KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova bude v dalším kole jednodušší

15/04/09

Z¨droj: MZe

       
Zjednodušení podávání žádosti, její elektronická verze, bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí zpracovávat potravinářské výrobky, budou produkovat biopotraviny nebo podnikat v turistice – to jsou hlavní změny pro další kolo PRV, které Monitorovací výbor programu navrhl na svém zasedání začátkem dubna. Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu projektů odstartuje 9. června.

7. kolo příjmu žádostí proběhne v termínu od 9. do 29. června 2009 a týká se opatření: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, III.1.3 Podpora cestovního ruchu, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Hlavními změnami, které monitorovací výbor schválil, je bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí rozšířit svoji činnost do zpracování potravinářských výrobků. Dále budou zvýhodněni výrobci biopotravin, kteří následující 3 roky po dokončení a proplacení projektu dosáhnou určitého podílu tržeb z produkce biopotravin. Podstatnou změnou je zmírnění podmínek pro splnění finančního zdraví v opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům. V opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost byly pro zjednodušení a přehlednost pro žadatele sloučeny některé kódy způsobilých výdajů, tedy výdajů, o jejichž proplacení lze požádat. Nově bude v tomto opatření zavedeno podání žádosti o dotaci i elektronickou formou, a to prostřednictvím Portálu farmáře. Státní zemědělský intervenční fond v současné době připravuje elektronické podání žádosti i pro další opatření PRV.

V rámci opatření Podpora cestovního ruchu bude nově možné podat žádost i na budování hippostanic, tedy stanic turistiky na koni. Čerpání dotace z tohoto titulu farmářům usnadní i zrušení limitů na některé způsobilé výdaje.

Na návrh ministra zemědělství monitorovací výbor rozhodl o přesunu finančních prostředků ve výši cca 0,75 mld. z opatření Pozemkové úpravy do rozpočtu Osy IV. Tato změna umožní podporu dalších 32 místních akčních skupin, které budou pod hlavičkou Programu rozvoje venkova realizovat své strategické plány LEADER. Neméně důležitým bodem jednání bylo zařazení nového opatření do Osy II PRV. Cílem tohoto opatření bude podpora dobrých životních podmínek (welfare) dojného skotu.

Ihned po finálním schválení Pravidel pro žadatele pro všechna opatření 7. kola, dojde k jejich zveřejnění na internetových stránkách www.mze.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF