KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komuniké z 34. setkání vedoucích představitelů zemědělských komor zemí V-4  

06/04/09

Zdroj: AK ČR

Zástupci Agrární komory České republiky, Národní rady polských zemědělských komor, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Maďarské agrární komory uspořádali své 34. setkání v době od 25. do 26. března  2009 v Debrecínu v Maďarsku. Setkání se rovněž jako pozorovatelé zúčastnili zástupci Národní ukrajinské zemědělské komory.

 

Během jednání byly projednány následující záležitosti:

  1. Priority zemědělství v době českého předsednictví Evropské unii a dopad globální finanční a hospodářské krize v každé zemi
  2. Rozhodnutí ministrů zemědělství EU o “Zdravotní kontrole” Společné zemědělské politiky (v Bruselu 20. listopadu 2008) a dopady na zemědělství zemí  V-4
  3. Používání Obchodního etického kodexu v zemích V-4
  4. Vyplácení zemědělských podpor  (jednotné platby na plochu SAPS+národní doplňkové platby Top Up) za rok 2008  v zemích V-4
  5. Vývoj cen hlavních zemědělských komodit v zemích V-4 (tabulka)
  6. Různé (konference Brno, COPA-COGECA, atd.)

Priority zemědělství v době českého předsednictví EU a dopady globální finanční a hospodářské krize v jednotlivých zemích

Prezident Agrární komory České republiky nastínil nejdůležitější problémy v oblasti zemědělství a úsilí vyvinuté pro jejich eliminaci. Účastníci ocenili aktivní úlohu Agrární komory České republiky v tomto procesu, zejména pak demonstraci za rovná práva farmářů nových členských zemí, která se konala dne 12. března v Praze, ale i další akce.  Agrární komory zemí V-4 navrhly aby Evropská unie zajistila vhodné finanční nástroje pro dosažení rovných podmínek mezi farmáři nových a starých členských zemí ještě před rokem 2013. Evropská unie by měla převzít více zodpovědnosti při podpoře citlivějších sektorů.

Po doporučení prezidenta Agrární komory České republiky navrhli vedoucí představitelé komor zemí V-4, aby z nevyčerpané částky 5,- mld. EUR příslušné kapitoly rozpočtu EU byla vyčleněna pouze pro nové členské země EU10 částka ve výši 10% národních obálek – t.j. 675,-mil. EUR a byla jim výjimečně přidělena. Zástupci zemědělských komor zemí V-4 vyjádřili ve vztahu k Evropské unii své očekávání, že ta zřídí společný evropský fond pro pojištění rizik za účelem snížení dopadů přírodních katastrof.

Rozhodnutí ministrů zemědělství EU ohledně “Zdravotní kontroly” společné zemědělské politiky (v Bruselu dne 20. listopadu 2008) a dopady na zemědělství v zemích  V-4

Zástupci zemí V-4 projednali dopady těchto rozhodnutí učiněných v důsledku “Zdravotní kontroly” společné zemědělské politiky, a to v jednotlivých zemích a odsouhlasili, že je v době globální finanční a hospodářské krize společná zemědělská politika potřebnější než kdykoliv předtím. V této záležitosti nejsou nové členské státy plně spokojené s rozhodnutími Rady ze dne 20. listopadu  2008. K zajištění rovných příležitostí farmářů celé Evropy v konkurenceschopnosti na trzích se jeví jako nejdůležitější zrušení rozdílů v přímých platbách mezi novými a starými členskými státy. Zachování úrovně podpor po roce 2013 bylo shledáno jako velmi důležité. U tržních nástrojů je důležité zvýšení intervenčních cen například u obilí.

Proto navrhují vedoucí představitelé komor zemí V-4 zvýšení ceny na 120 EUR/t tak, jak to navrhl prezident Slovenské zemědělské a potravinářské komory a ceny by tak v budoucnu měly kopírovat vývoj výrobních nákladů.

 

Používání Obchodního etického kodexu v zemích  V-4

Účastníci konstatovali, že velké obchodní řetězce trvale zneužívají svého dominantního postavení, což má za následek narůstání dalších problémů producentů za současné hospodářské a finanční krize (například sektor mléka, mléčných produktů). Zástupci zemědělských komor zemí V-4 navrhují, aby jejich vlády podnikly nezbytné kroky proti neférovému jednání řetězců na trhu, a to prostřednictvím legislativy nabo vytvořením etického kodexu a zastavily tak zhoršování postavení zemědělců. Požadujeme, aby existovala možnost vyváženého rozdělování příjmů napříč potravinovým řetězcem.

Na základě iniciativy prezidenta Slovenské zemědělské a potravinářské komory souhlasili zástupci zemědělských komor zemí V-4 s tím, aby byla v Bratislavě v květnu 2009 zorganizována k této záležitosti schůzka expertů.

Vyplácení zemědělských podpor (jednotné platby na plochu SAPS+ národní doplňkové platby Top Up) v zemích V-4  za rok 2008

Během projednávání tohoto bodu se účastníci shodli, že by za současné celosvětové hospodářské situace nemělo být již dále odkládáno rovné zacházení s podporami ve vztahu ke všem zemědělským producentům Evropské unie.  Bez prodlení by měly být vytvořeny rovné podmínky mezi producenty starých a nových zemí.

Úroveň vyplácení národních podpor (Top-Up) v roce 2008 se v jednotlivých zemích V-4 lišila, avšak kromě Maďarska dosáhla možné výše  30 %. Maďarská strana považuje – zejména v této kritické hospodářské situaci – za velmi špatnou zprávu směrem k zemědělským producentům sazbu na rok 2009 ve výši 12-13 % deklarovanou jejich vládou. Pro kompenzaci této ztráty neexistují žádné další zdroje.

 

Vývoj cen hlavních zemědělských komodit v zemích V-4  (tabulka)

V rámci tohoto bodu věnovali účastníci zvláštní pozornost kritické situaci v chovu hospodářských zvířat a zvláště kritické situaci v sektoru mléka. V této záležitosti COPA-COGECA – po shromáždění připomínek zemědělských organizací v členských státech  – adresovala ministrům zemědělství dopis zaměžený na zmírnění výjimečně vážné krize. Zemědělské komory zemí V-4 odsouhlasily, že je nezbytné garantovat na evropské úrovni minimální cenu mléka, která by alespoň kryla výrobní níáklady.  Zvýšení mléčných kvót není příznivé pro producenty v žádné zemi. Bylo by nezbytné významným způsobem zvýšit podpory kvót. Opatření Evropské komise (mléko, odstředěný mléčný prášek a exportní podpory pro máslo) nedosáhly zamýšleného účinku, je třeba dalších opatření ke zvládnutí problémů v tomto sektoru.

 

Různé

Během setkání byla rovněž projednána elektronická identifikace ovcí a koz. Zástupci zemědělských komor zemí V-4 jednomyslně žádají, aby toto opatření nebylo zavedeno jako závazné.

Další schúzka zemědělských komor zemí V-4 se bude konat v Brně v České republice ve dnech 1. až 2. června 2009.

Toto Komuniké bylo vyhotoveno v Debrecínu dne 26. března 2009 v anglickém jazyce ve 4 originálních kopiích.

 

Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky 

 

Władysław Piasecki, vice-prezident, Národní rady polských zemědělských komor

 

Milan Semančík, prezident, Slovenské zemědělské a potravinářské komory 

 

Dr. Barna Forgács, prezident, Maďarské agrární komory

Zařazeno v Aktuality