KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro členy KIS-ÚK č. 16/2009

20/04/09

PORTÁL FRMÁŘE – aktuality

 

INFORMACE pro členy KIS-ÚK č. 16/2009

PORTÁL FARMÁŘE

Informujeme Vás o funkcích PORTÁLU FARMÁŘE – upozorňujeme na sekci AKTUALITY

Aktualita ze dne 20. 04. 2009

Vážení chovatelé,
V rámci systému Integrovaného zemědělského registru Vám byly zpřístupněny nové funkce umožňující přístup k tzv. elektronickým chybníkům skupinově evidovaných zvířat (prasata, farmový chov). V rámci sekce „komunikace s ČMSCH-chybníky“ a z detailu provozovny máte nyní přístup k jednotlivých chybníkům ze zpracování pověřenou osobou a to jak formou datového zobrazení (detailního náhledu) tak formou stažení fyzického souboru odpovídajícího tištěné verzi, kterou dostáváte standardní poštou.


Aktualita ze dne 15. 04. 2009

Vážení uživatelé registru půdy,
do LPIS byla na základě Vašich požadavků doplněna grafická vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (nová žárovička v části stromečku Mapový podklad). Účelem je pomoci lépe identifikovat pozemky či jejich části, na kterých není povoleno používat přípravky na ochranu rostlin v rámci plnění minimálních požadavků na použití POR v rámci agroenvironmentálních opatření. Současně však musíme upozornit na to, že vrstva OPVZ v LPIS není garantována vodohospodářskými orgány a některá nově vymezená pásma mohou chybět (bohužel jiná grafická vrstva není k dispozici). V případě nejasností ohledně vymezení pásem je vždy nutné kontaktovat místně příslušný vodohospodářský orgán.


Aktualita ze dne 15. 04. 2009

Vážení uživatelé registru půdy,
v mapě LPIS bylo zpřesněno zobrazení možnosti uložení hnojiv mimo nitrátově zranitelnou oblast. V mapě se nyní tyto bloky zobrazují bledě modrým šrafováním při zapnuté vrstvě Uložení hnojiv. Případné doporučené omezení uložení hnojiv z titulu obecné ochrany vod je třeba posuzovat při zapnuté vrstvě Uložení hnojiv – detail v kombinaci s textovým popisem v popisných informacích.


Aktualita ze dne 10. 04. 2009

Vážení uživatelé,

na základě četných dotazů k významu zkratek vymezených lučních společenstev v rámci LPIS byla do sekce Důležité manuály/Registr půdy doplněna příručka obsahující základní informace o vymezení lučních společenstev a jejich významu v rámci agroenvi opatření. Příručku si můžete stáhnout ZDE.


Aktualita ze dne 08. 04. 2009

Upozornění

chyba exportu dat půdních bloků z LPIS byla opravena. Přepočet chybných bloků byl dokončen dnes (8.4.2009) v odpoledních hodinách. ZDE si můžete stáhnout seznam subjektů, kterých se chyba mohla dotknout a kterým doporučujeme data opětovně stáhnout.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení


Aktualita ze dne 06. 04. 2009

Upozornění,

včera (6.4.2009) byly zjištěny chyby v exportních souborech dat z LPIS u subjektů, u nichž proběhla mimořádná aktualizace (chybějící bloky, dotčené určitým typem změny). Chyba bude odstraněna během dnešního dne. Doporučujeme neprovádět stahování exportního souboru z LPIS do doby odstranění chyby, o čemž budeme neprodleně informovat.
Děkujeme za pochopení


Aktualita ze dne 27. 03. 2009

Vážení uživatelé LPIS a EPH,
v souvislosti s mimořádnou aktualizací došlo na řadě bloků ke úpravě výměr a založené parcely v osevním postupu jsou označeny "červeným čtverečkem" signalizující nesoulad výměr. Upozorňujeme, že v takovém případě není nutné parcely ukončovat, ale postačí stisknout tlačítko Editace parcel v horní části formuláře parcely a provést korekci výměry. V případě nejasností se obraťte na helpdesk@mze.cz.


Aktualita ze dne 27. 03. 2009

Vážení uživatelé,

na Portálu farmáře byla spuštěna miniaplikace Zprávy z kontrol podmíněnosti, pomocí níž si budete moci zkontrolovat zprávy z kontrol podmíněnosti v podobě, v jaké je odešle příslušný dozorový orgán platební agentuře, a to prakticky bezprostředně po odeslání. V druhé polovině dubna bude nasazena další funkcionalita této miniaplikace – simulace kontrol podmíněnosti, v rámci níž si budete moci nasimulovat kontrolu podmíněnosti a otestovat si, jak vysoké srážky z dotací v případě porušení podmínek by byly případně uplatněny. Příručku si můžete stáhnout ZDE.


Aktualita ze dne 13. 03. 2009

Vážení uživatelé EPH,
na základě Vašich podnětů byly zavedeny 2 nové dílčí funkcionality. Karty parcel a bloků je možné nově tisknout i za parcely, na kterých nebylo hnojeno či aplikovány POR (na formuláři tisku zatrhněte políčko "prázdné karty" nad tlačítkem tisknout). Dále na formulář pro výběr přípravku nebo hnojiva před aplikací byl doplněn aktuální stav skladu, který se ovšem zobrazí jen v případě zaškrtnutí políčka "používané" na tomto formuláři (tedy u přípravků, které mají alespoň jeden skladový pohyb).


Aktualita ze dne 13. 03. 2009

Vážení uživatelé a dodavatelé zemědělského software,

s cílem zvýšit komfort výměny dat mezi zemědělským SW a registry MZe byly rozšířeny funkce elektronické podatelny – EPO Mze o poskytování veřejných webových služeb . Současně byly přepracovány stránky EPO, které jsou dostupné pod odkazem ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ z horní navigační lišty portálu. Na stránkách EPO budeme pravidelně informovat o nových veřejných webových službách, které se průběžně vyvíjejí.


Aktualita ze dne 09. 03. 2009

Informace pro zemědělce předávající elektronicky data evidence POR Státní rostlinolékařské správě

Při provádění exportu jsme zaznamenali několik častých chyb. Nejčastěji jde o zadání špatného identifikátoru subjektu před vygenerováním vlastního exportního souboru. Je nutné zadávat desetimístný kód ID SZR, které je k dispozici např. v LPIS v pravém horním roku . Rovněž velmi často se export nezdaří kvůli chybějícím měrným jednotkám u aplikací nebo chybí šarže přípravku. V případě problémů s exportem prosím kontaktujte helpdesk@mze.cz.


Aktualita ze dne 23. 02. 2009

 


Aktualita ze dne 20. 02. 2009

Vážení uživatelé registru půdy,

na základě četných žádostí byl do informativních výpisů z evidence půdy navrácen výpis "Zelená nafta k datu". V přehledu informativních výpisů se nachází na předposledním místě.


Aktualita ze dne 19. 02. 2009

Vážení uživatelé registru půdy,

v registru půdy byla doplněna vrstva tzv. rozpracovaných návrhů změn půdních bloků, které jsou v mapě označeny červenými hranicemi. Tyto návrhy jsou určitým předkrokem před podáním konečného ohlášení změny na AZV. Jejich zveřejněním by mělo dojít ke zrychlení procesu konzultací navrhovaných změn mezi zemědělci a pracovníky AZV.


Aktualita ze dne 17. 02. 2009

Vážení uživatelé EPH,
byly provedeny úpravy kontrolních sestav hnojení v rámci AEO závazků. Načítání stavu AEO závazků ze SZIF by mělo být přesnější než doposud. V případě pochybností o správnosti načtení AEO závazků prosím nejprve proveďte jejich aktualizaci, a to v Registru půdy – iLPIS, na záložce Dotace stiskněte odkaz AEO EAFRD. Pokud ani tento krok stav nezlepší, kontaktujte helpdesk@mze.cz. Současně byl opraven vyhledávací formulář výkonů v evidenci Zelené nafty.


Aktualita ze dne 17. 02. 2009

Vážení uživatelé,
byly provedeny některé úpravy verze aplikace registru půdy – iLPIS pro prohlížeč Mozilla/Firefox, například zadávání osevního postupu (výběr plodin na parcele), oprava funkce lupičky u půdního bloku a načítání mapy pro verzi Firefox 3.0.5. V případě, že s iLPIS ve Firefox budou i nadále přetrvávat problémy neváhejte kontaktovat helpdesk@mze.cz.


Aktualita ze dne 13. 02. 2009

Vážení uživatelé,

V souvislosti s úpravami registru zvířat byla upravena i uživatelská příručka, kterou si můžete stáhnout ZDE. V návaznosti na novou funkcionalitu zjištění průměrného stavu zvířat za zvolené období v registru zvířat, byl zjednodušen i manuál pro nápočet produkce statkových hnojiv a sledování výroby a užití v rámci EPH. Manuál si můžete stáhnout ZDE.


Aktualita ze dne 11. 02. 2009

Vážení uživatelé registru zvířat,

za účelem snazšího výpočtu produkce statkových hnojiv jsme do IZR připravili funkcionalitu na výpočet stavu dobytčích jednotek jednotlivých evidovaných kategorií zvířat (a to jak za individuálně evidovaná zvířata, tak za skupinová zvířata). Funkcionalita umožní zvolit období, za které systém vypočte průměrný počet kusů zvířat v jednotlivých kategoriích dle stavu evidovaných zvířat a tabulkových hodnot průměrné hmotnosti dané kategorie. Průměrnou hmotnost stejně jako průměrný stav zvířat můžete manuálně doupravit a přepočítat výsledné DJ. K nové funkcionalitě se dostanete z karty subjektu pomocí tlačítka Stavy DJ anebo přímo z menu Vyhledávání a přehledy/Stavy DJ.
K nápočtu produkce statkových hnojiv můžete pak použít Pomocné soubory pro nápočet produkce statkových hnojiv, které jsou k dispozici v sekci Důležité manuály na úvodní stránce portálu farmáře. Do připravených tabulek pak doplníte vypočtené stavy DJ a případně počty zkorigujete o pasená zvířata.


Aktualita ze dne 11. 02. 2009

Vážení uživatelé registru zvířat,
pro uživatele jateckých podniků byla zpřístupněna obrazovka tzv. pohybů jatek, kterou jste měli možnost již používat v původním registru.

Slouží pro kontrolu nahlášených zvířat na jatka a zároveň evidence přijatých zvířat jatky. Správným nastavením vstupních hodnot lze dohledat zvířata, u nichž chovatel nahlásil odsun na jatka, ale ze strany jatek nedošlo k zaslání párového hlášení.


Aktualita ze dne 06. 02. 2009

Vážení uživatelé EPH,

chybná sestava Souhrnné aplikace přípravků a hnojiv byla opravena. Současně byly instalovány některé další úpravy např. nová sestava souhrnných aplikací hnojiv/POR dle areálů, byla upravena sestava zákazu hnojení, zavedena možnost hromadného převodu plánovaných aplikací/pastev na skutečnost a došlo k úpravě mechanismu importu dat evidence hnojiv/POR z komerčních SW na základě provedených testů s dodavateli těchto SW.


Aktualita ze dne 06. 02. 2009

Vážení uživatelé,

byla nasazena nová verze aplikace veřejné Mapy výskytu škodlivých organismů. Příručku k této aplikaci naleznete ZDE.


 

Vážení uživatelé Portálu farmáře,

chtěl bych touto cestou oslovit uchazeče na uvolněnou pozici

vedoucí oddělení evidence půdy

v odboru Centrální pracoviště registrů Ministerstva zemědělství.

Oddělení evidence půdy plní tyto úkoly:

 • plní funkci metodického garanta systému evidence půdy (LPIS),
 • řídí rozvoj LPIS a speciálních registrů (SR),
 • spolupracuje na přípravě legislativy týkající se LPIS,
 • zajišťuje HelpDESK pro LPIS,
 • kontroluje kvalitu dat pořizovaných do LPIS pracovníky AZV,
 • připravuje podklady pro odvolání ve správním řízení a pro řešení soudních sporů týkající se LPIS,
 • spravuje datový sklad LPIS,
 • spravuje přístupová práva do LPIS,
 • zajišťuje školení uživatelů LPIS.

Výhodou pro uchazeče jsou tyto znalosti a schopnosti:

 • absolvent zemědělské vysoké školy
 • znalost zemědělského zákona a souvisejících předpisů
 • znalost problematiky evidence půdy, systému dotací a katastru nemovitostí
 • znalost systému LPIS a zkušenost práce s ním
 • praxe s tvorbou metodiky a koncepce
 • praxe s řízením oddělení nebo pracovního týmu
 • komunikativní, samostatná a tvůrčí osobnost

Pracoviště: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Uchazeči o nabízenou pozici mi mohou svůj profesní životopis poslat
na adresu: gustav.tobolka@mze.cz.
Kvalifikačním předpokladem je ukončené vysokoškolské vzdělání.
Kromě standardních údajů uveďte, prosím, informace o svých znalostech
a schopnostech, které jsou výhodou pro získání této funkce.

Aktualita ze dne 3. 2. 2009

Vážení uživatelé registru půdy,

byly zveřejněny nové ortofotomapy západní části České republiky. Lze je využít k verifikaci zákresů půdních bloků v rámci mimořádné aktualizace.


Aktualita ze dne 30. 1. 2009

Vážení uživatelé registru zvířat,

Na základě vašich připomínek byly doplněny některé funkcionality do aplikace registru zvířat. Rozšíření sestavy vyhledaných zvířat o stáří zvířete v měsících, dále možnost vyhledávat zvířata k historickému datu, vyhledávání zvířat prošlých hospodářstvím a řada dalších drobných úprav. Dále připravujeme doplnění funkce pro nápočet průměrného stavu dobytčích jednotek za zvolené období pro účely snazšího výpočtu produkce statkových hnojiv. Novou příručku můžete stáhnout ZDE.


Aktualita ze dne 21. 1. 2009

Vážení uživatele IZR,

nedopatřením při víkendovém nasazení nového registru zvířat byla odejmuta práva k funkcionalitě „stažení dat pro stájové registry ovcí a koz.“ Ta byla nyní doplněna a stažení dat pro stájové registry ovcí a koz je funkční. Pro skot dojde k doplnění v okamžiku, kdy bude skot rutinně pořizován v rámci IZR. O této změně budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.


Aktualita ze dne 19. 1. 2009

Vážení uživatelé,

dne 19.1. byla spuštěna v rámci Portálu farmáře nová verze aplikace registru zvířat pro farmáře. K dispozici je pod tlačítkem Nový registr zvířat. Současně byla vypnuta stará aplikace registru zvířat. Nový registr má odlišný design a postupně bude nabízet i možnost podávat skrz portál aktivní hlášení o pohybech zvířat. V základní verzi jsou k dispozici veškeré informace v režimu čtení, dále je možné si nastavit e-mailovou adresu, na níž mají chodit elektronické chybníky a lze stahovat soubory pro stájové registry ovcí a koz. Další funkcionality budou nabíhat postupně a budete o nich informováni prostřednictvím úvodní stránky a změn v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ZDE.

V případě, že s aplikací budete mít problémy nebo tlačítko Nový registr zvířat nebude pro vás aktivní, ačkoliv jste na ČMSCH registrováni jako chovatelé, kontaktujte prosím helpdesk@mze.cz.


Aktualita ze dne 18. 12. 2008

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že se podařilo rozšířit spektrum zemědělských SW integrovaných na Portál farmáře o software AG Info. I z tohoto SW bude možné po lednové aktualizaci provádět export dat evidence hnojiv a POR, čímž by mělo dojít ke zjednodušení předávání ročních agregovaných dat o použití POR pro Státní rostlinolékařskou správu a případně i pro kontrolní účely ÚKZÚZ. O distribuci aktualizované verze budete informováni dodavatelem SW. Současně s MZe zahájil jednání o integraci další dodavatel zemědělského SW, a to firma GEOCENTRUM.


Aktualita ze dne 4. 12. 2008

Vážení uživatelé,

V souvislosti se spuštěním pilotního provozu systému Cross-compliance a se spuštěním nové aplikace SRS pro pořizování sumárních statistik použití přípravků na ochranu rostlin byly provedeny v aplikaci EPH některé důležité změny, které jsou popsány i ve výtahu nové verze uživatelské příručky (ke stažení ZDE, celá příručka je ke stažení ZDE):

 1. Nově se v menu objevila možnost předat elektronicky data aplikací hnojiv, POR či sumární statistická data orgánům dozoru – v případě EPH jde o ÚKZÚZ (hnojiva) a SRS (POR). Předání dat lze provést jen ze strany přihlášeného zemědělce a v okamžiku předání jsou předaná data zarchivována tak, aby později existoval jasný doklad o tom, co bylo předáno. Předání dat nebrání dalšímu případnému zpětnému doplnění evidence, avšak uživatel je na zadávacím formuláři upozorněn, že data již předal.
 2. Předání dat probíhá ve 4 krocích – v prvním kroku probíhá volba typu předaných dat (kopie evidence x statistická data POR) a volba období, za která mají být data předána. Následuje prohlédnutí si předávaných dat pomocí standardních sestav, potvrzení souhlasu s předanými daty a ukončení předání.
 3. Pro kontrolní účely ÚKZÚZ a SRS se předávají vždy kopie evidence za určité období. Pro statistické účely použití POR se předávají agregovaná data vždy 1 x ročně. Za rok 2008 se budou data předávat v lednu. Jde o zákonnou povinnost každého zemědělce používajícího POR.
 4. Výhody elektronického předání pro zemědělce spočívají v tom, že předání dat je rychlé, systém zabezpečuje správnou formu předání tak, aby vyhovovala zákonným požadavkům a je zajištěna trvalá archivace a dohledatelnost předaných dat. Na straně druhé dochází i k ulehčení práce pracovníkům SRS a ÚKZÚZ, kteří nemusí papírové evidence složitě přepisovat do svých systémů.
 5. Současně s funkcionalitami exportu dat z EPH je nově umožněno i nahrávat data z lokálního SW pro evidenci hnojiv a POR a následně je předat dozorovému orgánu. Smyslem tohoto nahrání je jednak zrychlení způsobu předávání dat z lokální elektronické evidence zemědělce a současně aplikace EPH umožní „prověřit kvalitu předávaných dat“. Možnost nahrání dat zatím do svého SW zapracovala firma AGROFERT a bude prostřednictvím pravidelných aktualizací informovato nové možnosti zákazníky používající její SW. Pokud mají další dodavatelé SW zájem umožnit zrychlené předání dat svých klientů ze svých aplikací do kontrolních systémů dozorových orgánů, nechť se obrátí na helpdesk@mze.czhelpdesk@mze.cz a ten zajistí kontakt s vývojovým týmem PF, který poskytne veškeré potřebné informace.
 6. Kromě předávání dat byla v rámci příprav na kontroly cross-compliance rozšířena sestava souhrnných aplikací hnojiv s mezisoučty o sloupce přepočteného dusíku pro účely kontroly sumárního přísunu dusíku k plodinám podle přílohy č. 3 novelizovaného nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,. (což je jedna z kontrolních otázek CC v rámci nitrátové směrnice)
 7. Do sekce Důležité manuály na úvodní stránce portálu byly doplněny soubory, které obsahují výpočty minimálních skladovacích kapacit pro tuhá a tekutá statková hnojiva. Soubory si můžete ve formátu MS Excel stáhnout ZDE a ve formátu OpenOffice.org stáhnout ZDE.

 


Aktualita ze dne 31. 10. 2008

Vážení uživatelé,

v Registru množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu na Portálu farmáře (Registr školek) byla spuštěna nová funkcionalita – tisk agregovaných dat Návěsek v xls. Odkaz na tisk se zobrazí u příslušné Žádosti/Oznámení poté, co ÚKZÚZ provede uznání porostu. Více můžete nalézt v uživatelské příručce pro Speciální registry na PF zde.


Aktualita ze dne 22. 10. 2008

Vážení uživatelé EPH,

byla nainstalovaná nová verze aplikace LPIS a EPH, v níž je opravena řada dílčích nedostatků, které jste hlásili v uplynulém období (např. tisky zelené nafty, zobrazení přísunu N na záložce areálů v LPIS, možnost přímého prokliku k zadaným aplikacím a pastvám na areálech z LPIS do EPH apod.) a současně byla zavedena novinka v zadávání aplikací POR. Nově se účel aplikace přípravku na ochranu rostlin v EPH zadává prostřednictvím číselníku vypracovaného ve spolupráci se SRS. Změna je jednoduchá a detailní postup je uveden červeně pod formulářem zadávání aplikací. Tato změna by měla vést ke zlepšení vámi vedené evidence.


Aktualita ze dne 15. 10. 2008

Vážení uživatelé,

v registru množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu na Portálu farmáře (Registr školek) byla spuštěna nová funkcionalita "Podání žádostí zemědělským subjektem v elektronické podobě". Funkcionalita umožňuje podávat žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu (a rovněž i "oznámení") přímo z prostředí Portálu farmáře podepsané elektronickým podpisem.
Dále bylo v registru intenzivních sadů umožněno oznamovat změny na sadech (registrace nového, úprava stávajícího a převod sadu na nového pěstitele) a zasílat hlášení o sklizni, a to bez nutnosti elektronického podpisu.
Podání zaslaná elektronicky z Portálu farmáře jsou ÚKZÚZ standardně zpracována. Více o jednotlivých funkčnostech můžete najít v uživatelské příručce pro Speciální registry na PF zde.


Aktualita ze dne 12. 9. 2008

Vážení uživatelé,

v rámci registru půdy iLPIS byl doplněn nový výpis Agroenviromentální údaje EAFRD s cílem napomoci rozhodování o nastavení managementu ošetřování travních porostů při přestupu na AEO závazky dle EAFRD. Tento výpis doporučujeme využít i při jednání se správami ochrany přírody, které speciální typy luk ve zvláště chráněných územích a na území NATURA 2000 vymezují. Výpis naleznete tak, že v registru půdy prokliknete ikonu tiskárny vpravo nahoře, následně prokliknete volbu Informativní výpisy a nakonec zvolíte druh výpisu Agroenvironmentální údaje EAFRD.


Aktualita ze dne 20. 8. 2008

Vážení uživatelé,

V registru půdy LPIS byla spuštěna funkcionalita vyhledávání v popisných údajích katastru nemovitostí. Funkcionalita navazuje na zveřejnějí katastrálních map v registru půdy, k němuž došlo v březnu tohoto roku. Funkcionalita umožňuje vyhledávat vlastníky parcel (nová ikona modrého otazníku ve spodní nástrojové liště), dále na území s digitalizovanými hranicemi parcel lze proklikem na parcelu zjistit informace o vlastníkovi na zjednodušeném LV a u půdních bloků na tomto území je možné si zjistit průnik s katastrálními parcelami a seznam si vyexportovat do Excelu. Podrobné informace naleznete ZDE.


Aktualita ze dne 15. 7. 2008

Vážení uživatelé,

byla instalována nová verze aplikace EPH zahrnující základní evidenci činností pro spotřebu "zelené nafty". Před jejím použitím doporučujeme pročíst krátký manuál, který naleznete ZDE. Dále jsme pro Vás připravili tip jak využít registr zvířat a skladové karty ke sledování produkce a užití statkových hnojiv. Postup je uveden ZDE. Pomocný soubor pro nápočet produkce statkových hnojiv v MS Excel si stáhněte ZDE, a v OpenOffice si stáhněte ZDE. Kompletní aktualizovanou příručku si stáhněte ZDE. Veškeré dokumenty a manuály k aplikacím na Portálu farmáře naleznete v sekci DŮLEŽITÉ MANUÁLY na horní liště vpravo.


Aktualita ze dne 30. 6. 2008

Vážení uživatelé,

Na základě připomínek uživatelů byla doplněna stručná příručka pro práci s nitrátovou směrnicí v LPIS. Aktualizovanou příručku naleznete ZDE.


Aktualita ze dne 20. 6. 2008

Vážení uživatelé,

byla nasazena nová verze aplikace EPH, která obsahuje novinky jak pro samotné uživatele EPH, tak i pro uživatele jiného software pro evidenci hnojení. Pro uživatele EPH byla vytvořena sestava "osevního postupu k datu" a "sumárních výměr osetých plodin k datu", naleznete jí v menu SESTAVY/OSEVNÍ POSTUP. Pro uživatele jiného zemědělského software byl vytvořen export historie půdních bloků včetně opatření nové nitrátové směrnice a AEO závazků v rámci programu EAFRD. Tento export provedete tak, že v menu ČÍSELNÍKY/STAŽENÍ ČÍSELNÍKŮ zvolíte export půdní bloky. Použití exportovaného souboru ve vašem software konzultujte s jeho dodavatelem.


Aktualita ze dne 18. 6. 2008

Vážení uživatelé,

V registru půdy LPIS byla zveřejněna nová verze opatření nitrátové směrnice. Změna souvisí s novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb., která přinesla s účinností od 4. 4. 2008 podstatné změny do nastavení opatření nitrátové směrnice. Nově byly přitom do LPIS zahrnuty opatření související s omezením uložení tuhých statkových hnojiv na půdě a současně při nastavení opatření byla vzata v potaz i skutečnost, zda je uživatel zařazen do agroenvironmentálních opatření EAFRD a je tedy povinen některé opatření nitrátové směrnice plnit i mimo nitrátově zranitelné oblasti. Zcela byla přepracovaná mapová prezentace opatření nitrátově směrnice. Podrobné informace naleznete ZDE.


Aktualita ze dne 26. 5. 2008

Vážení uživatelé,

byla nasazena nová verze aplikace EPH, která přináší především jednoduchou evidenci skladových karet hnojiv a POR propojenou s evidencí aplikací a současně umožňuje vinařům pracovat s aplikací EPH z prostředí registru vinic. Detailní popis nových funkcí naleznete ZDE. Aktualizovanou příručku pro práci s aplikací EPH naleznete ZDE.

Dále chceme upozornit uživatele aplikace EPH, pokud mají jakékoliv problémy se zakládáním parcel v LPIS nebo zadáváním aplikací hnojiv/POR, aby neváhali kontaktovat Helpdesk MZe (email: helpdesk@mze.cz telefon: 222 312 977). Operátoři buď vyřeší problém na místě nebo jej předají tvůrcům aplikace.


Aktualita ze dne 29. 4. 2008

Aplikace Registr půdy (iLPIS) byla přizpůsobena i pro uživatele prohlížečů Mozilla FireFox a Opera. Verze iLPIS pracuje bez ActiveX prvku a má mírně odlišné ovládání. Oproti verzi s ActiveX prvkem je práce s mapou logicky pomalejší. Připomínky k nové verzi aplikace iLPIS pro jiné prohlížeče než Internet Exporer zasílejte na helpdesk@mze.cz.


Aktualita ze dne 17. 4. 2008

Vážení uživatelé,

od letošního roku, v návaznosti na zavedení tzv. Jednotné žádosti o dotace na plochu, bylo generování předtisků přesunuto do části Portálu farmáře SZIF, kde je rovněž umožněno i elektronické podání žádosti. Veškeré informace k předtiskům naleznete v části portálu farmáře SZIF/sekce Nová podání/podsekce Jednotné žádosti a žádosti AEO.


Aktualita ze dne 17. 4. 2008

Vážení uživatelé,

byla nasazena nová verze iLPIS a EPH, která zahrnuje funkcionalitu „areálů“ a zrychlené generování parcel. Funkcionalita areálů je vhodná zejména pro případy, kdy pastva zvířat současně probíhá na více parcelách (systém zajišťuje automatické rozpočítání živin). Areály však mohou sloužit i k ad hoc seskupování parcel s podobnými rysy do větších celků (shodná plodina, shodný způsob ochrany) a umožňují naráz zadávat i aplikace hnojiv a POR na více parcel. Areály by též měly zpřehlednit velkým podnikům orientaci v zadaných parcelách.
Zrychlené zadávání parcel využijí zejména zemědělci obhospodařující travní porosty anebo trvalé kultury. Funkcionalita umožňuje najednou ke všem blokům se zadanou kulturou (např. travní porost) založit automaticky parcely 1:1 k půdním blokům (nemusí se zakládat manuálně po jedné). Funkcionalita vkládá do názvu parcely číslo půdního bloku, což si uživatel musí následně opravit standardními nástroji. Doporučujeme zakládat parcely pokud možno se starším datem např. 1. 1. 2007, pokud byste chtěli někdy doplňovat evidenci do minulosti.
Aktualizovanou stručnou příručku s popisem nových funkcí naleznete ZDE. Areálům je věnována kapitola 2 a zrychlenému zadávání parcel kapitola 1.9.
Připomínky k nové funkcionalitě hlašte na helpdesk@mze.cz, budou zapracovány do další verze.


Aktualita ze dne 29. 3. 2008

Vážení uživatelé,

po čtyřech letech od prvotního spuštění on – line systému LPIS se podařilo uvést do zkušebního provozu v jednom prostředí internetové aplikace LPIS současně mapu půdních bloků, letecké snímky a katastrální mapy. Tímto umožňujeme zemědělcům relativně přesně zjišťovat, jaké vlastnické parcely jsou pod jimi užívanými půdními bloky, porovnávat hranice a celkově tak napomoci ke konsolidaci uživatelských vztahů k zemědělské půdě. Návod k prohlížení katastrálních map naleznete zde.
Současně zveřejněním katastru dochází k cca týdennímu posunu v nasazení nové verze aplikace Evidence přípravků na ochranu rostlin a hnojiv (EPH), v níž bude zahrnuta funkcionalita pro zadávání aplikací a pastev nad „areály“. Přesto si dovolujeme zveřejnit zjednodušenou příručku pro začátečníky, jak pracovat s EPH, kterou si stáhnete zde. Kromě příručky si můžete zde stáhnout odpovědi na časté dotazy zemědělců k problematice EPH.
Věříme, že vám tyto dokumenty zjednoduší práci.


Aktualita ze dne 19. 3. 2008

Vážení uživatelé,

byla nasazena nová verze EPH, která obsahuje mimo jiné funkčnost zajišťující přepočet přívodu živin podle použité měrné jednotky u hnojiv, jejichž dávku je možné zadávat jak objemově, tak i hmotnostně. Typickým případem je hnojivo DAM 390. Dále bylo provedena řada drobných úprav vyhledávače nebo kontroly povinnosti vyplňování data zapravení hnojiva. Současně verze již obsahuje ve vyhledávači přípravu na zavedení funkčnosti pastevních areálů, které umožní zadávat pastvu a aplikace nad více parcelami současně. Tato verze bude uvolněna v průběhu příštího týdne.


Aktualita ze dne 7. 2. 2008

Vážení uživatelé aplikace EPH,

u některých z Vás, kteří se nacházíte v oblastech, kde dochází k mimořádné aktualizaci zákresů půdních bloků podle nových leteckých snímků, může dojít ke změně výměry půdních bloků. Tyto změny se promítnou i na zemědělské parcely a to tak, že u parcely se objeví červený čtvereček namísto zeleného a bude znemožněno zadávání nových aplikací. Výměru lze jednoduše upravit tak, že kliknete na tlačítko EDITACE PARCEL a výměry v editačním okénku srovnáte (viz uživatelská příručka kapitola 2.2.). Parcelu v žádném případě neukončujte.


Aktualita ze dne 7. 2. 2008

Vážení uživatelé,

na portále farmáře – registru půdy byla zveřejněna vrstva zákresů měření kontrol SZIF na místě a dálkového průzkumu země. Vrstvu si zapnete tak, že v levém stromečku obrazovky regisru půdy si rozsvítíte žárovičku Kontroly SZIF, dále stisknete příslušný rok a typ kontroly (fyzické kontroly na místě, dálkový průzkum země). Úpravy zákresů v případě zjištěných rozdílů řešte s místně příslušnou ZAaPÚ.


Aktualita ze dne 31. 1. 2008

Vážení uživatelé,

dnes bylo na portálu farmáře umožněno stahování dat půdních bloků ve formátu .SHP. Data může stahovat pouze oprávněný přihlášený uživatel za subjekt, na který se přihlašuje. Samotné stažení dat se provede následovně: po přihlášení na portál farmáře klikněte na odkaz Registr půdy – Vstup do systému LPIS – vpravo nahoře je řádek s ikonami (světle zeleně podbarvený proužek) – kliknutím na první ikonu zleva (Data LPIS) se spustí stahování dat. Upozorňujeme, že generování dat může trvat řádově minuty a rychlost samotného stažení datového souboru je závislá na rychlosti vašeho připojení k internetu. Vždy se stahují aktuálně účinná data v LPIS a datová struktura staženého souboru je stejná jako při generování dat na ZAaPÚ. Není tedy již nutné si o data žádat na ZAaPÚ.


Aktualita ze dne 21. 1. 2008

Vážení uživatelé,

byla nasazena nová verze EPH. Obsahuje novou funkcionalitu zadávání aplikací hnojiv/POR nebo pastvy přímo z obrazovky EPH (odkazy Nová aplikace, Nová pastva) v levé horní části menu EPH. Zároveň byly opraveny některé drobné chyby zaslané uživateli týkající se sumární sestavy pastvy a funkčnosti formuláře pro zadávání pastvy.
V průběhu prvního pololetí budou nasazeny funkcionality pro seskupování parcel do pastevních areálů, což povede ke zjednodušení zadávání údajů o pastvě, pokud zemědělec současně pase na více půdních blocích.


Aktualita ze dne 20. 1. 2008

Mimořádná aktualizace 2008 a nové ortofotomapy v LPIS

Do LPIS byla implementována vrstva ortofotomap platných k roku 2007 zabírající střední část České republiky, této oblasti se také bude týkat proces mimořádné aktualizace zákresů půdních bloků. Rozsah pokrytí územní České republiky je viditelný při zobrazení mapového okna v malém měřítku mapy a zapnutí vrstvy „Letecké snímky 2007“ v legendě. Tento rozsah je vyobrazen polygonem s černým orámováním.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC