KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Balíček opatření pro státní podpory

30/04/09

Zdroj: www.agroweb.cz

 

Evropská komise přijala balíček zjednodušujících opatření pro státní podpory obsahující kodex osvědčených postupů a oznámení o zjednodušeném řízení. Cílem obou dokumentů je zlepšit efektivitu, transparentnost a předvídatelnost postupů pro poskytování státních podpor v každé fázi šetření státní podpory, a tak podporovat dobrovolnou spolupráci komise s členskými státy. Oba dokumenty navrhují, aby členské státy s komisí více komunikovaly před oznámením opatření podpory s cílem odstranit možné problémy již na počátku řízení. Obsahují soubor vylepšených nástrojů pro plánování, jež budou nápomocny při řešení jak obtížných, tak jednoduchých případů. Informoval o tom mluvčí Zastoupení Evropské komise Martin Stašek.

 

„Balíček zjednodušujících opatření pro poskytování státních podpor prospěje obchodu, protože zrychlí rozhodování o státních podporách, a to zejména na základě včasnější a lepší spolupráce členských států s komisí. Tím, že komise přijala kodex osvědčených postupů a oznámení o zjednodušeném řízení, splnila svůj slib modernizovat a zjednodušit postupy týkající se státních podpor, jak bylo uvedeno v akčním plánu státní podpory," poznamenala komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.
Balíček má usnadnit, a tím pádem urychlit zpracovávání různých typů řízení o státních podporách, jako jsou nekomplikovaná opatření oznámená Komisi, složité případy přinášející novou problematiku a stížnosti. To je v souladu s cílem stanoveným v akčním plánu státní podpory z roku 2005 (IP/05/680), v němž se požadovaly efektivnější, jednodušší a lépe předvídatelné postupy, pokud jde o státní podpory. O balíčku se vedla s členskými státy a ostatními zainteresovanými stranami rozsáhlá diskuse (viz IP/08/1950), která vyvolala převážně kladné reakce.
Kodex osvědčených postupů podrobně popisuje, jak by se postupy týkající se státních podpor měly v praxi provádět, zejména pokud jde o jejich délku, transparentnost a předvídatelnost. Kodex obsahuje i několik dobrovolných dohod mezi Komisí a členskými státy, jež mají přispět ke zjednodušení a lepší předvídatelnosti postupů v každé fázi šetření státní podpory. Bude se používat pro všechny případy, na něž se nevztahuje obecné nařízení o obecných blokových výjimkách (viz IP/08/1110) ani oznámení o zjednodušeném řízení.
Základem kodexu osvědčených postupů je společný závazek Komise a členských států. Před podáním oznámení bude možno Komisi častěji kontaktovat, aby se zvýšila kvalita a úplnost oznámení. Nové, složité nebo naléhavé případy se budou řešit podle společně dohodnutého plánu. Komise bude rovněž usilovat o to, aby o informace žádala v souhrnné podobě.
Členské státy se naproti tomu vyzývají, aby na žádosti komise ohledně případů odpovídaly rychle a poskytovaly úplnou odpověď. Kodex proto navrhuje, aby se důsledněji uplatňovaly stávající prostředky, jejichž cílem je podpořit členské státy v tom, aby reagovaly rychle. Cílem kodexu osvědčených postupů je rovněž zlepšit postup pro řešení stížností, včetně zavedení orientačních lhůt a lepšího informování stěžovatelů.
Cílem zjednodušeného řízení je zlepšit způsob, kterým Komise vyřizuje jednoznačné případy, například případy, jež jsou jasně v souladu se stávajícími horizontálními nástroji a zavedenými postupy komise pro rozhodování. Pokud členské státy předloží úplné oznámení, komise hodlá zajistit, aby zjevně slučitelná podpora byla schválena do jednoho měsíce. Oznámení proto poskytuje ilustrativní seznam opatření podpory obsahující některé podpory pro malé a střední podniky, podpory životního prostředí, podpory inovací a podpory na záchranu a restrukturalizaci, které jsou v zásadě vhodné pro zjednodušený postup.
Tento nový postup by neměl být pouze rychlejší, ale také transparentnější, protože zainteresované strany získají novou možnost vyjádřit se k plánovaným opatřením podpory díky tomu, že shrnutí opatření oznámených členskými státy v režimu zjednodušeného postupu bude s předstihem zveřejněno na internetových stránkách komise.
Ani jedna z těchto iniciativ se nemá vztahovat na opatření oznámená členskými státy v souvislosti se současnou finanční a hospodářskou krizí. Pro tato opatření byly vypracovány zvláštní ad hoc interní postupy, jež komisi umožní, aby takováto oznámená opatření co nejrychleji zpracovala.

 

Zařazeno v Aktuality