

Mnoho našich venkovských oblastí čelí značným problémům. Některé zemědělské a lesnické podniky musí ještě pracovat na dosažení konkurenceschopnosti. Průměrný příjem na obyvatele je ve venkovských oblastech nižší než ve městech, ubývá zde kvalifikovaných pracovních sil a vývoj v odvětví služeb zaostává. Péče o venkovské prostředí je navíc často spojena s finančními náklady.

Na druhou stranu má evropský venkov určitě co nabídnout. Poskytuje nám nezbytné suroviny a zřejmá je i hodnota venkova jakožto krásného prostředí k odpočinku a rekreaci (pokud se o toto prostředí staráme). Venkovská příroda je našimi plícemi, a proto se i zde odehrává boj proti změně klimatu. Mnoho lidí přitahuje představa bydlení nebo práce na venkově, za předpokladu, že mají k dispozici odpovídající služby a infrastrukturu.

Z toho vyplývá, že lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost, a göteborská strategie pro udržitelný rozvoj jsou stejně důležité pro venkov jako pro města.

Předmětem politiky EU v oblasti rozvoje venkova je řešení problémů venkova a využívání jeho potenciálu.

K čemu potřebujeme společnou politiku rozvoje venkova?

Jednotlivé členské státy EU by teoreticky mohly utvářet a uskutečňovat vlastní, zcela nezávislé politiky rozvoje venkova. Tento přístup by však nebyl efektivní. Ne všechny země EU by si mohly dovolit politiku, kterou potřebují. Kromě toho se mnoho otázek, které řeší politika rozvoje venkova, neomezuje na oblasti vymezené státními či regionálními hranicemi, nýbrž mají dopad i na obyvatele vzdálenějších oblastí (například znečištění překračuje hranice příliš snadno a v obecnější rovině vidíme, jak se udržitelnost životního prostředí stává evropským a mezinárodním problémem). Politika rozvoje venkova také souvisí s řadou dalších politik utvářených na úrovni EU.

Proto má EU společnou politiku rozvoje venkova, kterou však do značné míry řídí jednotlivé členské státy a regiony.

Politika je částečně financována z centrálního rozpočtu EU a částečně ze státních a regionálních rozpočtů jednotlivých členských států.

Struktura politiky rozvoje venkova

Základní pravidla politiky rozvoje venkova na období 2007 až 2013 a také opatření pro členské státy a regiony stanoví Council nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

V tomto nařízení je politika rozvoje venkova na období 2007 až 2013 rozdělena podle tří témat, která se nazývají „tematické osy“. Jedná se o tato témata:

  • zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví,
  • zlepšování životního prostředí a krajiny
  • a zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti.

Za účelem zajištění vyváženého přístupu k politice musí členské státy a regiony rozdělit prostředky na rozvoj venkova mezi všechny tři tematické osy.

Dále je vyžadováno, aby byly z části prostředků podporovány projekty založené na zkušenostech s iniciativami Leader. Při takzvaném „přístupu Leader“ jde o vysoce individuální projekty navržené a realizované místními partnerstvími a zaměřené na konkrétní místní problémy.

Jako i před rokem 2007 musí každý členský stát (nebo region – v případech, kdy jsou pravomoci delegovány na regionální úrovni) vypracovat program rozvoje venkova, který stanoví, jaké prostředky budou vynaloženy na jednotlivá opatření v období 2007 až 2013.

Novým prvkem pro období 2007až 2013 je větší důraz na ucelenou strategii rozvoje venkova v celé EU. Toho se dosahuje pomocí národních strategických plánů, které musí vycházet ze strategických směrů EU.

Tento přístup by měl pomoci:

  • stanovit oblasti, v nichž použití podpory EU na rozvoj venkova vytvoří nejvyšší přidanou hodnotu na úrovni EU,
  • vytvořit spojení s hlavními prioritami EU (například s prioritami stanovenými v rámci lisabonské a göteborské strategie),
  • zajistit soulad s ostatními politikami EU, a to zejména v oblasti hospodářské soudržnosti a životního prostředí
  • a napomáhat provádění nové, tržně orientované společné zemědělské politiky a zajištění potřebné restrukturalizace, kterou si vyžádá ve starých i nových členských státech.

Zařazeno v Aktuality