KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizace seznamu aromat

06/04/09

Rozhodnutí 2009/163/ES mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v/na potravinách. Bylo vyškrtnuto 148 látek, k nimž nebyly poskytnuty požadované informace

.

Byla provedena revize seznamu povolených látek určených k aromatizaci v souladu s nařízením 2232/96/ES stanovujícím postup pro vytváření pravidel o aromatech. Původní pozitivní seznam byl vytvořen na základě požadavků členských států a byl přijat a uveden v příloze rozhodnutí 1999/217/ES Některé nesrovnalosti a úpravy byly napraveny v rozhodnutí 200/113/ES. V části A seznamu byly látky seřazeny podle jejich čísel FL, v části B byly uvedeny ty látky, u nichž byla členským státem požadována ochrana důvěrnosti údajů, která trvá nejvýše 5 let.

Pro provedení revize bezpečnosti látek určených k aromatizaci byly osoby odpovědné za uvedení na trh určitých látek zařazených do seznamu povinny poskytnout podle nařízení 1565/2000/ES určité informace. U 148 látek nebyly poskytnuty žádné informace, ani nebyl Komisi oznámen záměr informace ještě poskytnout. U těchto látek proto není možné provést hodnocení, a je tedy na místě vyškrtnout je ze seznamu.

Nové rozhodnutí 2009/163 proto v příloze uvádí čísla FL 148 látek, které byly ze seznamu vyškrtnuty a doplňuje látky přesunuté z části B přílohy (skončila lhůta pro ochranu důvěrných dat): mono-L-menthylglutarát (09.929), 1-ethoxyethylacetát (03.023), 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-4H-chroman-4-on (16.083) a hepta-3,5-dien-2-on (07.250).

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Úřední věstník ES, L 55, 27.02.2009, s.41

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky