KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.i.

25/03/09

Datum notifikace dotačního programu 9.F.i. – Podpora poradenství v zemědělství –  zaměřená na odborné konzultace

 

Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.i. bylo zveřejněno na webové stránce http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/xa6709_cs.pdf, číslo podpory XA 67/2009.

Datum uskutečnění podpory je 16.3.2009.

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

XA Number XA 67/2009

Členský stát
Česká republika

Region

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory
Podpora poradenství v zemědělství zaměřená na odborné konzultace poskytované výzkumnými institucemi, odbornými sdruženími, které plní roli nositele odborných poznatků v těch případech, kdy neexistují odpovídající výzkumné instituce, a veřejnými vysokými školami s resortním zaměřením

Právní základ
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění p.p.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku
Max. 15 mil. Kč

Maximální míra podpory
Podpora může pokrýt maximálně 100 % nákladů uvedených v čl. 15 odst. 2 (c), maximálně však do výše 800 tis. Kč na žadatele.

Datum uskutečnění
Od 16. března 2009

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory
Do 31. prosince 2013

Cíl podpory
Podpora je realizována na základě článku 15 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.
Podpora a rozšíření zemědělského poradenství cestou odborných konzultací poskytovaných výzkumnými institucemi, odbornými sdruženími, které plní roli nositele odborných poznatků v těch případech, kdy neexistují odpovídající výzkumné instituce, a vysokými školami s resortním zaměřením. Pro komunikační činnost budou používány moderní komunikační prostředky, ale i časově limitovaný osobní kontakt zaměřený na transfer vědecko-výzkumných poznatků provozního charakteru.

Dotčené/á odvětví
Malé a střední podniky působící v prvovýrobě zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Adresa internetových stránek
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=2&ids=1802&val=1802
(viz Zásady pro poskytování dotací pro příslušný rok – dotační program 9.F.i.)

Další údaje
Ministerstvo zemědělství ČR deklaruje, že budou dodrženy podmínky podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006, tj. podpora bude směrována na malé a střední podniky působící v oblasti prvovýroby zemědělských produktů, a zejména pak podmínky uvedené v článku 15.
Ministerstvo zemědělství ČR potvrzuje, že technická podpora bude poskytována ve formě věcného plnění dotovaných služeb a nebude zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.

V Praze dne 18. 2. 2009, Ing. Alois Nováček ředitel odboru vzdělávání a poradenství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v MZe ČR, SZIF